Open Procurement Albania

“Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object “Blerje pjesë këmbimi për automjetet e DPP”
Reference No. REF-49932-11-15-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 161 505,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 16-11-2022
Last date of Submitted Documents 30-11-2022
Tender Held Date 30-11-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1.“ALSTEZO” SH.A.
2.“AUTO JAPAN” SH.P.K.
3.“AUTO MANOKU” SH.A.
4.“SI & CO COMPANY” SH.P.K
5.“TENDENCE 3 A” SH.A
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AUTO JAPAN SH.P.K
 • The winning bid ALL without vat 5 927 480,00
  Bidder Announcement date 09-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzetë e katër) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“AUTO MANOKU” SHA, per arsye:
  • nuk plotëson seksionin 2.2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pika 2, pasi bilancet e viteve 2019, 2020 dhe 2021, nuk i ka shoqëruar edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përkatëse. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009.
  • nuk permbush seksionin 1 germa a të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit pasi ne Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, Pjesa II germa A), nuk ka deklaruar te gjithe personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, qe kane ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, ashtu sic rezulton nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar.

  2.“ALSTEZO” SHA, per arsye:
  • nuk ploteson seksionin 1 germa a të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojces 8 te DST.
  • Oferta ekonomike eshte e pavlefshme, pasi ka tejkaluar fondin limit te perllogaritur per kete procedure.

  3.SI&CO” SHPK, per arsye:
  • nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe nisjes se afateve te ankimit, ofertuesi duhet te dorezoje dokumentet provuese per vetedeklarimet ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin. Pas verifikimit të dokumentacionit të dorezuar në formë të shkruar nga ofertuesi “SI&CO” SH.P.K., rezulton se, ky i fundit nuk ka paraqitur certifikatat e cilesise CE/ekuivalente ne lidhje me artikujt me vend te origjines Gjermani, Itali dhe Poloni, sic i ka deklaruar ne diten e hapjes se ofertave ne SPE. Bazuar në Kriteret e Kualifikimit të parashikuara në DST, “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”.

  4.“Tendence 3A”SHPK, per arsye:
  • nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi perpara publikimit te njoftimit te fituesit paraprak dhe nisjes se afateve te ankimit, ofertuesi duhet te dorezoje dokumentet provuese per vetedeklarimet ne origjinal ose ne kopje te njesuara me origjinalin. Pas verifikimit të dokumentacionit të dorezuar në formë të shkruar nga ofertuesi “TENDENCE 3A” SH.A., rezulton se, ky i fundit nuk ka paraqitur certifikatat e konformitetit ose cilesise CE / ekuivalente per artikujt objekt prokurimi, sic i ka deklaruar ne diten e hapjes se ofertave ne SPE. Bazuar në Kriteret e Kualifikimit të parashikuara në DST, “Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-49932-11-15-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data