Open Procurement Albania

Loti II- Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës Antipatrea, Bashkia Berat

District Berat
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti II- Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës Antipatrea, Bashkia Berat
Reference No. REF-38099-10-03-2019
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 166,390,267
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 04-10-2019
Opening Date for Submission of Bids 04-11-2019
Closing Date for Submission of Bids 04-11-2019
Sector
No. of Bidders 19
Bidders Besta sh.p.k sh.p.k & Llazo sh.p.k
Shkëlqimi 07 sh.p.k & 6 D Plan sh.p.k
Glavenica sh.p.k & Riviera sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Niem sh.p.k
Vëllezërit Hysa sh.p.k & T&T Beton sh.p.k
Desaret Company sh.p.k
S.M.O. Union sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Curri sh.p.k
Sireta 2F sh.p.k & Euro - Alb sh.p.k
B - 93 II sh.p.k & B - 93 sh.p.k & Rafin Company sh.p.k & Totilla sh.p.k & Elnazaj Konstruksion sh.p.k
Albavia sh.p.k
Shansi Invest sh.p.k & Lala sh.p.k & Jody Company sh.p.k
Company Riviera 2008 sh.p.k & Pepa Group sh.p.k
Alb - Building sh.p.k
Salillari sh.p.k
BE-IS sh.p.k &Agi Kons sh.p.k
Gener 2 sh.p.k
Biba - X sh.p.k & Senka sh.p.k
Ante - Group sh.p.k
GPG Company sh.p.k & Shendelli sh.p.k
Geci sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BESTA
 • LLAZO 
 • The winning bid ALL without vat 92,129,875
  Bidder Announcement date 16-12-2019
  Contract date 23-12-2019
  Contract Value including VAT 110,555,850
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Shkëlqimi 07” sh.p.k & “6 D Plan“ sh.p.k , nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim, sepse “6D-Plan” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik”, pasi punimet e paraqitura nuk përmbush vlerën në raport me përqindjen e pjesëmarrjes dhe nuk ka parqitur faturat dhe marreveshjen e bashkepunimit për dy kontrata.

  2. Operatorin ekonomik “Desaret Company” sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.2 “Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 140 punonjës....”, pasi në listepagesat e paraqitura rezulton qe ka mesatarisht 95 punonjes. Nuk ploteson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi nuk përmbush vlerën për punime të ngjashme sipas kërkesës në kriter.

  3. Bashkimi i operatorëve “B - 93 II“ sh.p.k, & “B-93“ sh.p.k, & “Rafin Company“ sh.p.k, “ Totilla“ sh.p.k, & “Elnazaj Konstruksion“ sh.p.k, nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikimi për faktin se operatori “Rafin Company” sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi punimet e paraqitura prej ketij operatori, nuk mund te konsiderohen si punime te ngjashme.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, "Shansi Invest ” sh.p.k & “Lala” sh.p.k & “Jody Company” sh.p.k nuk permbush kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi punimet e paraqitura, nga operatorët “Shansi Invest” sh.p.k dhe “Lala” sh.p.k nuk mund te konsiderohen si punime të ngjashme.

  5. Operatorin ekonomik “Ante - Group“ sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi ka paraqitur si kontratë te ngjashme, nënkontraktë në kundërshtim me nenin 77 të VKM 914/2014 “Për rregullat e prokurimt publik”.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for BESTA
  Monitor treasury transaction for LLAZO 
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Constructive Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Nr.52 - Dt.30-12-2019
  Projekti

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data