Open Procurement Albania

Loti II. “Blerje bateri për automjete”

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti II. “Blerje bateri për automjete”
Reference No. REF-19195-02-09-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 32 453 736,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 10-02-2022
Last date of Submitted Documents 15-03-2022
Tender Held Date 15-03-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “Alked Kopaçi”
2. “ALSTEZO” SHA
3. “Auto Asja” sh.a
4. “KADIU” SHA
5. “KAPPA OIL” SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Auto Asja” sh.a
 • The winning bid ALL without vat 24 998 008,00
  Bidder Announcement date 06-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 vite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Marrë përgjigje: Me vendimin nr 639/2 prot., datë 04.05.2022 të KSHA pranë ABP dhe nr. 494/2022 date 26.05.2022.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KAPPA OIL” shpk, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën 6, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten per lotin 2 se, me nenshkrimin e kontrates dhe dorezimin e artikujve, krahas mallrave objekt prokurimi, do te shoqeroje cdo produkt me raportin perkates si dhe me çertifikimet përkatëse, të cilat duhet të jenë sips kërkesave/ specifikimeve të AK-së. Deklarata e paraqitur ne SPE nga ofertuesi ne lidhje me kete kerkese, eshte per Lotin 3.
  2. “Alked Kopaçi”, për këto arsye:
  - Sipas Vendimit Nr. 494/2022 date 26.05.2022 të KPP
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-19195-02-09-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data