Open Procurement Albania

Mbikëqyrja e punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti .
Loti 1: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë” (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Lezha
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Mbikëqyrja e punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti .
Loti 1: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë” (Programi i Rindertimit).

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,254,983 lekë pa TVSH.

Objektet arsimore të përfshira në lotin I janë:

Shkolla 9-vjecare Gjon Gjonaj,
• Shkolla e mesme Arif Halil Sulaj,
• Shkolla 9-vjecare Dan Bajrami,
• Shkolla e mesme e bashkuar Llesh Nik Daka,
• Shkolla 9-vjecare At Zef Pellumbi
me siperfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 11,149 m2


Nr. Reference REF-54599-03-18-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 5,019,930
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 19-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 30-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 30-03-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues Në datën 27-04-2020 duke iu referur Shtojcës 22, janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër si me poshte :

1. C.E.C Group sh.p.k.
2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike HE & SK 11 sh.p.k & MAGNA CHARTA sh.p.k
3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike HUK-Project sh.p.k & ASH Engineering sh.p.k.
4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike "ITM” sh.p.k & Archispace sh.p.k .
5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Infratech sh.p.k & Arkimade sh.p.k .
6. Instituti Dekliada - Alb sh.p.k .
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Erald - G sh.p.k & Transport Highway consulting sh.p.k
8. A & E Engineering sh.p.k .
9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Arabel Studio sh.p.k . sh.p.k & KKG Project & GR Albania sh.p.k .
10. Civili Cons sh.p.k .
11. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dea-N Consulting Studio sh.p.k & Studio Private Projektimesh Studimesh Monitorimesh Arbi sh.p.k & ER – NO sh.p.k.
12. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike G B Civil Engineering sh.p.k & STUDIO SERVICES " K - SA" sh.p.k
13. Gjeokonsult & CO sh.p.k
14. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike InfraKonsult sh.p.k & Atelier 4 sh.p.k.
15. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Tower sh.p.k & 6D – PLAN sh.p.k.
16. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Sphaera sh.p.k & Klodioda sh.p.k .


Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 "Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë nuk është me pikë.
Operatoret duhet te paraqiten pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Adr. Rr. "Sami Frasheri”, nr. 10, Tirane, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 5 (pesë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objekteve arsimore.
Ankesa Nuk ka pasur skualifikime.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Në datë 19-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Mbikëqyrja e punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë”(Programi i Rindertimit)..
Afati fillestar për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:30-03-2020 vetëm 11 data afat.

Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 15 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

Ne datën 27.04.2020, referuar Shtojcës 22 është bërë Njoftimi i Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër.AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54599-03-18-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër - Data: 27.04.2020.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data