Open Procurement Albania

Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Objekti i Tenderit Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim”

Jane identifikuar si te suksesshem operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese :
1."AN&RA” SH.P.K- 61,993,260 Leke pa TVSH
2.“MURATI D” SH.P.K -64,962,550 Leke pa TVSH
3.ATLANTIK3 +ANBIM + XHOVAN GJINI - 66,177,280 Leke pa TVSH
Nr. Reference REF-58637-02-10-2023
Vlera / Fondi Limit 69 797 439,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 13-02-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-03-2023
Data e mbajtjes se tenderit 15-03-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 8
Operatore Konkurues 1) “MALVINA VISOKA” SH.P.K
2) “SINANI TRADING”&”POWER INDUSTRIES”
3) “ALBSOLUTION” SH.P.K
4) “AN&RA” SH.P.K
5) “EURO MEGA” SH.P.K
6) “MURATI D” SH.P.K
7)“ATLANTIK 3 +ANBIM+XHOVAN GJINI
8) “UNIVERS PROMOTIONS” SH.P.K
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 24-05-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 (njëzetë e katër muaj)
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“MALVINA VISOKA” SH.P.K , per arsye:
  - nuk ploteson kerkesat e Nenit 93 te ligjit nr.162/2020 e ketij operatori pasi nuk arriti te argumentoje ofeten anomalisht te ulet dhe nuk respektoi kerkesat e ligjit per dokumentimin e dhe argumentimine ofertes si vijon:
  Ne shkresen e paraqitur me Lende ”Kthim Pergjigje” operatori ekonomik ka paraqitur vetem nje paragraf narrativ hyres dhe 3 fatura tatimore te shtijes per artikujt: 1.Qese Mbeturinash, 2. Leter Higjenike 650 g, 3. Bisht normal , Fshese me kapak, Shtup mikrofiber dhe 3.Shtup pambuku.
  KVO konstaton se dokumentacioni i paraqitur nuk permban asnje nga elementet kushtet qe percakton ligji per kete procedure .

  2.Euromega 2010 sh.p.k , per arsye:
  - nuk ploteson kushtet sipas pikes 1, germa ç) te Kerkesave te Pergjithshme per Kualifikim se “personi(personat) qe veprojne si antar i organit admnistrativ, drejtori ose mbikqyresi, oksioneri ose ortaku, ose qe ka fuqi perfasuese, vendimarese ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, nuk eshte i denuar ose nuk ka qene i denuar nga nje vendim i gjykates i formes se prere , per cdo veper , te percatuar ne Nenitn 76/1 te LPP-se ”.

  3.BOE Sinani Trading +Power Industries sh.p.k , per arsye:
  - Bashkimi i Operatoreve Ekonomike , nuk ploteson kushtet ne zbatim te nenit 88 pika 1 te VKM Nr.285 date 19.05.2021”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, pasi ne Marreveshjen e Bashkepunimit palet nuk kane percaktuar pjesen e furnizimit zerat konkrete te ofertes qe do te kryeje seicili nga anataret e BOE. Deklarimi i perqindjeve e pjesemarrjes ne furnizim ne masen 50% seicili ne kontraten nuke permbush kushtin e dispozites nenligjore pasi pika 1 e Nenit 88 te VKM 285 kerkon shprehimisht ndarja e zerave te furnzimit per seicilin operator duhet te perfshihet ne kontraten e BOE ku citojme se : Ne oferte duhet te percaktohet pjesa e sherbimit, punes ose furnizimit, qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi nepermjet nje kontrate bashkepunimi te hartuar ndermjet paleve.

  4.Albsolution sh.p.k , per arsye:
  - nuk ploteson kerkesat sipas Shtojces 7 Kerkesat e Pergjithshme per Kualifikim ,pika dh), pasi gjate shyrtimit te ofertave rezultoi se ka detyrime tatimore te pashlyera.
  - nuk ka plotesuar te dhenat juridike se ka detyrime tatimore te pashlyera ne Formularin e Vetdeklarimit, SHTOJCA 8 e DST, ne seksionin A) ku percaktohet detyrimi per vetdeklarimin.
  - nuk ploteson kerkesat sipas pikes 3, Seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” pasi per automjetin e deklaruar me targe AA209OK , Certifikata e Sigurimit Teknik nuk eshte e vlefshme pasi ka afat vlefshmerie deri me 5 tetor 2021 si dhe nuk eshte paraqitur : Sigurimi i detyrueshem i mjetit.

  5.Univers Promotions sh.p.k, per arsye:
  - nuk ploteson kushtet sipas pikes 1, Seksioni 2.3 Kapciteti Teknik, ne lidhje me furnizimet ngjashme, pasi furnizimet e realizuara jane me objekt(veshje te ndryshme, rroba dhe materiale pune, maska , kokore etj) , pra nuk jane te ngjashme me materiale pastrimi.
  - nuk ploteson kerkesat e VKM Nr.285 date 19.05.2021”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, ne lidhje me Mbeshtetjen e ne kapacitete e operatoreve te tjere pasi ka paraqitur nje Marreeshje Mbeshtetje ne kapacitetet e subjektit MARI sh.p.k ku percaktohet se ky i fundit ofron mbeshtetje per plotesimin e kapaciteteve per vertetimin e furnzimeve te ngjashme. Kjo Marreveshje vjen ne kundershtim me nenin 90, pika 1,2 dhe 3 VKM Nr.285 date 19.05.2021”Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, pasi keto dispozita kane kushtin se operatori ekonomik qe do te mbeshtese ofertuesin duhet te ushtroje nje kapacitet teknik ose profesional konkret ne furnizim ose sherbim. Ne kete rast mbeshtetja eshte ofruar per vertetimin e kontratave te ngjashme e cila nuk eshte aftesi per te cilen mund te ofrohet mbeshtetja por qe duhet te permbushet vetem nga operatori ofertues.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-58637-02-10-2023
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data