Open Procurement Albania

Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave (Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave (Programi i Rindertimit).

Fondi / vlera e përafërt e kontratës:

- 6,186,125,775 (gjashtë miliard e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh.

- Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 5,499,892,262 lekë pa tvsh.

- Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është:
- Versioni 1: Banesë individuale 1+1, vlera 2,188,401 Lekë pa tvsh; Banesë individuale 1+2, vlera 2,507,131 Lekë pa tvsh; Banesë individuale 1+3, vlera 3,163,758 Lekë pa tvsh.
- Versioni 2: Banesë individuale 1+1, vlera 2,184,104 Lekë pa tvsh; Banesë individuale 1+2, vlera 2,501,609 Lekë pa tvsh: Banesë individuale 1+3, vlera 3,177,776 lekë pa tvsh.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit


Objekti i marrëveshjes kuadër përfshin rindërtimin e banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave në territorin e bashkive Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë, sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) dhe metodologjive si më poshtë:
• Versioni 1 – Ndërtime sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) me metodologji modulare, me konstruksion metalik parafabrikat dhe muraturë/panele parafabrikatë fiber cimento (antisizmike, eficience te larte energjie, etj)
•Versioni 2 – Ndërtime sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) me metodologji tradicionale, ndërtim në vend, me konstruksion beton arme, me muraturë tulle me termoizolim, etj
Rindërtimi i Banesave individuale do të ketë shpërndarje në territorin e bashkive të lartpërmendura. Rindërtimit i tyre mund të bëhet në mënyrë të grupuar ose vec e vec (në banesat ekzistuese) sipas përcaktimit të shesheve të ndërtimit të caktuara në Planet e Detyruara Vendore.
Nr. Reference REF-56909-04-27-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 6,186,125,775
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallur Prokurimi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë deri në 6 (gjashtë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Në datë 28-04-2020 është bërë rishpallja në sistemin elektronik të APP-së e tenderit me Objekt : “Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave”.
Afati për dorëzimin për dorëzimin kërkesave për pjesëmarrje është data 08.05.2020, vetëm 10 data afat.
Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

Duke iu referuar Shtojcës Dt. 1 (Dokumentet me poshtë ), Autoriteti Kontraktor ( FSHZH ) vendos te bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi:
Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 08.05.2020 .
Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 15.05.2020.

AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin
Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 28 Prill 2020
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

VENDIM Nr.306, datë 15.4.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e Vitit 2020,për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale

VKM Nr.336, datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

VKM Nr. 374, datë 6.5.2020 Për Disa Ndryshime në Vendimin Nr. 202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020 Për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”, të Ndryshuar.

VKM Nr. 186, Datë 26.02.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.338, Datë 23.04.2020 për disa ndryshime në Vendimin Nr.186, Datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

Contract Notice

Standard Tender Documents

Relacion Teknik Plotësues Punime Infrastrukture Për Banesat Individuale

Projekti Konstruktiv "Projekte Model" per Rindertimin e Shtepive Individuale, me Kosto te ulet dhe Eficence Energjie

Relacion Arkitektonik

Skice – Ide Orientuese Mbi Punimet e Infrastruktures

Raport Teknike

Relacion Teknik “Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale”

Plan Mobilimi

Projekti Arkitektonik

Specifikimet Teknike Projekti Ndertimor (Konstruksioni) Objekti: Projekte Model ” Per Rindertimin e Shtepive Individuale me Kosto te Ulet dhe Eficence Energjie”.

Shenime Teknike te Furnizimit me Uje.

Projekt Elektrik

Impianti i Mbrojtjes Nga Zjarri

Lista me Zerat Kryesore Banesat Individuale - Versioni 1

Lista me Zerat Kryesore Banesat Individuale - Versioni 2

Relacion Teknik “Per Projektin e Instalimeve Hidro-Sanitare”

Specifikime Teknike “Projekte Model” për Rindërtimin e Shtëpive Individuale, me Kosto të Ulët dhe Efiçencë Energjie

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Shtojca 1. DT

VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (Programi i Rindertimit)..

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Fondi / vlera e përafërt e kontratës:
- 5,225,192,287.5 (pesë miliard e dyqind e njëzet e pesë milion e e njëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë pikë pesë) lekë pa tvsh.
- 6,270,230,745 (gjashtë miliard e dyqind e shtatëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e pesë) lekë me tvsh.


Objekti i marrëveshjes kuadër përfshin rindërtimin e shtëpive individuale sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) në territorin e bashkive:
• Durrës,
• Kamëz,
• Kavajë,
• Rrogozhinë,
• Krujë,
• Kurbin,
• Lezhë,
• Mirditë,
• Shijak
• Vorë.

Rindërtimi i shtëpive individuale do të ketë shpërndarje në territorin e bashkive të lartpërmendura. Rindërtimit i tyre mund të bëhet në mënyrë të grupuar ose vec e vec (në shtëpitë ekzistuese) sipas përcaktimit të shesheve të ndërtimit të caktuara në Planet e Detyruara Vendore. (Programi i Rindertimit).
Nr. Reference REF-53475-03-09-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit 5,225,192,288
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 10-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 19-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit
Shenime Në datë 10-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (në kuadër të procesit të rindërtimit)”.
Afati fillestar për dorëzimin për shprehje interesi 19-03-2020 vetëm 9 data afat.
Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

Duke iu referuar Shtojcës Dt. 1 (Dokumentet me poshtë ), Autoriteti Kontraktor ( FSHZH ) vendos te bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi:
Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 19.03.2020 .
Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 27.03.2020.

Sipas njoftimit në Buletinin Nr. 19 datë 14 Prill 2020, u bë anulimi i procedurës me arsyetimin: “Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Raport Teknik
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Anulimi i Tenderit
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

VKM Nr. 202, datë 5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Prill 2020, Vendim per Disa ndryshime në Vendimin nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”.

VENDIM Nr.306, datë 15.4.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e Vitit 2020,për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale

VKM Nr. 186, Datë 26.02.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.338, Datë 23.04.2020 për disa ndryshime në Vendimin Nr.186, Datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”.

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 337, Datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime në Vendimin Nr.307, Datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, për Financimin e Rikonstruksionit dhe Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”.

VKM Nr.336, datë 23.04.2020 Për disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

English Reconstruction of individual houses in areas affected by the earthquake - bidding documents

Standard Documents Accelerated Procedure - Reconstruction Work

Projekti mekanik

Projekti Arkitektonik

Relacion Arkitektonik

Impianti i mbrojtjes nga zjarri “Projekte model per rindertimin e shtepive Individuale”

Projekt model tip 3+1; per rindertimin e shtëpive individuale, me kosto te ulet dhe eficence energjie model 3 _ sip. 93.8 m2 _ 3+1

Planimetri Kati

Relacion teknik “Projekte model per rindertimin e shtepive individuale”

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale

Relacion Teknik mbi qendrueshmerine konstruktive

Relacion Teknik“Per projektin e instalimeve hidro-sanitare”

Specifikime Teknike

Projekti Konstruktiv "Projekte model" Per Rindertimin e Shtepive Individuale, me kosto te ulet dhe eficence energjie

Shtojca. DT. 1

Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale (Pamje).

Specific Procurement Notice – Procurement of Works for :”Construction of individual houses in areas affected by the earthquake” - FINANCIAL TIMES notice.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data