Open Procurement Albania

Loti I. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Ministrinë e Drejtësisë”, me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti I. “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Ministrinë e Drejtësisë”, me afat të marrëveshjes kuadër 1 (një) vit
Reference No. REF-23825-04-02-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 546 661,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 04-04-2022
Last date of Submitted Documents 04-05-2022
Tender Held Date 04-05-2022
No. of Bidders 5
Bidders 1. “BUNA” SH.P.K
2. KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K & “KLAME” SH.P.K SH.P.K
3. “MUCA” SH.P.K
4. “SHAGA” SH.P.K
5. “VALONA KONSTRUKSION” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BUNA
 • The winning bid ALL without vat 2 280 000,00
  Bidder Announcement date 07-06-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 1 vit
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KEVIN KONSTRUKSION & KLAME” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 9, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka dorezuar deklaraten sipas percaktimit te kesaj pike.
  2. “SHAGA” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur tabelen sic kerkohet ne DST, ne lidhje me artikujt objekt prokurimi dhe/ose lëndët e para të prodhimit të artikujve objekt prokurimi duke specifikuar vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i akredituar.
  3. “VALONA KONSTRUKSION” SHPK, për këto arsye:
  - nuk permbush ne kumulativ nenpiken 3 te seksionit 2.3 te kritereve te vecanta per kualifikim, pasi ka deklaruar te njejtin mjet transporti si ne Lotin 3.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-23825-04-02-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data