Open Procurement Albania

Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer

Institucioni Prokurues Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
Autoritet Prokurues Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
Objekti i Tenderit Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer
Nr. Reference REF-46784-12-24-2019
Vlera / Fondi Limit 44 460 000,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 26-12-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 20-01-2020
Data e mbajtjes se tenderit 20-01-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues INTERLOGISTIC
INFORM ALBANIA
AdelCo
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS & SERVICES SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 43 368 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 20-03-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 52041600
  Data e lidhjes se kontrates 22-04-2020
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  • Ne daten 28.02.2020, me nr. 2775 Prot., nga Operator Ekonomik “INTERLOGISTIC” shpk eshte paraqitur formulari i ankeses per proceduren e prokurimit me objekt “Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer” e vleresuar ne date 21.02.2020 nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave.
  Operatori Ekonomik “INTERLOGISTIC” shpk me shkresen nr. 2775 prot., date 28.02.2020 (formulari i ankeses) kerkon pezullimin e procedures, nxjerjen e nje klasifikimi te ri, pasi sipas Operatorit Ekonomik oferta e paraqitur eshte oferte e suksesshme.
  Autoriteti Kontraktor me shkresen nr. 2775/1 prot., date: 28.02.2020, mbeshtetur ne nenin 63 te ligjit nr. 9643 date 20.11.2006 “per prokurimin publik”, i ndryshuar, urdheron pezullimin e procedures dhe shqyrtimin e ankeses nga personi i caktuar ne urdher.
  Me vendimin nr. 2775/2 prot., date: 02.03.2020 te zyrtarit te ngarkuar per shqyrtimin e ankeses me nr. 2775 Prot., date: 28.02.2020 nga Operator Ekonomik “INTERLOGISTIC” shpk, nuk eshte pranuar ankesa (pretendimet) e paraqitur.
  Me shkresen nr. 2775/3 prot., date: 02.03.2020 i eshte komunikuar Operator Ekonomik “INTERLOGISTIC” shpk, vendimi mbi nr. 2775 prot., date 28.02.2020.
  Eshtë skualifikuar ofertuesi si mëposhtë:

  1. INTERLOGISTIC shpk:
  • Autoriteti Kontraktor, ne dokumentat Standarte te Tenderit, shtojca nr. 8, ne Kriteret e Veçanta per Kualifikim, pika 3.3.1 te “Kapacitetit Teknik”, ka kerkuar “Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogel se 17,700,000 (shtatembedhjete milion e shtateqind mije) leke pa tvsh.
  • si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturave tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  • Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
  Nisur nga sa mesiper Operatori Ekonomik INTERLOGISTIC shpk nuk provon sherbime te ngjashme te kryera. Konkretisht referuar faturave tatimore te paraqitura sherbimi i kryer rezulton te jete “printim zarfim i dokumentave…” i cili referuar specifikimeve te sherbimit objekt kontrate “printimi dhe zarfimi ne versionin selfmail” nuk konsiderohet sherbim i ngjashem.
  • Autoriteti Kontraktor, ne dokumentat Standarte te Tenderit, shtojca nr. 8, ne Kriteret e Veçanta per Kualifikim, pika 3.3.8 te “Kapacitetit Teknik”, ka kerkuar qe Operatori ekonomik duhet te disponoje nje soft menaxhimi dhe monitorimi te punes (printimit dhe zarfimit te faturave) ne kohe reale. Per te provuar disponimin e ketij softi duhet te paraqese licensen e software-it dhe/ose autorizim prodhuesi/distributor te autorizuar te softit, fature tatimore blerje, deklarate zhdoganimi ose cdo forme tjeter disponimi qe njeh Kodi Civil i RSH.
  Nisur nga sa mesiper Operatori Ekonomik INTERLOGISTIC shpk nuk paraqet dokumentacion per te provuar disponimin e software-it te kerkuar. konkretisht nuk paraqet licensen e software-it dhe/ose autorizim prodhuesi/distributor te autorizuar te softit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi_i_Kontrates.docx
  -PROCEDURË_E_HAPUR_SHËRBIME (2).docx
  formati tip i fatures.pdf
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer

  Institucioni Prokurues Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
  Autoritet Prokurues Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
  Objekti i Tenderit Printim i fatures te energjise elektrike dhe zarfimi ne versionin Selfmailer
  Nr. Reference REF-35635-09-11-2019
  Vlera / Fondi Limit 44 460 000,00
  Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 12-09-2019
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 07-10-2019
  Data e mbajtjes se tenderit 07-10-2019
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1: dh) Komisioni i Prokurimit Publik vendos aimin.

  Neni 64 i ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar pika 3:
  3. Përpara lidhjes së kontratës, Komisioni i Prokurimit Publik , kur gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e këtij ligji, ka të drejtë:
  a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës;
  b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me këtë ligj;
  c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës;
  ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi_i_Kontrates.docx
  -PROCEDURË_E_HAPUR_SHËRBIME (2).docx
  formati tip i fatures.pdf

  MBESHTETES
  USAID

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data