Open Procurement Albania

Loti 1: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët-materiale ndertimi lëndë e parë Faza II.”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 1: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët-materiale ndertimi lëndë e parë Faza II.” Burimi i financimit: Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2023-2026. Financuar nga Programi IVR – F.
Në Buletinin Nr. 23 datë 7 Maj 2024 është njoftuar modifikimi i kontrates, sa i perket vlerës monetare të shtuar
Ishte Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 187,500,000 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 225,000,000 lekë pa TVSH
Nr. Reference REF-74536-07-07-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 187,500,000
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 10-08-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “CURRI” sh.p.k
2. "Z D R A V A” sh.p.k
3. “START CO” sh.p.k
4. “KUPA” sh.p.k
5. “VIBTIS” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • CURRI SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 164,720,200
  Data e shpalljes se fituesit 19-09-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes Kuader.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  VIBTIS” sh.p.k, per arsye:
  -Ka paraqitur oferte ekonomike mbi fondin limit

  2. KUPA sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi kontratat e paraqitura si pune te ngjashme jane kontrata punimesh dhe jo kontrata furnizimesh
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Modifikimi eshte bere i nevojshem per rrethanat e meposhtme:
  - Gjate procesit te perzgjedhjes se projekteve e ne vijim te thirrjeve te paraqitura nga bashkite, eshte konstatuar se lista e objekteve prioritare te kerkuara nga bashkite respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK ne momentin e hapjes se procedures.
  - Me zbatimin e Marreveshjes nepermjet minikontratave të lidhura aktualisht, eshte konstatuar nje numer shume i larte i kërkesave të bashkive për këtë tipologji materialesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas perdorimit te pjesës më të madhe fondit të kësaj marrëveshje. Identifikimi i projekteve dhe thirrjeve nga bashkite respektive ka qene shumë-fish me teper, duke e bere te pamundur akomodimin e te gjitha objekteve prioritare brenda kesaj marreveshje.
  - Aktualisht FSHZH, ne Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka te riplanifikuar furnizimin me materiale të kesaj natyre dhe tipologjie, pra eshte e pamundur qe ne kete moment te akomodohen dhe te permbushen nevoja te paparashikuara prioritare te paraqitura nga bashkite, nepermjet nje procedure te re.
  Kjo, pavaresisht edhe arsyetimit qe, edhe nese nje procedure e re do te ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do te kerkonte kohen e vet, konsideruar ketu afatet e kerkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vleresime, ankesa,etj), te cilat do te ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kerkesave të bashkive, dhe per rrjedhoje mos permbushjen e nevojes se paraqitur si prioritare ne kete periudhe.
  - Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe eshte perfshire shtesa e buxhetit ne masen 20%. Ne keto kushte, duke konsideruar qe ne buxhetin maksimal te projektfishes qe mbulon kete objekt, eshte miratuar buxheti shtese i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet qe nevoja e objekteve te paparashikuara te mbulohet nepermjet modifikimit te vleres shtese te marreveshjes kuader aktualisht ne zbatim. Vlera shtese eshte perllogaritur ne baze te sasive dhe zerave te mallrave referuar listes se objekteve sipas kerkesave te bashkive
  - Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kesaj marreveshje, nuk e ndryshon ne thelb natyren e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtese, kushtet jane te njëjta, nuk ndryshon në asnje moment objekti i kontrates, tipologjia e furnizimit eshte e njejte duke iu permbajtur keshtu zerave/mallrave te dakordesuar ne kete marreveshje. Modifikimi/shtesa e vleres se marreveshjes nenkupton shtesë në sasinë e furnizimit të materialeve dhe jo rritje te vleres per te njejtin mall/sasi.
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 187,500,000 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 225,000,000 lekë pa TVSH
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Preventiv per Materiale elektrike
  Preventiv per Materiale Ndertimi
  Preventiv per Materiale Hidraulike
  Specifikime Teknike per Materiale Hidraulike
  Specifikime Teknike per Materiale Ndertimi
  Specifikime Teknike per Mobilim Urban
  Njoftuar Modifikimi i Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data