Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Rrugeve te Lagjes siper Stacionit te Trenit, ne Qytetin e Rrogozhines , faza e pare

Procuring Authority / Buyer Local Unit Rrogozhinë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Rrogozhine
Tender object Rikonstruksion i Rrugeve te Lagjes siper Stacionit te Trenit, ne Qytetin e Rrogozhines , faza e pare
Reference No. REF-49311-02-05-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 91 666 666,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-02-2020
Last date of Submitted Documents 10-03-2020
Tender Held Date 10-03-2020
No. of Bidders 3
Bidders Boshnjaku-B Shpk & Bajrami-N Shpk & METEO Shpk & Pese Vellezerit Shpk
Biba-X Shpk & Gjikuria Construction Shpk
Elda-VL Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Boshnjaku-B - Bajrami- N shpk - METEO Shpk - Pese Vellezerit Shpk
 • The winning bid ALL without vat 91 568 615,00
  Bidder Announcement date 29-04-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT 109882338
  Contract date 07/05/2020 00:00:00
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje në date, 01-04-2020, Nr.1948/1 Prot, gjithashtu ka dhe nje Vendim Nr.146/2020, date 23.04.2020, te Komisionit te Prokurimit Publik, per lejimin e vazhdimit te metejshem te procedures se prokurimit ne fjale, nga Autoriteti Kontraktor.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  1. BOE: ”Biba-X”shpk & ”Gjikuria Construction” shpk

  I: Operatoret ekonomik nuk plotesojne kriteret e pergjithshme te kualifikimit :
  a.Operatoreve ekonomike nuk kane paraqitur marreveshje te noterizuar per krijimin e bashkimit te operatoreve ekonomike.
  b.Operatoret ekonomik nuk kane paraqitur as prokure te posacme te noterizuar ne funksion te bashkimit te operatoreve ekonomike.
  c. Operatori ekonomik Gjikuria figuron debitore ndaj organeve tatimore ne lidhje me pagimin e tatimeve dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore.
  II: kriteret e vecanta te kualifikimit:
  a.Operatori ekonomik Gjikuria nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksvae vendore per ushtrimin e aktivitetit ne Bashkine Puke per vitin 2017.
  b. Operatori ekonomik Biba X nuk disponon piken N.P. -6 A te licences se zbatimit te punimeve ne ndertim.
  c. Eshte konstatuar se operatoret ekonomik nuk disponojne makineri bujqesore me goma me zogolature 60/80 sic eshte kerkuar ne piken 48 te deklarates se disponueshmerise se mjeteve.

  III. Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendosi ta shpalle anomalisht te ulet oferten e operatoreve ekonomik “Biba-X” shpk dhe “Gjikuria”.

  2. Elda-VL Shpk

  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumentacion ligjor.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Boshnjaku-B viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Boshnjaku-B viti 2014
  Monitor treasury transaction for Boshnjaku-B viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Boshnjaku-B viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for METEO Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for METEO Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for METEO Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for METEO Shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.26 - Dt.11-05-2020
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data