Open Procurement Albania

Sistemim KUB ne rrugen Taulantia

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Sistemim KUB ne rrugen Taulantia
Reference No. REF-41760-09-14-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 36 666 667,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-09-2022
Last date of Submitted Documents 30-09-2022
Tender Held Date 30-09-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1. “BEQIRI” shpk
2. ADRIATIK shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ADRIATIK shpk
 • The winning bid ALL without vat 35 762 900,00
  Bidder Announcement date 31-10-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 40915480
  Contract date 24-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 100 (ditë)
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem:
  1. BEQIRI shpk, per arsye:
  -Nuk permbush piken 1.e) te kritereve te pergjitheshme , i cili nuk ka paraqitur vertetim debie oshee per adresen Fier Portez PORTEZ Fshati Portez, Fier me nr Pasurie 270/20, Zona Kadastrale nr 3031, vol.8, faqe 232.
  -Nuk permbush piken 2.3.h) te Kapacitetit Teknik per mjetet dhe pajisjet, nuk disponon : -Referuar kontrates e qeras me Nr.616 rep Nr. 280 kol me shoqerin DUKA shpk nuk disponon setin e plote Paisje per largimin e ujerave nentoksore me sistem gjilperthithese (Sistemi Well Point i paisur me pompe thithese ,age ,kolektor dhe aksesor bashkues), por vetem nje pompe thithese e cila nuk ploteson specifikimin e mjetit te kerkuar.
  -Referuar kontrates e qeras me Nr.3571 rep Nr. 1044 kol me shoqerin TELNIKS shpk nuk disponon Sistem makineri e drejtuar me lazer per realizimin e miktotuleli me diameter 100 deri 300mm por vetem Makineri per mikrotunele me diameter deri ne 300 mm per shpim vertikal e cila sherben per shpim pilotash te pa paisur me sistem lazer si ne specifikimet e kerkuar.
  -Referuar kontrates e qeras me Nr.3569 rep Nr. 1042 kol me shoqerin AM Rental shpk nuk disponon Automjet teknologjik per pastrimin e pusetave te kolektoreve te KUZ dhe KUSH dhe pusetave te shiut e pajisur me bot me kapacitet bartes jo me pak se 4 ton, e pajisur me kove hidraulike per ngarkimin e materialeve te ngurta dhe vinc me kapacitet ngrites jo me pak se 0.3 ton. si ne specifikime teknike te kerkuara ne DST. Automjeti i paraqitur eshte Sonde per pastrimin e tubacioneve te ujerave te ndotura me kapacitet pompe mbi 200 bar sic specifikohet ne te dhenat teknike te skedes teknike te mjetit.
  -Referuar kontrates e qeras me Nr.3570 rep Nr. 1043 kol me shoqerin FRUTIBEST shpk nuk disponon Paisje per testim tubash sipas standartit EN 805 me printer te inkomporuar, por fabrike per prodhimin e tubave korogate.
  -Referuar kontrates e qeras me Nr.3572 rep Nr. 1045 kol me shoqerin GEOTRIM shpk nuk disponon Dedektor rrjetesh nentokesore, por instrument topografike.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 167 datë 5 Dhjetor 2022
  Procesverbal" Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Relacion Teknik
  Grafik i Punimeve
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data