Open Procurement Albania

Ndërtimi i Urës Automobilistike së Darëzezës, Fier

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Fier
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërtimi i Urës Automobilistike së Darëzezës, Fier
Reference No. REF-87493-02-17-2021
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34,341,362
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 18-02-2021
Opening Date for Submission of Bids 18-02-2021
Closing Date for Submission of Bids 22-03-2021
Sector
No. of Bidders 4
Bidders 1. “Colombo” shpk
2. “VELLEZERIT HYSA” shpk
3. “LEON KONSTRUKSION” shpk
4. “Agi Kons” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VELLEZERIT HYSA
 • The winning bid ALL without vat 27,419,298
  Bidder Announcement date 08-04-2021
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 14 jave
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “Colombo” shpk,
  Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
  Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE “Colombo” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Colombo” sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (godina te ndryshme nga natyra e punimeve per “Ndertimin e ures automobilistike Darezeze, Fier
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Grafiku i Punimeve

  Projekt Konstruktiv

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data