Open Procurement Albania

Marrje ambjenti me qera për magazinim për nevoja të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

Contracted Institution
Tenderer Institution
Tender object Marrje ambjenti me qera për magazinim për nevoja të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, për shkak të lirimit të sheshit të ndërtimit dhe fillimit të punimeve për “Rikonstruksion dhe shtesë të godinës së AKBPM-së”, kërkon të marrë ambjent me qera për sistemim dhe magazinim të vlerave dokumentacioni, me të dhënat si vijon:

KRITERE TË PËRGJITHSHME PËR OBJEKTIN QË DO TË MERRET ME QIRA:
• Objekti që do të merret me qira duhet të jetë i përshtatshëm për ambjente magazinimi pa pasur nevojë për ndërhyrje të mëtejshme për punime rikonstruksioni apo përshtatje nga ana e qiramarrësit.
Objekti duhet të ketë:
- Akses të pavarur i lidhur me rrugën;
- Dyer funksionale (të brendshme nëse ka) minimalisht një derë funksionale me jashtë, me çelës dhe të sigurt;
- Dritare funksionale, të mbrojtura me grila për reduktimin e dritës natyrale ose të veshura me qese mbrojtëse që nuk lejojnë fushëpamje nga jashtë objektit;
- Në rast se objekti është i pozicionuar në katet e poshtme (bodrume) të siguruara me zgara hekuri të vendosura në pjesën e jashtme;
- Objekti nuk duhet të ketë prani lagështie, muret duhet të jenë të suvatuara dhe të lyera;
- Ambjenti të ketë fikse zjarri që mbulojnë sipërfaqen e objektit;
- Të ketë energji elektrike dhe rrjet të brendshëm shpërndarje dhe komandimi (priza dhe celësa) dhe të sigurojë ndricim të bollshëm.

•Objekti që do të merret me qira, duhet të ketë një sipërfaqe jo më pak se 200 m dhe jo më shumë se 300 m2.

•Objekti që do të merret me qira duhet të vihet në dispozicion të qiramarrësit (AKBPM-së) nga data e lidhjes së kontratës, me afat deri në 1(një) vit, me kusht që të zgjidhet ose të ndërpritet me kërkesën e AKBPM pa penalitet, në rast të përfundimit më shpejt të punimeve dhe zhvendosjes së dokumentacionit në ambjentet e rikonstruktuara. Qiramarrësi do të njoftojë me shkrim 30 ditë përpara qiradhënësin për ndërprerjen e kontratës.
• Qiradhënësi do të jetë përgjegjës për riparimin e çdo defekti në sistemin elektrik, dhe hidraulik (nëse ka).
• Qiradhënësi është i detyruar t’i ofrojë qiramarrësit kushtet për sigurimin fizik të dokumentacionit të sistemuar dhe lënë në ruajtje në objektin që kërkohet për marrje me qira.
• Objekti/ambjenti me qira preferohet të jetë me vendndodhje deri ne 2(dy) km nga vendodhja aktuale e inst itucionit me adresë: Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr.84, Instituti i Shëndet it Publik, Tiranë.
Reference No.
Price Floor ALL
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced Procurement
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents
Tender Held Date
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.52 - Dt.31-12-2018
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract


  The development of the Red Flags algorithm, in the period between 2 July 2017 - 28 February 2018, was financially supported by the United States Agency for International Development (USAID), through the "Transparency in Health Engagement" project.


  The establishment of this portal's database was financially supported, in the period between June 2016 - January 2017, from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.