Open Procurement Albania

Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë. (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Lezha
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”.

Fondi / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 4,175,217,853 lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,043,804,463 lekë pa TVSH.

Per Lotin 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë”, vlera 511,405,370 lekë pa TVSH.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 127,851,342 lekë pa TVSH.


Qellimi i ketij investimi eshte hartimi i projektit, nxjerrja e lejeve perkatese, realizimi i punimeve te ndertimit dhe dorezimi i objekteve arsimore te perfundura me “celesa ne dore” për vitin e ri shkollor 2020-2021. (Programi i Rindertimit).

Objektet arsimore të përfshira në lotin I janë:

Shkolla 9-vjecare Gjon Gjonaj,
• Shkolla e mesme Arif Halil Sulaj,
• Shkolla 9-vjecare Dan Bajrami,
• Shkolla e mesme e bashkuar Llesh Nik Daka,
• Shkolla 9-vjecare At Zef Pellumbi
me siperfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 11,149 m2


Nr. Reference REF-54454-03-16-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit 511,405,370
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 22
Operatore Konkurues Në datën 17-04-2020 duke iu referur Shtojcës 22, janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër (në fazën e parë të procedurës së përshpejtuar, referuar DST operatorët nuk dorëzojnë ofertë):

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike 4 A-M sh.p.k. (95%) & Archispace sh.p.k. (5%)
2. AGI KONS sh.p.k

3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alb Building sh.p.k (94%) & Liqeni VII sha (6%)

4. ALB-STAR sh.p.k.

5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alba Konstruksion sh.p.k. (90%) & Ed Konstruksion sh.p.k. (10%)
6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alko Impex General Construction sh.p.k.(32%) & Sireta 2F sh.p.k. (17%) & “IBN” sh.p.k. (51%)
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike BE IS sh.p.k. (26%), & 2 T sh.p.k. (38%) & Ergi sh.p.k. (36%)
8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Curri sh.p.k. (52%) & Agri Construction sh.p.k. (48%)
9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dion-AL sh.p.k. (70%) & ARKONSTUDIO ” sh.p.k. (30%)
10. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Fusha sh.p.k. (94.5%) & Shansi Invest sh.p.k. (4%) & A&E Engineering sh.p.k. (1.5%)
11. GENER 2 sh.p.k.
12. GJIKURIA sh.p.k.
13. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Inerti sh.p.k (56%) & 6d-Plan sh.p.k. (4%) & Colombo sh.p.k. (25%) & Zdravo sh.p.k. (15%)
14. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Konstruksion sh.p.k. (57,36%) & Company Riviera 2008 “” sh.p.k. (19,22%) & Xhengo sh.p.k. (19,64%) & Mela sh.p.k. (3%) & Alb Shpresa sh.p.k. (0,78%)
15. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike PE-VLA-KU sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove (75%) & BIBA-X sh.p.k. (25%)
16. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike R&T sh.p.k. (50%) & A.E. Distribution” sh.p.k. (47%) & Consulting &Management Albania sh.p.k. (3%)
17. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: Salillari sh.p.k. (91%) & Shkelqimi 07 sh.p.k. (9%)
18. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Senka sh.p.k. (39,14%), & Dajti Park 2007 sh.p.k. (18,33%) & Erzeni/SH sh.p.k. (42,53%)
19. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Trema Engineering 2 sh.p.k. (85%) & SHA Rruga Ura Asfaltime Nr.2 (10%) & “Anion” sh.p.k. (5%)
20. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Uleza – Ndertim sh.p.k. (53%) & G.P.G. Company sh.p.k. (47%)
21. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Euro-Alb sh.p.k. (34%) & Murati sh.p.k. (7%) & Viante Konstruksion sh.p.k. (39%) & Llazo sh.p.k. (20%)

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë nuk është me pikë.
Operatoret duhet te paraqiten pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Adr. Rr. “Sami Frasheri”, nr. 10, Tirane, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 5 (pesë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objekteve arsimore.
Ankesa Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1 ."Merigeni" sh.p.k. L37607501E
Nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Në datë 17-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindërtimi i shtëpive individuale në zonat e prekura nga tërmeti (në kuadër të procesit të rindërtimit)”.
Afati fillestar për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje 27-03-2020 vetëm 10 data afat.

Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

Duke iu referuar Shtojca 1. DT (Dokumentet më poshtë ), Autoriteti Kontraktor - FSHZH vendos të bëjë modifikime në dokumentat standarte të tenderit dhe shtyn afatin kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi.
Përkatësisht kemi ndryshimet si më poshtë:

Ishte: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 27.03.2020 .
Bëhet: Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 03.04.2020
• Në DST në shtojcën 16 në pikën 2.3.5, numri i fuqisë punëtare nga 280 punonjës bëhet 260 punonjës.

Ne datën 17.04.2020, referuar Shtojcës 22 është bërë Njoftimi i Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër.AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

Announcement of Procurement

Standard Tender Documents

Shtojca 1. DT

Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data