Open Procurement Albania

Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- Lab, për Ministrinë e Arsimit

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Ministria e Arsimit dhe Shkences
Tender object Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- Lab, për Ministrinë e Arsimit
Reference No. REF-51013-11-23-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 31 892 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 24-11-2022
Last date of Submitted Documents 09-12-2022
Tender Held Date 09-12-2022
No. of Bidders 9
Bidders 1.“M.LEZHA” SH.P.K
2.“RO-AL” SH.P.K
3.“AFA GROUP” SH.P.K
4.“MUCA” SH.P.K
5.BOE “VLADIMIR KAPPLANI ” SH.P.K
6.“BOLT” SH.P.K
7.“ERALD” SH.P.K
8.“IGLI-SAND” SH.P.K
9.“ERZENI/SH” SH.P.K

Janë identifikuar si të suksesshëm operatorët ekonomik të mëposhtëm me keto vlera perkatese:
1.“IGLI-SAND” SH.P.K - 18,930,000 Leke pa TVSH
2.“RO-AL” SH.P.K - 30,290.000 Leke pa TVSH
3.“BOLT” SH.P.K - 29,040,000 Leke pa TVSH
4.“MUCA” SH.P.K - 26,683,000 Leke pa TVSH
5.“ERZENI/SH” SH.P.- 27, 616, 000 Leke pa TVSH
6.“ERALD” SH.P.K - 21,850,000 Leke pa TVSH
7.“M.LEZHA” SH.P. - 24,862,000 Leke pa TVSH
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 03-02-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzetë e katër) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“AFA GRUP” SH.P.K , per arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk paraqitur furnizime të ngjashme me objektin e prokurimit pajisje zyre. Ky subjekt ka paraqtiur një faturë përe materiale ndërtimi si dhe një kontratë shërbimi të cilat nuk janë furnzime të ngjshme.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1, seksioni 2.2 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka realizuar xhiron vjetore të kërkuar në tre vitet e fundit. Ky subjekt ka realizuar 9,000,000 lekë nga 12,000,000 lekë të kërkuara për këtë pikë në KVK.

  2.BOE “VLADIMIR KAPPLANI” P.F & DRITAN CACAJ P.F SH.P.K , per arsye:
  - nuk plotëson Kërkesat e Përgjithshme për Kualifikim në lidhje me Kontratën e Bashkëpunimit të operatorëve pjesëmarrës në një joint-venture të përkohshëm..Kontrata e Bashkëpunimit e paraqitur nga BOE nuk përcakton përqindjen e pjesëmarrjes dhe ndarjen e punëve që do të kryjë siecili operator në kundërshtim me pika 1 dhe 3 Neni 88 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-51013-11-23-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data