Open Procurement Albania

Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Institucioni Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
Autoritet Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
Objekti i Tenderit Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës
Nr. Reference REF-86763-11-08-2023
Vlera / Fondi Limit 58 439 437,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
Data e Njoftimit te Tenderit 09-11-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 27-11-2023
Data e mbajtjes se tenderit 27-11-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1.“ERGI” Shpk
2.“Kevin Construksion” Shpk
3.“2N” sh.p.k
4.“Liqeni VII” shpk
5.“CURRI” Sh.P.K.
6.“LLAZO” shpk
7.“AGRI CONSTRUCTION” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • LLAZO SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 50 476 421,00
  Data e shpalljes se fituesit 28-12-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Do të jetë 6 muaj kalendarikë nga data e fillimit të punimeve.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“ERGI” Shpk , per arsye:
  - nuk permbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:
  Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe të mjedisit.

  2.“Kevin Construksion” Shpk, per arsye:
  -nuk i përmbush plotësisht kriteret teknike për kualifikim dhe konkretisht:
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe të mjedisit.
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.3/b, Operatorët ekonomikë duhet të Paraqesë dëshmi për fuqinë puntore të operatorit ekonomik, b, OE duhet të disponojë punonjës të spëecializuar/kualifikuar, si më poshtë: duy teknik ndërtimi. Për plotesimin e këtij kriteri ka deklaruar se do të mbështetet me kapacitet teknik nga shoqëria “ALBTIEFBAU” shpk, Nipt: J66703049C, por referuar dokumentave të tenderit për këtë procedurë, Seksioni 2, pika 2. 16, Mbështetje në kapacitetet e subjekteve të tjera, nuk pranohet. Pra nuk lejohet Mbështetje në kapacitetet e subjekteve të tjera.

  3.“2N” sh.p.k, per arsye:
  - nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:
  - Nuk plotëson; Pikën e kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht pika 1.Ofertuesi duhet të paraqesë: a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8.
  Operatori Ekonomik “2 N” sh.p.k deklaron ndodhet në kushtet e parashikuara nga neni 76/2.b të Ligjit për prokurimin publik dhe se ka lidhur një marreveshje me Drejtorine Rajonale Tatimore Tiranë, me objekt: Marreveshje Për Pagese me Këste të Detyrimeve Tatimore, me nr.10407/1 datë 23.03.2023, mbështetur në nenin 76 të ligjit LPP (Akt marveshja mban Nr.1047/1 Prot., datë 23.03.2023).
  - Përsa më sipër Operatori Ekonomik “2N” sh.p.k. me Nipt L31615017L nuk ka zbatuar aktmarveshjen per pagesen e detyrimeve tatimore e persa me lart, konsiderohen kushte për skualifikim.

  4.“Liqeni VII” shpk , per arsye:
  - nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe të mjedisit.

  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.3/a, Dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik.
  -Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.3/b, Operatorët ekonomikë duhet të Paraqesë dëshmi për fuqinë puntore të operatorit ekonomik, b, OE duhet të disponojë punonjës të specializuar/kualifikuar.

  5.“CURRI” Sh.P.K. , per arsye:
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.3/a, Dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik.
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.3/b, Operatorët ekonomikë duhet të Paraqesë dëshmi për fuqinë puntore të operatorit ekonomik, b, OE duhet të disponojë punonjës të specializuar/kualifikuar.
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.4 Operatorët ekonomikë duhet të disponojë mjete dhe paisje të nevojshme teknike për realizimin e kontratës.

  6.“AGRI CONSTRUCTION” sh.p.k , per arsye:
  - Nuk plotëson; Pikën e Kapacitetit teknik, konkretisht pika 2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe të mjedisit.
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, neni 98, pika 1/d: Kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë lig
  Shenime Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 8 datë 12 Shkurt 2024

  Më datë 03.01.2024, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është paraqitur ankesa e operatorit ekonomik “Kevin Construksion” dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik “Kevin Construksion” SHPK.

  Më datë 02.02.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Kevin Construksion” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor të rishikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “Kevin Construksion”
  3. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e bëra të KPP-së

  Më datë 14.02.2024, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi dokumentacionin e çështjes dhe e diskutoi në tërësi vendosi:
  1. Të lejojë autoritetin kontraktor për vijimin e hapave të mëtejshme të procedurës
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LLAZO SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekti Arkitektonik
  Projekti Hidrosanitar
  Projekti Konstruktiv
  Projekti Elektrik
  Grafiku i Punimeve
  Formulari i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular Ankimimi “Kevin Construksion” SHPK
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi KPP

  Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës

  Institucioni Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
  Autoritet Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës
  Nr. Reference REF-86362-11-06-2023
  Vlera / Fondi Limit 58 439 437,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
  Data e Njoftimit te Tenderit 07-11-2023
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-11-2023
  Data e mbajtjes se tenderit 22-11-2023
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Do të jetë 6 muaj kalendarikë nga data e fillimit të punimeve.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Për shkak se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme
  Shenime Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 93 datë 13 Nëntor 2023
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekti Arkitektonik
  Projekti Hidrosanitar
  Projekti Konstruktiv
  Projekti Elektrik
  Grafiku i Punimeve

  Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës

  Institucioni Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
  Autoritet Prokurues Sh.A Posta Shqiptare
  Objekti i Tenderit Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës
  Nr. Reference REF-79757-09-13-2023
  Vlera / Fondi Limit 58 439 437,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 14-09-2023
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-10-2023
  Data e mbajtjes se tenderit 02-10-2023
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Do të jetë 6 muaj kalendarikë nga data e fillimit të punimeve.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Në mbështetje të nenit 98/1/b, anulohet procedura me objekt: “Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës”. Në bazë të vlerësimit nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Shenime Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 87 datë 23 Tetor 2023
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
  Projekt Zbatimi
  Projekt Elektrik
  Projekt Hidrosanitar

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data