Open Procurement Albania

Ndërtim i rrugës. lidhja e Autostradës Milot - Morine me Aeroportin e Kukësit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndërtim i rrugës. lidhja e Autostradës Milot - Morine me Aeroportin e Kukësit
Reference No. REF-75863-10-17-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 599 492 271,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-10-2020
Last date of Submitted Documents 19-11-2020
Tender Held Date 19-11-2020
No. of Bidders 7
Bidders 1. 4A-M” & “BE-IS” & C.E.C Group
2. CURRI” & “VELLEZRIT HYSA
3. KEVIN CONSTRUCTION
4. VEGA & “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION” & 6D PLAN & MF INVEST
5. SALILLARI” & “UTS -01
6. FUSHA
7. ED KONSTRUKSION
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SALILLARI - UTS - 01
 • The winning bid ALL without vat 567 719 180.99
  Bidder Announcement date 16-12-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 7 muaj e 25 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “4A-M” & “BE-IS” & C.E.C Group:
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, arsyet e skualifikimit jane:
  • nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit per objektin per sa i perkete ”Pervojes se sukseshme ne realizimin e puneve te ngjashme ” BOE “4-AM” dhe“Be- IS” sh.p.k “ Nisur nga variantet e kerkuara ne termat e references operatori ekonomik duhet te kete realizuar me sukses gjate tre viteve te fundit pune te ngjashme nyje ne disnivel ( interchange) ne akse kombetare autostrada.”
  • nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.11/a te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit

  2. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “CURRI” & “VELLEZRIT HYSA & Gjeokonsult & CO:
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  •nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit per objektin per sa i perkete ”Pervojes se sukseshme ne realizimin e puneve te ngjashme .

  3. Operatoreve ekonomik “ KEVIN CONSTRUCTION
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,
  • nuk ploteson, kriterin 2.3.2 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 350 punonjes, për periudhën (Janar 2020 – Shtator 2020).
  • kriterin 2.3.3 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk disponon pikat e liçenses se zbatimit, NS-7-B, NS-18-C.
  • kriterin 2.3.4 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk ka paraqitur projektues.
  • kriterin 2.3.5/A te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O.E nuk ka paraqitur dokumentacion per 1 (nje) ing.gjeodet dhe 1(nje) ing.ndertimi .
  • kriterin 2.3.5/B te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk ka paraqitur dokumentacion per 1(nje) ing Hidroteknik, 1(nje) Ing mekanik, 1(nje) ing Ndertimi 1(nje) agronom dhe 1(nje) ing.elektrik .

  4. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION dshh”,
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, arsyet e skualifikimit jane: • nuk ploteson :kriterin per kapacitetin Teknik 2.3 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit per objektin per sa i perkete ”Pervojes se sukseshme ne realizimin e puneve te ngjashme
  • Construction “ &“6D Plan”sh.p.k ne teresi nuk ploteson kriterin 2.3.11/a e kerkuar per kapacitetin e makinerive. nuk ka paraqitur Kamjoncine me vinxh.
  • “Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest Group & “Alko Impex Construction“ & “6D Plan” sh.p.k,nuk ploteson kriterin 2.3.4 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit :License projektimi kategori A 2/b pika 3 (vepra arti ne infrastrukture).

  5. Operatoreve ekonomik “ FUSHA
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  • Nuk ploteson Kriterin 2.3.1/a te DST Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e fondit limit dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit;Shënim: Nisur nga variantet e kerkuara ne termat e references operatori ekonomik duhet te kete realizuar me sukses gjate tre viteve te fundit pune te ngjashme nyje ne disnivel ( interchange) ne akse kombetare autostrada


  6. Operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION
  • nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit.
  •Nuk permbush kriterin 2.3.2 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 350 punonjes, për periudhën (Janar 2020 – Shtator 2020).
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SALILLARI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SALILLARI viti 2014
  Monitor treasury transaction for SALILLARI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SALILLARI viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for UTS - 01 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for UTS - 01 viti 2014
  Monitor treasury transaction for UTS - 01 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for UTS - 01 viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data