Open Procurement Albania

Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër"
Reference No. REF-66552-04-19-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8 717 160,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-04-2023
Last date of Submitted Documents 22-05-2023
Tender Held Date 22-05-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1. “FLORFARMA” SHPK
2. “LOERMA” SHPK
3. “EUROMED” SHPK
4. “GRIFIN ALBANIA” SHPK
5. “NRG” SHPK
6. “Pastrime Silvio” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “NRG” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 8 236 800,00
  Bidder Announcement date 08-11-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. LOERMA SHPK, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 2 Seksioni 2.2, pasi ka paraqitur kopje te bilanceve te viteve 2020,2021,2022 te pa certifikuara, nga autoritete tatimore ku mungojne vula dhe nenshkrimi i tatimeve ne cdo faqe
  - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 6 Seksioni 2.1, pasi punonjesja Ana Zhopi e deklaruar si drejtuese teknike ne fakt sipas se punes eshte laborante dhe jo drejtuese teknike.
  -Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 4 Seksioni 2.1, pasi nuk paraqiti skedat teknike te perkthyra ne gjuhen shqipe.

  2. GRIFIN ALBANIA SHPK, per arsye:
  - Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 2 Seksioni 2.2, pasi ka paraqitur kopje te bilanceve te viteve (2020,2021,2022) te pa certifikuara, nga autoritete tatimore ku mungojne vula dhe nenshkrimi i tatimeve ne cdo faqe
  -Nuk ploteson kerkesat sipas Pikes 6 Seksioni 2.1, pasi punonjesja Vinela Refugjati e deklaruar si drejtuese teknike ne fakt sipas diplomave te paraqitura nuk ka kualifikimin e kerkuar per Drejtuesin Teknik shendet public agronomi biologji kimi pasi kjo punonjese eshte mjeke veterinere.

  3. FLORFARMA sh.p.k, per arsye:
  - Sipas vendimit te KPP se Nr.1051 2023 date 16.10.2023

  4. EUROMED sh.p.k, per arsye:
  -Sipas vendimit te KPP se Nr.1051 2023 date 16.10.2023
  Cancellation reason
  Additions Më datë 25.04.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik NRG shpk dhe objekti i ankesës lidhet me modifikimin e dokumentave te tenderit.

  Më datë 06.07.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është paraqitur ankesa e operatorit ekonomik “NRG” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertave të paraqitura nga operatorët ekonomikë “Florfarma” SHPK dhe “Euromed” SHPK.

  Më datë 10.07.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është paraqitur ankesa e operatorit ekonomik “Euromed” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Florfarma” SHPK si dhe lënien të skualifikuar të operatorit ekonomik “Loerma” SHPK

  Më datë 09.05.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur vendosi: 1. Te mbylle çeshtjen per pjesen e pranuar te ankeses per kete procedure prokurimi.
  2. Te vazhdoje proceduren e shqyrtimit ne themel per pjesen tjeter te ankeses.

  Më datë 16.10.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesve, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen për pjesën e pranuar të ankesës së paraqitur operatorit ekonomik “Euromed” SHPK,
  2. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Euromed” SHPK
  3. Të pranojë pjesërisht ankesën e operatorit ekonomik “NRG” SHPK,
  4. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit ekonomik “Florfarma” SHPK dhe “Euromed” SHPK, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara duke i skualifikuar këta operatorë ekonomik.
  5. Autoriteti kontraktor, brenda 5 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e këtij vendimi duke dokumentuar veprimet e kryera.
  6. Ti propozojë Agjencisë së Prokurimit Publik nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet në arsyetimin e vendimit dhe ti dërgohet kopje e akteve të dosjes objekt shqyrtimit.
  7. Ti propozojë Rrjetit të Koordinatorëve Kundër Korrupsionit nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet në arsyetimin e vendimit të mësipërm.
  8. Ti propozojë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nisjen e hetimit administrativ në lidhje me konstatimet në arsyetimin e vendimit të mësipërm.
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “NRG” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “NRG” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “NRG” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “NRG” SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-66552-04-19-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular Ankese NRG shpk
  Formular Ankese nr. 2 NRG shpk
  Formular Ankese nr. 2 NRG shpk
  Formular Vendimi KPP

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data