Open Procurement Albania

Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”

Jane identifikuar si te suksesshem operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese :
1."AN&RA” SH.P.K- 61,993,260 Leke pa TVSH
2.“MURATI D” SH.P.K -64,962,550 Leke pa TVSH
3.ATLANTIK3 +ANBIM + XHOVAN GJINI - 66,177,280 Leke pa TVSH
Reference No. REF-58637-02-10-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 69 797 439,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-02-2023
Last date of Submitted Documents 15-03-2023
Tender Held Date 15-03-2023
No. of Bidders 8
Bidders 1) “MALVINA VISOKA” SH.P.K
2) “SINANI TRADING”&”POWER INDUSTRIES”
3) “ALBSOLUTION” SH.P.K
4) “AN&RA” SH.P.K
5) “EURO MEGA” SH.P.K
6) “MURATI D” SH.P.K
7)“ATLANTIK 3 +ANBIM+XHOVAN GJINI
8) “UNIVERS PROMOTIONS” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 24-05-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzetë e katër muaj)
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“MALVINA VISOKA” SH.P.K , per arsye:
  - nuk ploteson kerkesat e Nenit 93 te ligjit nr.162/2020 e ketij operatori pasi nuk arriti te argumentoje ofeten anomalisht te ulet dhe nuk respektoi kerkesat e ligjit per dokumentimin e dhe argumentimine ofertes si vijon:
  Ne shkresen e paraqitur me Lende ”Kthim Pergjigje” operatori ekonomik ka paraqitur vetem nje paragraf narrativ hyres dhe 3 fatura tatimore te shtijes per artikujt: 1.Qese Mbeturinash, 2. Leter Higjenike 650 g, 3. Bisht normal , Fshese me kapak, Shtup mikrofiber dhe 3.Shtup pambuku.
  KVO konstaton se dokumentacioni i paraqitur nuk permban asnje nga elementet kushtet qe percakton ligji per kete procedure .

  2.Euromega 2010 sh.p.k , per arsye:
  - nuk ploteson kushtet sipas pikes 1, germa ç) te Kerkesave te Pergjithshme per Kualifikim se “personi(personat) qe veprojne si antar i organit admnistrativ, drejtori ose mbikqyresi, oksioneri ose ortaku, ose qe ka fuqi perfasuese, vendimarese ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, nuk eshte i denuar ose nuk ka qene i denuar nga nje vendim i gjykates i formes se prere , per cdo veper , te percatuar ne Nenitn 76/1 te LPP-se ”.

  3.BOE Sinani Trading +Power Industries sh.p.k , per arsye:
  - Bashkimi i Operatoreve Ekonomike , nuk ploteson kushtet ne zbatim te nenit 88 pika 1 te VKM Nr.285 date 19.05.2021”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, pasi ne Marreveshjen e Bashkepunimit palet nuk kane percaktuar pjesen e furnizimit zerat konkrete te ofertes qe do te kryeje seicili nga anataret e BOE. Deklarimi i perqindjeve e pjesemarrjes ne furnizim ne masen 50% seicili ne kontraten nuke permbush kushtin e dispozites nenligjore pasi pika 1 e Nenit 88 te VKM 285 kerkon shprehimisht ndarja e zerave te furnzimit per seicilin operator duhet te perfshihet ne kontraten e BOE ku citojme se : Ne oferte duhet te percaktohet pjesa e sherbimit, punes ose furnizimit, qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi nepermjet nje kontrate bashkepunimi te hartuar ndermjet paleve.

  4.Albsolution sh.p.k , per arsye:
  - nuk ploteson kerkesat sipas Shtojces 7 Kerkesat e Pergjithshme per Kualifikim ,pika dh), pasi gjate shyrtimit te ofertave rezultoi se ka detyrime tatimore te pashlyera.
  - nuk ka plotesuar te dhenat juridike se ka detyrime tatimore te pashlyera ne Formularin e Vetdeklarimit, SHTOJCA 8 e DST, ne seksionin A) ku percaktohet detyrimi per vetdeklarimin.
  - nuk ploteson kerkesat sipas pikes 3, Seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” pasi per automjetin e deklaruar me targe AA209OK , Certifikata e Sigurimit Teknik nuk eshte e vlefshme pasi ka afat vlefshmerie deri me 5 tetor 2021 si dhe nuk eshte paraqitur : Sigurimi i detyrueshem i mjetit.

  5.Univers Promotions sh.p.k, per arsye:
  - nuk ploteson kushtet sipas pikes 1, Seksioni 2.3 Kapciteti Teknik, ne lidhje me furnizimet ngjashme, pasi furnizimet e realizuara jane me objekt(veshje te ndryshme, rroba dhe materiale pune, maska , kokore etj) , pra nuk jane te ngjashme me materiale pastrimi.
  - nuk ploteson kerkesat e VKM Nr.285 date 19.05.2021”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, ne lidhje me Mbeshtetjen e ne kapacitete e operatoreve te tjere pasi ka paraqitur nje Marreeshje Mbeshtetje ne kapacitetet e subjektit MARI sh.p.k ku percaktohet se ky i fundit ofron mbeshtetje per plotesimin e kapaciteteve per vertetimin e furnzimeve te ngjashme. Kjo Marreveshje vjen ne kundershtim me nenin 90, pika 1,2 dhe 3 VKM Nr.285 date 19.05.2021”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, pasi keto dispozita kane kushtin se operatori ekonomik qe do te mbeshtese ofertuesin duhet te ushtroje nje kapacitet teknik ose profesional konkret ne furnizim ose sherbim. Ne kete rast mbeshtetja eshte ofruar per vertetimin e kontratave te ngjashme e cila nuk eshte aftesi per te cilen mund te ofrohet mbeshtetja por qe duhet te permbushet vetem nga operatori ofertues.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-58637-02-10-2023
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data