Open Procurement Albania

Loi1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loi1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.
1.Referuar në pikën 3 të kontratës afati i realizimit është 45 ditë nga nënshkrimi i kontratës, me përfundim datë 21.01.2023.
2.Me shkresë nr. 107 prot., datë 18.01.2023 të kontraktoriti “VIBTIS” sh.p.k dhe kërkesës datë 19.01.2023 të Drejtorisë së Menaxhimit të Programeve, është kërkuar shtryje e afatit të konratës me argumentimin; “disa nga bashkitë kanë deklaruar se nuk janë në gjendje për të kryer procesin e furnizimin me materiale brenda një kohe të shkurtër, si dhe angazhimi i stafit në emergjencat civile të shkaktuar nga moti i keq.”
Bazuar në:
a) Nenin 24 në pikën 24.1 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës (KPK) parashikohet; “Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.”
b) Në dispozitat ligjore të parashikuara në nenet 659 e vijues të “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”.
c) Kërkesën për amendim të afatit të kontratës të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet afati i kontratës shtyhet me 30 dite deri nga nënshkrimi i kontratës datë 07.12.2022 deri më 20.02.2023.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 24,335,770.17 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): __________

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 45 dite nga nënshkrimi i kontratës
Afati i ri (nëse është rasti): Afati i realizimit të kontratës shtyhet 30 ditë, nga nënshkrimi i kontratës datë 07.12.2022 deri më 20.02.2023.

Data e nënshkrimit të modifikimit: 19.01.2023
Nr. Reference REF-39129-08-17-2022
Kodi CPV
44110000-4 - Materiale ndërtimi
Vlera / Fondi Limit 145,832,293
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 18-08-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-08-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-09-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. “VIBTIS” sh.p.k
2.BOE “A R J E I L” sh.p.k & “K.TURJA” SH.P.K
3.“ZDRAVO” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VIBTIS sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 142,189,352
  Data e shpalljes se fituesit 04-10-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE “A R J E I L” sh.p.k & “K.TURJA” sh.p.k, per arsye:
  - vlera e ofertes eshte mbi fondin limit.

  2.“ZDRAVO” sh.p.k, per arsye:
  - vlera e ofertes eshte mbi fondin limit.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Afatet e lëvrimit: Levrim i mallit do te behet ne 4 rajone te terrritorit te Shqiperise. Ne çdo rajon do te kete nje vend per dorezimin e mallrave sipas percaktimit nga autoriteti gjate zbatimit te kontrates.
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader
  Njoftimi për modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit

  Loti 1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive

  Qarkun
  Kredia Nr
  Burimi i Kredise/Financuar nga
  Vlera e Kredise sipas Monedhes
  Titulli i Projektit
  Pershkrim i Projektit
  Objekti i Tenderit Loti 1: Blerje Materiale ndertimi sipas kerkesave te Bashkive
  Nr. Reference REF-32519-06-10-2022
  Kodi CPV
  Vlera / Fondi Limit 145,832,300
  Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 13-06-2022
  Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 13-06-2022
  Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 13-07-2022
  Sektori
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
  Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
  Shenime Buletini I anullimit të procedures Nr. 108 datë 8 Gusht 2022
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VIBTIS sh.p.k viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data