Open Procurement Albania

Loti 1 – “Blerje uniforma sportive dhe të tjera për personelin e Repartit Special Renea

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Loti 1 – “Blerje uniforma sportive dhe të tjera për personelin e Repartit Special Renea
Reference No. REF-81969-12-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 133 916,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 15-12-2020
Last date of Submitted Documents 28-12-2020
Tender Held Date 28-12-2020
No. of Bidders 5
Bidders 1) “GENTIAN SADIKU” PF
2) “AN&RA” SHPK
3) “UNIVERS PROMOTIONS” SHPK
4) “MURATI D” SHPK
5) “MALBERTEX” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GENTIAN SADIKU
 • The winning bid ALL without vat 1 470 400,00
  Bidder Announcement date 12-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:

  1. “MURATI D” SHPK
  -Operatori ekonomik nuk plotëson nënpikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës. Nga dëshmia për furnizime të mëparshme e paraqitur në SPE nga operatori ekonomik në ditën e hapjes së ofertave, rezulton se furnizimet e mëparshme të ngjashme nuk janë të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit të aktivitetit të operatorit ekonomik.

  2. “MALBERTEX” SHPK

  - Operatori ekonomik nuk plotëson gërmën dh, pika 1 të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, operatori ekonomik nuk arriti të paraqesë Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-81969-12-14-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data