Open Procurement Albania

LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Reparti Ushtarak nr. 5001
Tender object LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë”
Reference No. REF-48998-11-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 94 856 552,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 08-11-2022
Last date of Submitted Documents 09-12-2022
Tender Held Date 09-12-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“NIKA” SHPK
2.“SORI-AL” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NIKA
 • The winning bid ALL without vat 82 722 220,00
  Bidder Announcement date 09-05-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa nga operatoret ekonomike “SORI-AL” SHPK dhe “NIKA” SHPK me objekt kundershtimin e vendimmarrjes se Komisionit te Vleresimit te Ofertave mbi skualifikimine ofertave te paraqitura prej ketyre dy operatoreve ekonomike.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions Kjo procedure eshte anuluar me pare ne Buletini Nr. 19 datë 27 Shkurt 2023.
  Arsyeja e Anulimit: Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 98, pika 1, germa b) Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NIKA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2014
  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-48998-11-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader
  Formular per publikim “NIKA” SHPK
  Formular per publikim “SORI-AL” SHPK

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data