Open Procurement Albania

Rikonstruksion i banjove kopshti "Ton Alimhilli"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder
Tender object Rikonstruksion i banjove kopshti "Ton Alimhilli"
Reference No. REF-40158-08-30-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 545 653,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 31-08-2022
Last date of Submitted Documents 12-09-2022
Tender Held Date 12-09-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.”Delia Impex”shpk
2.”MARTINI CONSTRUKSION&REAL ESTATE”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DELIA IMPEX
 • The winning bid ALL without vat 1 540 000,00
  Bidder Announcement date 26-09-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“MARTINI CONSTRUKSION&REAL ESTATE”shpk, per arsye:
  1.Formulari permbledhes i vet dekalarimit (shtojca 8) nuk eshte plotesuar me rubrikat perkatese me informacionin korrekt sipas nenit 26 te VKM 285,date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” dhe nenit 82 te LPP dhe konkretisht ,a.ne rubriken Operatori ekonomik nuk eshte denuar per ndonje nga veprat penale te parashikuara ne nenin 76/1 te LPP ose ka qene idenuar dhe ka kaluar nje periudhe 5-vjecare nga data e ekzekutimit te denimit etj,duhej te plotesohej nga operatori me te dhenat e vertetimit perkates nr.prot,date,organi qe e ka leshuar etj.b.ne rubriken Operatori ekonomik nuk eshte denuar me vendim te formes se prere per vepra qe lidhen me veprimtarine profesionale edhe kjo ne kuadratin e kesaj rubrike duhej te plotesohej me shprehjen sipas vertetimit apo dokumentit perkates.c.ne rubriken O.E ushtron aktivitetin e tij ne zbatim te kerkesave ligjore ne fuqi,perfshire legjislacionin mjedisor,social dhe te punes duhej te plotesohej sipas kerkesave perkatese.d.ne rubriken e deklaratave ne piken 6,7,8 ,9,10 me kthimin e pergjigjes ne kuadratin me X pergjigja ka qene po pra kjo tregon se ky operator ne hartimin e ofertes eshte konsultuar,komunikuar me te trete dhe nuk ka qene I pavarur ,pra qe bie ndesh me ligjin per prokurimin publik.
  2. Sipas pikes 10 te kerkesave per kualifikim 2.3 Kapaciteti teknik ,jane kerkuar dy kamione duke permbushur kritere perkatese. Sqarojme se kamioni me targa AA 782 CG eshte konform kerkesave te kerkuara ,ndersa kamioni me targa AA 401 GS nuk ka certifikaten perkatese dhe licensen ne zbatim te ligjit nr.8308 ,date 18.03.1998 “Per transportet rrugore” i ndryshuar dhe Udhezimit nr.15 ,date 24.07.2007 “Per kriteret e leshimit te licensave,autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin rrugor”,i ndryshuar.
  3. Ne piken 2.2 te kerkesave te vecanta per kualifikim eshte kerkuar sipas pikes 2.4.1 germa c, 1(nje) nga inxhinierët pjesë e drejtuesve teknik të shoqërisë, duhet të jetë i pajisur me certifikatën të Trajnimit për ”Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në Punë”, ”Përgjegjës për sigurinë”, e dhëne nga nje organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj,kete pike ky subjekt nuk e ploteson.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for DELIA IMPEX viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DELIA IMPEX viti 2014
  Monitor treasury transaction for DELIA IMPEX viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DELIA IMPEX viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data