Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e Strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj, Rajonin 3&4

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje për përmirësimin e Strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj, Rajonin 3&4
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 375,000,000 lekë, pa TVSH 12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 450,000,000 lekë pa TVSH
Nr. Reference REF-74370-07-05-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 375,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 06-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues 1. ”ALB-BUILDING” sh.p.k
2. “G.P.G COMPANY” sh.p.k
3. BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPËRI” & “ABI CONS”
4. “ALB TIEFBAU” sh.p.k
5. BOE “B93 II” SH.P.K & “BEQIRI” sh.p.k
6. ”FUSHA” sh.p.k
7. BOE”CURRI” sh.p.k & “S.M.O.UNION” sh.p.k
8. BOE “K.M.K” sh.p.k & “L.T.E CONTRUCTION” sh.p.k & “Caushi M” sh.p.k
9. BOE “BE - IS SH.P.K” & “ERGI” sh.p.k & “MELA.” Sh.p.k
10. “ULZA” sh.p.k
11. BOE “K A C D E D J A” sh.p.k & “AGRI CONTRUCTION” sh.p.k
12. “GJIKURIA” sh.p.k
13. “VELLEZRIT HYSA” sh.p.k
14. BOE “METEO”.Sh.p.k & “Shendelli” sh.p.k & “TOTILA” sh.p.k
15. BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “C O L O M B O” sh.p.k
16. “S I R E T A 2F” sh.p.k
17. BOE “ALMO KONSTRIKSION” sh.p.k & “JUBICA.” sh.p.k
18. BOE “T & XH” sh.p.k & “ELMAZAJ KONSTRUKSION” sh.p.k
19. “BAJRAMI N.” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB-BUILDING -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 292,336,645
  Data e shpalljes se fituesit 21-08-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE METEO Sh.p.k; Shendelli sh.p.k dhe TOTILA sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  2. S I R E T A 2F sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  3. BOE T XH sh.p.k dhe ELMAZAJ KONSTRUKSION sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  4. BOE Rroku GUEST sh.p.k dhe C O L O M B O sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  5. BAJRAMI N. sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  6. BOE ALMO KONSTRIKSION dhe JUBICA Sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  7. VELLEZRIT HYSA sh.p.k, per arsye:
  -Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e Strukturave mbrojtese, veprave teartit, etj, Rajonin 1 dhe 2,duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve. Për shkak se:
  a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH dhe impaktin e lartë që ky projekt ka, nevoja për përmirësimin e strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj., është rritur përtej fondit të marrëveshjes. Vlera aktuale e MK nuk i mbulon të gjitha kërkesat, rrjedhimisht kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 75,000,000 lekë pa tvsh,vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”
  b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. date 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit sipas programeve.
  c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të Ministrisë së Financave është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  Bazuar në:
  a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
  c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 75,000,000 lekë pa TVSH.
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 375,000,000 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 450,000,000 lekë pa TVSH
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74370-07-05-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data