Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 1712

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

id Titulli Autoritet Prokurues Institucioni Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes Nr. Reference
9291 Blerje karburanti për automjetet, gazoil dhe benzinë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 3 417 750.00 06-05-2022 REF-27561-05-05-2022
9585 Blerje Çadra për Plazhet Publike në Territorin e Bashkisë Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Parqeve dhe Rekreacionit 1 820 000.00 12-04-2023 REF-65637-04-11-2023
9675 Blerje Internet - Intranet Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 05-06-2023 REF-71592-06-05-2023
9573 Blerje pajisje informatike për përdoruesit e KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 10-05-2023 REF-68786-05-09-2023
9514 Sigurimi i pasurisë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 19 945 004.00 19-04-2023 REF-66296-04-18-2023
9663 Marrje mjetesh me qera (asfaltoshtruese,rrul etj) Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 4 112 526.00 22-05-2023 REF-69817-05-19-2023
9479 Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i Sheshit “Skënderbej" Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 119 112 119.00 11-04-2023 REF-65455-04-07-2023
9576 Blerje paisje matëse portative profesionale për matjen e tangjent deltës dhe kapacitetit (DF&C) dhe trajnimi i avancuar nga prodhuesi Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 12 000 000.00 05-05-2023 REF-68331-05-04-2023
9000 “Studim projektim e previntivim për: “Projektimin e sistemit të centralizuar të Ujësjellës Kanalizime Tiranë për mbledhjen dhe shfaqjen e të dhënave, sistemin e teknologjisë së kontrollit” (sistemet SCADA)”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 52 800 000.00 13-01-2023 REF-55905-01-12-2023
9656 Sherbime Agroteknike (Fitopatologjike dhe Entomologjike) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 9 990 000.00 18-05-2023 REF-69521-05-17-2023
9657 Blerje tubo KUN 2023 Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 7 179 500.00 08-05-2023 REF-68401-05-05-2023
9658 Blerje karburanti për nevojat e shoqërisë Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 4 220 000.00 16-05-2023 REF-69282-05-15-2023
9462 Loti 1: Blerje lëndë djegëse me përmbajtje squfuri jo më shumë se 1% ndaj masës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 45 240 000.00 06-04-2023 REF-65084-04-05-2023
8901 Blerje kimikate Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 49 920 000.00 23-12-2022 REF-54758-12-22-2022
9522 Loti 2 “Mirëmbajtje Kanali Ujites Krasta e Blaces-Mezarek-Qershize Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 598 031.00 19-04-2023 REF-66366-04-18-2023
9524 Loti 4 “Mirëmbajtje Kanali Ujites Korie Vakëfit Pretushë” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 235 733.00 19-04-2023 REF-66370-04-18-2023
9548 Blerje mjete teknollogjike për mirëmbajtjen e linjave dhe N/Stacioneve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 26 000 000.00 28-04-2023 REF-67571-04-27-2023
9574 Blerje shërbimi, përgaditjen e dokumentacionit dhe ricertifikimi ISO 14001, për sistemin e menaxhimit Mjedisor për OST sh.a. (Aparatin Qendror, Njësitë Operative dhe NJMT) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 700 000.00 10-05-2023 REF-68693-05-09-2023
9642 Shërbime Vijëzimi Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 8 765 880.00 03-05-2023 REF-67816-05-02-2023
9644 Blerje mjete teknologjike për nevojat e Ndërmarrjes së Pastrimit Fier”(Kamiona teknologjik për mbetjet urbane (kompaktor) Qeverisja Vendore Fier Ndermarja e Pastrimit Fier 12 000 000.00 02-05-2023 REF-67704-04-28-2023
9645 Blerje Karburant Gazoil D1 Ndërmarrja Prodhimit Çeliqeve Elbasan Ndermarrja e Prodhimit te Celiqeve Elbasan 1 478 400.00 04-05-2023 REF-68162-05-03-2023
9277 Blerje goma, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 2 950 000.00 07-03-2023 REF-61449-03-06-2023
9468 Riparimi i dëmtimeve të turbinave të AG1 dhe AG3 në HEC Fierzë dhe i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në Hec Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 906 788.00 07-04-2023 REF-65259-04-06-2023
9445 Blerje autobote 2 cope (autobote uji per vaditje), viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 4 995 000.00 27-03-2023 REF-63412-03-24-2023
9489 “Rehabilitimi i galerisë së çimentimit në kuoten 296 mmnd në shpatullën e majtë të digës Fierze dhe e rrugës së saj të aksesit”. Njesia e Prodhimit HEC Fierze Njesia e Prodhimit HEC Fierze 117 847 920.00 13-04-2023 REF-65753-04-12-2023
9499 Krijim i kapaciteteve kibernetike dhe digjitalizimi Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 7 009 500.00 14-04-2023 REF-66045-04-13-2023
9504 Ndërtimi i një parcele të re varresh tek varrezat e dëshmorëve Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 23 450 569.00 18-04-2023 REF-66112-04-14-2023
9505 Sigurimi i shëndetit dhe sigurimi nga aksidentet personale të punonjësve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 54 890 281.00 18-04-2023 REF-66190-04-14-2023
9526 Blerje pajisje instrumente, vegla elektrike dhe dixhitale (Pajisje per kontrollin dhe matjen e mbrojtjes katodike CIPS dhe DCVG) Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 4 854 422.00 20-04-2023 REF-66587-04-19-2023
9535 Blerje pompa uji Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 4 999 850.00 24-04-2023 REF-66684-04-20-2023
9630 Blerje Ushqime Qeverisja Vendore Shkodër Qendra e Zhvillimit Shkoder 10 000 000.00 22-03-2023 REF-62788-03-17-2023
9331 Blerje tuba dhe rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 149 884 552.00 16-03-2023 REF-62462-03-15-2023
9429 LOTI I: Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 168 970 320.00 31-03-2023 REF-64392-03-30-2023
9478 “Rinovimi i sistemit të mbrojtjes së 2 agregatëve me furnizim instalimin/konfigurimin të dy paneleve të reja, i kompletuar me mbrojtjet dixhitale për gjeneratorin, transformatorin e fuqisë dhe të releve njëveprimëshe për HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 114 000 000.00 11-04-2023 REF-65447-04-07-2023
9538 ”Mbilartësimi i mbrojtjes lumore përballë tuneleve të shkarkimit dhe sistemimi i sheshit pranë magazines së re” Njesia e Prodhimit HEC Fierze Njesia e Prodhimit HEC Fierze 98 000 000.00 26-04-2023 REF-67039-04-25-2023
9589 Shpenzime pastrimi dhe mirembajtje, riparim BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 1 100 000.00 04-05-2023 REF-68057-05-03-2023
9596 Sherbime printimi Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 3 833 333.00 28-04-2023 REF-67570-04-27-2023
9625 Blerje matesa uji Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 3 000 000.00 05-05-2023 REF-68338-05-04-2023
9419 Blerje Mjete Automobilistike Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 13 080 000.00 29-03-2023 REF-63801-03-28-2023
9631 Loti 1 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Rezervuari Grabovice-Pervalec” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 23 226.00 27-04-2023 REF-67170-04-26-2023
9632 Loti 2 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Krasta e Blaces-Mezarek-Qershize Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 41 549.00 27-04-2023 REF-67172-04-26-2023
9633 Loti 3 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites (Zbrites) Bataqet, Bahcallek Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 17 358.00 27-04-2023 REF-67174-04-26-2023
9634 Loti 4 “Supervizim i objektit: “Mirëmbajtje Kanali Ujites Korie Vakëfit Pretushë” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 32 129.00 27-04-2023 REF-67176-04-26-2023
9635 Loti 5 “Supervizim i objektit: “Mirembajtje Kanali Ujites Stropcke-Leshnice” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 41 185.00 27-04-2023 REF-67179-04-26-2023
9260 Mjete didaktike Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 1 700 000.00 03-03-2023 REF-61171-03-02-2023
9305 Sistemim i përroit të hapur në rrugën:”Engjëll Mashi”, “Loni Ligori”, Yzberisht". Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 578 567.00 13-03-2023 REF-62159-03-10-2023
9443 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 4 991 560.00 04-04-2023 REF-64745-04-03-2023
9470 Loti 1 “Blerje pllaka per shtrim rruge” Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 7 410 483.00 07-04-2023 REF-65268-04-06-2023
9471 Loti 4 "Blerje materiale të tjera" Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 3 594 357.00 07-04-2023 REF-65278-04-06-2023
9477 Blerje kosha plastik Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 370 330.00 04-04-2023 REF-64592-04-03-2023
9509 Materiale Elektrike Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 989 776.00 18-04-2023 REF-66005-04-13-2023
9530 Shpenzime për mirëmbajtjene mjeteve të transportit (Riparim mjetesh, nderrim gomash, bateri dhe vaj) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 6 666 650.00 24-04-2023 REF-66669-04-20-2023
9531 Blerje Materiale Pastrimi Higjeno-sanitare Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 500 000.00 24-04-2023 REF-66673-04-20-2023
9555 Trajnim ATSEP bazik për inxhinierët e CNS/SMC ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 500 000.00 02-05-2023 REF-67701-04-28-2023
9602 Loti 3: Blerje tubo hekuri, profile metalike dhe materiale te tjera Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 704 666.00 07-04-2023 REF-65275-04-06-2023
9460 Blerje tel avolzhimi + materiale ndihmëse Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 518 926.00 06-04-2023 REF-65060-04-05-2023
9463 Blerje Rripa trapezoidale (volanti/kalbri/pompe) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 699 126.00 06-04-2023 REF-65013-04-05-2023
9507 Blerje pajisje informative/elektronike Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 5 222 800.00 18-04-2023 REF-66155-04-14-2023
9532 Mobilje dhe pajisje zyre Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 3 837 167.00 24-04-2023 REF-66680-04-20-2023
9578 Shërbim siguracion makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 500 000.00 20-04-2023 REF-66536-04-19-2023
9584 Blerje sistem faturimi dhe arketimi Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 11 800 000.00 30-03-2023 REF-64093-03-29-2023
9607 Supervizion punimesh për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shënvlash, Nj.Adm. Rrashbull, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 2 224 458.00 20-04-2023 REF-66486-04-19-2023
9403 Blerje Printer, Fotokopje, Kompjuter dhe pajisje të tjera elektronike për zyrën ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 1 519 463.00 27-03-2023 REF-63471-03-24-2023
9554 “Blerje Karburanti (Gazoil)” Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 5 681 848.00 13-04-2023 REF-65805-04-12-2023
9422 Sigurimi i kullës së kontrollit mobile në Aeroportin e Kukësit me gjithë pajisjet e nevojshme ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 55 498 333.00 30-03-2023 REF-64146-03-29-2023
9469 Blerje Karburanti Albanian Seaports Development Company Albanian Seaports Development Company 1 630 800.00 07-04-2023 REF-65185-04-06-2023
9550 FV elektropompa dhe aksesorët për fshatin Mavrovë Qeverisja Vendore Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 4 973 000.00 06-04-2023 REF-64966-04-05-2023
9306 Blerje materiale per sinjalistiken horizontale Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 3 666 666.00 10-02-2023 REF-58610-02-09-2023
9355 Shpenzime mirëmbajtje dhe upgrade për sistemet Skyline të instaluara ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 522 720 000.00 17-03-2023 REF-62682-03-16-2023
9487 Blerje Tapet Bari Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 330 000.00 12-04-2023 REF-65639-04-11-2023
9488 Blerje vazo Ø të ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 666 000.00 12-04-2023 REF-65633-04-11-2023
9510 Mbikqyrje e objektit: Asfaltim të rrjetit rrugor në njësitë administrative Pogradec. Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 1 170 014.00 13-04-2023 REF-65603-04-11-2023
9588 Supervizion punimesh për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit ne lagjen Karroqerre, lagjen Rexhep, lagjen Vllazerim dhe Fshatin Pjeze, Nj.Adm. Xhafzotaj, Bashkia Shijak” Qeverisja Vendore Shijak Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 1 629 213.00 31-03-2023 REF-66577-04-19-2023
9590 Supervizion punimesh per objektin Ndertim KUZ fshatrat Gjoric e Siperme dhe Gjorice e Poshtme Njesia Administrative Gjorice Qeverisja Vendore Dibër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A 3 313 926.00 24-04-2023 REF-66741-04-20-2023
9134 Asfaltim i rrugës hyrëse të Impjantit të Trajtimit të Ujrave të Përdorura (ITUN) pranë Impiantit Fotovoltaik Korçë Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 2 900 000.00 08-02-2023 REF-58295-02-07-2023
9357 Blerje vaj, graso ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 2 294 000.00 17-03-2023 REF-62629-03-16-2023
9456 Blerje Barriera, tra me perde dhe infrastrukture IT per terminalet dhe parkimin e APD-se Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 12 395 000.00 06-04-2023 REF-65058-04-05-2023
9493 Blerje karburant 2023 Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 5 450 000.00 13-04-2023 REF-65714-04-12-2023
9545 Loti 1: “Blerje bulmeti dhe nënproduktet e tij” Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 21 050 013.00 23-02-2023 REF-60040-02-22-2023
9546 Loti 3: “Blerje bukë” Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 5 312 160.00 23-02-2023 REF-60046-02-22-2023
9553 Loti 2: “Blerje fruta dhe perime” Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 8 424 168.00 23-02-2023 REF-60042-02-22-2023
9560 F.V kaldaje e plote me djeges + linja e furnizimit me GLN Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 9 166 666.00 25-04-2023 REF-66816-04-24-2023
9321 Blerje kosha metalik per Agjensine e Sherbimeve Komunale Qeverisja Vendore Divjakë Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake 1 791 666.00 28-02-2023 REF-60539-02-27-2023
9368 Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durrës 2 800 000.00 20-03-2023 REF-62794-03-17-2023
9446 Shërbim për punime me autosondë = 70 ton Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 050 000.00 05-04-2023 REF-64767-04-04-2023
9540 Blerje materiale elektrike per mirembajtjen e rrjetit ekzistues Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 4 750 000.00 07-04-2023 REF-65092-04-06-2023
9559 Blerje materiale per mirembajtjen e kopshteve, shkollave dhe cerdheve ne Bashkinë Fier Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 31 343 583.00 04-04-2023 REF-64610-04-03-2023
9410 Shërbimi i printimit dhe fotopjimit Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 5 975 666.00 01-02-2023 REF-57534-01-31-2023
9498 Makineri teknologjike për copetimin e mbetjeve drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 9 166 000.00 14-04-2023 REF-65979-04-13-2023
9519 Blerje beton,tombino dhe tubo korregato Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 899 750.00 19-04-2023 REF-66385-04-18-2023
9520 Blerje kamioncine veteshkarkuese 2.5t per Agjensine e Sherbimeve Komunale Qeverisja Vendore Divjakë Agjencia e Sherbimeve Komunale Divjake 1 500 000.00 19-04-2023 REF-66350-04-18-2023
9562 Loti 1: Blerje buke Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 439 725.00 30-03-2023 REF-64115-03-29-2023
9564 Loti 3:Blerje veze,fruta,perime Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 754 360.00 30-03-2023 REF-64119-03-29-2023
9565 Loti 4:Blerje mish dhe nenprodukte te tij Qeverisja Vendore Vlorë Qendra e Zhvillimit te Personave me Aftesi te Kufizuar Vlore 653 258.00 30-03-2023 REF-64122-03-29-2023
9272 Studim fizibiliteti për analizën ligjore financiare dhe teknike të riorganizimit të shoqërive aksionare aktuale të Ujësjellës Kanalizimeve të Tiranës, Kamzës dhe Vorës Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 9 800 000.00 02-03-2023 REF-60929-03-01-2023
9356 Blerje P/N, mirëmbajtje, mbështetje teknike, rinovim licensash për sistemin VOIP, Cisco, Wireless, Telekonferencë dhe shërbim për mirëmbajtjen e rrjetit IT ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 45 175 333.00 17-03-2023 REF-62705-03-16-2023
9431 Sherbim-Menaxhim mbetjesh urbane, në landfill, Inceneratori i Qarkut Elbasan (me makineri të rënda) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 39 045 600.00 31-03-2023 REF-64299-03-30-2023
9473 Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi për nevoja të UK Rajoni Lezhë Sh.a Qeverisja Vendore Lezhë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A 12 864 000.00 07-04-2023 REF-65190-04-06-2023
9508 Blerje mobilje dhe orendi për zyra Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane 2 487 388.00 30-03-2023 REF-64097-03-29-2023
9617 Blerje makineri pastrimi për nevoja të “TIRANA AGRIKULTURË” sh.p.k”. Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Agrikulture 1 076 693.00 03.04.2023 REF-64539-03-31-2023
9390 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 29 165 588.00 23-03-2023 REF-63223-03-21-2023
9407 NSHP, Bot uji per larje rruge Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 6 666 667.00 27-03-2023 REF-63488-03-24-2023
9408 Gjelberimi, blerje kamioncine Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 375 000.00 27-03-2023 REF-63404-03-24-2023
9421 Blerje siguracion per mjetet e shoqerise tpl dhe kasko Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 1 500 000.00 29-03-2023 REF-63905-03-28-2023
9467 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 2 496 477.00 07-04-2023 REF-65181-04-06-2023
9570 Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi per institucionet arsimore” Qeverisja Vendore Berat Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Berat 2 249 986.00 13-04-2023 REF-65765-04-12-2023
8842 “Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të SHRUKD” Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 24 445 440.00 12-12-2022 REF-52638-12-09-2022
9459 Barrierë Elektronike (Trarë) ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 4 956 305.00 06-04-2023 REF-65087-04-05-2023
9461 Siguracion për mjetet e Ashp-së Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 336 828.00 06-04-2023 REF-64962-04-05-2023
9496 Blerje materiale për mirëmbajtjen e pishinave Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Sportive Tirane 12 833 138.00 16-03-2023 REF-62483-03-15-2023
9579 Minikontrtate 1-Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 0.00 13-02-2023 REF-58704-02-10-2023 (Minikontrate 1)
9281 Projekt-Zbatim per riparimin e infrastruktures Civile Portuale Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 991 157.00 08-03-2023 REF-61585-03-07-2023
9295 Loti 1: Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 455 800.00 10-03-2023 REF-62006-03-09-2023
9296 Loti 2: Blerje bateri, vaj etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 9 210 779.00 10-03-2023 REF-62009-03-09-2023
9440 Blerje gaz i lëngët për gatim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 10 984 852.00 04-04-2023 REF-64725-04-03-2023
9485 Shpenzime qeramarrje aparate, paisje teknike, makineri (foni, paisje ndriçimi, videoprojektor, karrige, stage, stenda) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 333 333.00 12-04-2023 REF-65584-04-11-2023
9254 Automjete me qira operacionale leasing Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 28 950 000.00 03-03-2023 REF-61094-03-02-2023
9380 Blerje P/N dhe shërbim mirëmbajtje e sistemit VCS GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 36 750 000.00 21-03-2023 REF-62935-03-20-2023
9490 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 1 822 997.00 13-04-2023 REF-65739-04-12-2023
9501 Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 429 711.00 13-04-2023 REF-65786-04-12-2023
9549 Blerje materiale per sistem ndricimi rrugor dhe aksesor Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 25 138 235.00 03-04-2023 REF-64449-03-31-2023
9178 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 28 130 000.00 16-02-2023 REF-59206-02-15-2023
9228 Blerje dhe vendosje gropë septike për nevojat e zyrave të reja modulare Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 3 969 821.00 28-02-2023 REF-60446-02-27-2023
9392 Blerje tubo dhe materiale për rrjetin e kanalizimeve Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 4 883 000.00 23-03-2023 REF-63179-03-21-2023
9405 Blerje Nafte (gazoil 10ppm) Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 5 673 216.00 27-03-2023 REF-63466-03-24-2023
9542 Ruajtja e objekteve të UKRK Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi,kamera dhe ruajtja e shoqërimi i vlerave monetare Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 33 975 830.00 06-04-2023 REF-65077-04-05-2023
9243 Blerje Karburant Gazoil D1 dhe Benzine Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 17 286 100.00 01-03-2023 REF-60808-02-28-2023
9529 Monitorimi i zjarreve dhe parandalimi i dëmeve në fondin pyjor të ekonomive pyjore Rovë-Lunxhë, Baldushk, Krrabë-Gurrë Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 58 333 131.00 22-02-2023 REF-59827-02-21-2023
9533 Loti 1: Blerje lëndë djegëse me përmbajtje squfuri jo më shumë se 1% ndaj masës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 7 818 000.00 18-04-2023 REF-66415-04-18-2023
9534 Loti 2: Blerje gazoil = 0.1% Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 132 000.00 18-04-2023 REF-66417-04-18-2023
9128 Furnizim dhe instalim pompash dhe pajisjesh elektro-mekanike, në Stacionet e fshatrave Vreshtas, Velitërnë, Kishnik (Podgorie), Shëngjergj, Plasë, si dhe në Stacionet Rajonale Plasë (Nj.A Pojan) dhe Bulgarec (Nj.A Libonik). Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 26 500 000.00 07-02-2023 REF-58110-02-06-2023
9414 NSHP, blerje asfaltbeton Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 833 333.00 28-03-2023 REF-63776-03-27-2023
9417 Sherbim i ruajtjes fizike QSHK, sistem vezhgimi dhe sinjalizimi depo uji Sektori Prrenjas Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 115 683.00 29-03-2023 REF-63841-03-28-2023
9265 Karburant Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 18 602 100.00 06-03-2023 REF-61313-03-03-2023
9391 Blerje Materiale për Ndriçim Rrugor/Publik Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 3 830 000.00 24-03-2023 REF-63335-03-23-2023
9458 “Blerje Materiale Për Funksionimin E Pajisjeve Të Zyrës (Bojë Printeri, Fotokopje)” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 083 217.00 20-09-2022 REF-42228-09-19-2022
9163 Shpenzime për mirëmbajtje rrjeti hidraulik Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 3 850 000.00 14-02-2023 REF-58790-02-13-2023
9330 SEKTORI PASTRIMIT, KARBURANT Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 19 050 000.00 16-03-2023 REF-62405-03-15-2023
9255 Zgjërimi i N/St Golem bashkë me instalimin e qarkut të dytë të linjës 110 kV nga N/St Golem deri në pikën e çarjes së linjës 110 kV Rrashbull-Kavajë (Faza 1) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 110 006 962.00 03-03-2023 REF-61184-03-02-2023
9413 Gjelberimi, blerje Pleh Kimik Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 220 605.00 28-03-2023 REF-63696-03-27-2023
9435 Karburant ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 9 314 138.00 31-03-2023 REF-64360-03-30-2023
9515 Blerje transformatori Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 020 000.00 31-03-2023 REF-64300-03-30-2023
9536 Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Sistemim, asfaltim dhe kthim ne gjendje fillestare te segmenteve rrugore pas nderhyrjes ne Rrjetin e Ujesjellesit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranes për vitin 2023” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 421 200.00 27-03-2023 REF-63432-03-24-2023
8688 “Blerje Tonera, Bojra Printeri” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 14 717 900.00 31-10-2022 REF-47813-10-28-2022
9299 Makina (Fadrome e re) Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 9 050 000.00 10-03-2023 REF-61893-03-09-2023
9173 Blerje asfalto-beton per rruge urbane dhe rurale, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 37 426 990.00 15-02-2023 REF-58922-02-14-2023
9238 Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (gazoil 10 ppm) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 172 099 746.00 01-03-2023 REF-60820-02-28-2023
9242 Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb 95 Oktan Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 27 900 000.00 01-03-2023 REF-60822-02-28-2023
9175 Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale, VITI 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 9 973 840.00 15-02-2023 REF-58927-02-14-2023
9409 Sherbim sinjalistike horizontale per rruget e Bashkise Fier, Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 10 000 000.00 23-03-2023 REF-63124-03-21-2023
9432 Rikonstruksion i rrugëve në lagjjen 11 Nëntori Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 22 186 604.00 23-02-2023 REF-59984-02-22-2023
9162 Blerje Matesa Mekanik Uji dhe Akssore Qeverisja Vendore Fier Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier SH.A 11 998 916.00 14-02-2023 REF-58717-02-10-2023
9475 Marrje mjete me qera (Eskavator, Kamion, Pick-up) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 000 000.00 20-03-2023 REF-62846-03-17-2023
8864 Loti i I-rë: “Blerje gasoil për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 56 129 934.00 15-12-2022 REF-53463-12-14-2022
8865 Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 587 566.00 15-12-2022 REF-53465-12-14-2022
9026 Pajisje zyre Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 247 861.00 16-01-2023 REF-55976-01-13-2023
9398 Marrje me qera e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 37 499 040.00 13-03-2023 REF-61454-03-06-2023
9474 Blerje pjese kembimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 8 829 320.00 21-02-2023 REF-59577-02-20-2023
9513 Minikontrate 1-Blerje pajisje për zyrat Qeverisja Vendore Tiranë Bashkia Tirane 0.00 05-10-2022 REF-44438-10-04-2022 Minikontrate 1
9464 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 15-03-2023 REF-62302-03-13-2023
9278 Blerje beton M.150 dhe M.200 Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 17 790 000.00 07-03-2023 REF-61400-03-06-2023
9382 Blerjekarburant (nafte) per nevojat e Agjencise se Puneve puneve Puneve dhe Mirembajtjes, Bashkia Mirdite Qeverisja Vendore Mirditë Agjencia e Puneve Publike dhe Mirembajtjes Mirdite 8 510 000.00 21-03-2023 REF-62954-03-20-2023
9256 Blerje Gazoil 10 ppm Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 18 604 167.00 03-03-2023 REF-61186-03-02-2023
9257 Blerje Benzine Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 402 500.00 03-03-2023 REF-61190-03-02-2023
9361 NSHP, Riparim automjete Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 916 667.00 17-03-2023 REF-62753-03-16-2023
9367 Marrje me qera kamioni transport dherash Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 249 842.00 20-03-2023 REF-62835-03-17-2023
9406 Blerje karburant (nafte) Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe 1 619 982.00 10-03-2023 REF-61962-03-09-2023
9511 Minikontrate 1-Blerje bojë për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 31-01-2023 REF-57434-01-30-2023 Minikontrate 1
9620 BLERJE USHQIMESH PËR NEVOJAT E SHTËPISË SË FOSHNJËS DURRËS” Qeverisja Vendore Durrës Shtepia e Foshnjes Durres 2 919 071.00 20-03-2023 REF-62801-03-17-2023
9225 Pjese këmbimi për bicikletat Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 163 800.00 23-02-2023 REF-60030-02-22-2023
9283 Loti 1 Blerje karburanti naftë D1 (për makinat) ECO-ELB sh.a ECO-ELB sh.a 3 906 000.00 08-03-2023 REF-61672-03-07-2023
9199 Blerje pajisje mbrojtëse për punonjësit gjatë punës Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 776 533.00 20-02-2023 REF-59522-02-17-2023
9274 Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 9 000 000.00 07-03-2023 REF-61502-03-06-2023
9285 Blerje Nafte Qeverisja Vendore Kukës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A 3 000 000.00 08-03-2023 REF-61611-03-07-2023
9320 Rinovim garancie doganore të magazinave fiskale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 11 781 071.00 15-03-2023 REF-62343-03-13-2023
8944 Blerje Autosondë = 20 ton për Q.P.N. Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 39 801 480.00 28-12-2022 REF-55090-12-27-2022
9109 Blerje bojë për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 24 973 400.00 31-01-2023 REF-57434-01-30-2023
9188 Blerje Klori pluhur leng Qeverisja Vendore Kukës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A 2 500 000.00 20-02-2023 REF-59395-02-16-2023
9208 Blerje artikuj ushqimore Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 18 333 250.00 21-02-2023 REF-59338-02-16-2023
9268 Blerje inerte ( stabilizant,çakull etj) për ndërhyrjet në rruge) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 998 875.00 06-03-2023 REF-61333-03-03-2023
9339 Blerje Bicikleta për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 6 583 333.00 16-03-2023 REF-62534-03-15-2023
8809 Loti III: Blerje bukë thekre dhe integrale. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 22 595 339.00 02-12-2022 REF-51781-12-01-2022
8942 Blerje pajisjesh sekondare per mirëmbajtjen e Nënstacioneve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 69 500 000.00 27-12-2022 REF-54937-12-23-2022
9142 Blerje shërbim printimi Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 900 000.00 10-02-2023 REF-58591-02-09-2023
8810 Loti V: Blerje fruta dhe zarzavate. Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 74 814 295.00 02-12-2022 REF-51788-12-01-2022
8918 Software ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 3 933 333.00 21-12-2022 REF-54433-12-20-2022
9201 Shpenzime per mirmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 16 600 000.00 20-02-2023 REF-59501-02-17-2023
9239 Blerje vegla pune dhe materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 002 000.00 01-03-2023 REF-60775-02-28-2023
9271 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKRK Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 2 011 567.00 03-03-2023 REF-61133-03-02-2023
9292 Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 330 000.00 09-03-2023 REF-61832-03-08-2023
9172 Blerje materiale elektrike, viti 2023 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 16 639 985.00 15-02-2023 REF-58815-02-13-2023
9198 Blerje materiale bojaxhiu Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 26 648 360.00 15-02-2023 REF-59053-02-14-2023
8445 “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 33 972 532.00 12-07-2022 REF-35897-07-08-2022
9222 Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A 6 016 650.00 27-02-2023 REF-60385-02-24-2023
9124 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 4 999 463.00 06-02-2023 REF-57955-02-03-2023
9132 Sherbime ne lartesi me vinc (kosh) per ngritje personash dhe objektesh Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 10 000 000.00 08-02-2023 REF-58247-02-07-2023
9157 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 39 166 666.00 13-02-2023 REF-58704-02-10-2023
9298 F.V. blerje gomash Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 076 000.00 20-02-2023 REF-59462-02-17-2023
8953 Auditimi i pasqyrave financiare për tre vite Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durrës 10 060 000.00 30-12-2022 REF-55386-12-29-2022
8961 Blerje elektroda Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 235 800.00 30-12-2022 REF-55364-12-29-2022
9127 Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjellesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i vjeter, Vinoteke dhe fshat i Ri(Pularia), Hoti i Ri, Grude e Re Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 35 812 546.00 21-12-2022 REF-53052-12-13-2022
9180 Blerje materiale per rinovim linjash elektrike Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 6 666 666.00 16-02-2023 REF-59070-02-15-2023
9375 Blerje sistemi financiar, fiskalizim dhe fatura elektronike në Cloud së bashku me integrim me programin EMCS dhe fiskalizimi i faturave për tre vite BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE SH.A - ALPEX 22 500 000.00 31-01-2023 REF-57417-01-30-2023
9450 Blerje Beton të Gatshëm Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 660 000.00 27-02-2023 REF-60308-02-24-2023
9111 Loti 2 Benzinë Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 3 091 667.00 01-02-2023 REF-57556-01-31-2023
9116 Ndertimi i fushes se sportit Laknas Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 3 960 556.00 02-02-2023 REF-57379-01-30-2023
9106 Blerje Vajra Lubrifikante Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 915 700.00 31-01-2023 REF-57431-01-30-2023
8905 Rikonstruksion i gjendjes faktike të rrugës "Marije Buda" dhe "Hamdi Roseni Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 17 651 150.00 27-12-2022 REF-54906-12-23-2022
9147 Blerje Pjese Kembimi Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 9 975 640.00 07-02-2023 REF-58050-02-06-2023
9303 Rikualifikimi urban i lagjes Llukan Prifti, ndriçimi rrugor Qeverisja Vendore Kuçovë Ndermarrja Komunale Kucove 3 310 304.00 23-02-2023 REF-59941-02-22-2023
9376 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 2 082 200.00 30-01-2023 REF-57217-01-27-2023
9377 Minikontrate 1-Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te shoqerise Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 0.00 25-01-2023 REF-56799-01-24-2023 Minikontrate 1
9099 Riparim, mirëmbajtje makina dhe automjete për një periudhë 2 (dy) vjecare Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 80 580 000.00 27-01-2023 REF-57159-01-26-2023
9182 Blerje materiale per pastrim Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 1 099 930.00 16-02-2023 REF-59114-02-15-2023
9110 "Riparimi i transformatorit te demtuar 3200 KVA 6/35kV" HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 3 803 000.00 01-02-2023 REF-57511-01-31-2023
9143 Blerje fishekzjarre për festat e vitit 2023 Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 249 167.00 10-02-2023 REF-58613-02-09-2023
9076 Perditesim i Programit te Faturimit dhe Arketimit . Transferimi i te dhenave dhe Web Serviceve per Pagesat e Faturave te Ujit te Pijshem Qeverisja Vendore Kukës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës SH.A 5 000 000.00 20-01-2023 REF-56349-01-19-2023
9089 Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve te shoqerise Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 87 047 490.00 25-01-2023 REF-56799-01-24-2023
9103 Blerje Goma Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 6 398 700.00 23-01-2023 REF-56440-01-20-2023
9158 Blerje dru zjarri Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 2 082 600.00 13-02-2023 REF-58667-02-10-2023
9273 Sherbime te tjera "Sherbimi pastrimit i koshave dekorative" Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tiranë 20 800 000.00 07-03-2023 REF-61507-03-06-2023
9276 Pllaka varrezash(kostume varresh) Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 3 000 000.00 03-02-2023 REF-57769-02-02-2023
9056 Furnizim vendosje kaldaja elektrike për sistemin e ngrohjes, ftohjes dhe delagështimit në HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 15 000 000.00 18-01-2023 REF-56186-01-17-2023
8852 "AUTOSHKALLË" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 3 666 666.00 28-09-2022 REF-43491-09-27-2022
9112 Loti i 1 Naftë Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 36 900 000.00 01-02-2023 REF-57554-01-31-2023
9159 Mirembajtje e objekteve ndertimore (lyerja me boje) Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 3 748 150.00 13-02-2023 REF-58725-02-12-2023
9181 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e sobave profesionale me gaz Qeverisja Vendore Mat Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 4 451 700.00 16-02-2023 REF-59167-02-15-2023
9290 Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit (Shpenzime siguracioni TPL) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 2 200 000.00 17-02-2023 REF-59295-02-16-2023
9309 Minikontrata 1 Loti 1: Trajnimi dhe certifikimi i personelit për punët në impjante elektrike dhe për punimet me enët nën presion Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 24-11-2022 REF-51044-11-23-2022 (Minikontrata 1)
9057 Blerje benzinë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 1 100 940.00 18-01-2023 REF-56183-01-17-2023
9058 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 16 800 000.00 18-01-2023 REF-56185-01-17-2023
8913 Ndriçim publik në kuadër të projektit “Bashki me energji inteligjente” (SEMP) Qeverisja Vendore Përmet Ndermarrja e Pastrim-Gjelberimit Permet 54 584 106.00 30-12-2022 REF-55351-12-29-2022
9059 Përmirësimi i rrjetit fizik dhe wireless, kontrolli i aksesit në rrjet dhe riogranizimi i dhomës teknike KESH Qendër Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 24 769 000.00 18-01-2023 REF-56118-01-17-2023
9310 Minikontrate 1-Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 20-01-2023 REF-56314-01-19-2023(Minikontrate 1)
8979 Transporti i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 386 000.00 27-12-2022 REF-54961-12-23-2022
9071 LOTI I: “Blerje Gazoil D1 për ASHP, QSB, QEA, SHMZSH dhe Terrenet Sportive” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 30 291 667.00 20-01-2023 REF-56386-01-19-2023
9108 Riparim i stolave dhe koshave Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 325 810.00 31-01-2023 REF-57442-01-30-2023
9150 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve paisjeve teknike dhe veglave te punes Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 630 000.00 09-02-2023 REF-58153-02-06-2023
9151 Blerje Matësa Uji dhe kaseta Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 2 198 802.00 09-02-2023 REF-58434-02-08-2023
9287 (Minikontrata 1) Blerje tubo betoni te armuara Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier 0.00 05-01-2023 REF-55640-01-04-2023 (Minikontrata 1)
9289 (Minikontrate 1)-Blerje internet dhe intranet Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 0.00 30-01-2023 REF-57308-01-27-2023 (Minikontrate 1)
9123 Prime sigurimi për mjetet motorrike të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 007 800.00 06-02-2023 REF-57932-02-03-2023
8843 Mirëmbajtje e thellë e objekteve publike (Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 5 025 207.00 12-12-2022 REF-52742-12-09-2022
9072 Blerje Rroba Pune Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 5 997 650.00 20-01-2023 REF-56328-01-19-2023
8827 Blerje kancelari dhe zarfa Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 40 577 848.00 06-12-2022 REF-52148-12-05-2022
8932 “Blerje Internet –Intranet, Marrëveshje Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat për 2 vite” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 60 000 000.00 22-12-2022 REF-54512-12-21-2022
9206 Blerje internet dhe intranet Qeverisja Vendore Elbasan Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan SH.A 6 396 000.00 30-01-2023 REF-57308-01-27-2023
9070 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 19 124 350.00 20-01-2023 REF-56314-01-19-2023
9092 Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 25-01-2023 REF-56634-01-23-2023
9105 Blerje Nafte për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike ,Skrapar për vitin 2023 Qeverisja Vendore Skrapar Ndermarrja e Sherbimeve Publike Corovode 9 558 000.00 31-01-2023 REF-57424-01-30-2023
8837 Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 108 706 200.00 09-12-2022 REF-52570-12-08-2022
8931 F-V kontenierë dhe kabina sanduiç për ambjente pune për punonjësit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 404 559.00 04-01-2023 REF-55536-12-30-2022
9186 Blerje lëndë djegëse pellet për ngrohje dhe shpërndarje në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 16 472 700.00 13-02-2023 REF-58745-02-13-2023
9366 Blerje paisje kancelare për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit per vitin 2022-2023 Qeverisja Vendore Tiranë Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane 4 235 578.00 14-11-2022 REF-49604-11-11-2022
8681 Blerje pajisjesh kompjuterike ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 7 977 781.00 04-11-2022 REF-48529-11-03-2022
8928 Server ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 4 967 200.00 04-01-2023 REF-55599-12-30-2022
9075 Blerje pjesë këmbimi për makinat e rënda të ASHP-së Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 3 332 400.00 20-01-2023 REF-56365-01-19-2023
9137 F.V pjesë këmbimi për makinat e sherbimit te ASHP-se Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 661 800.00 19-01-2023 REF-56234-01-18-2023
9622 Blerje makine teknologjike Qeverisja Vendore Lushnje Bashkia Lushnje 13 661 914.00 17-01-2023 REF-56046-01-16-2023
8851 Blerje pompë për injektimin e ujit teknologjik për impiantin e dekantimit Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 12 250 000.00 13-12-2022 REF-52878-12-12-2022
8889 "Rikonstruksion ofiçina e ASHP-së" Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 415 345.00 20-12-2022 REF-51374-11-25-2022
9232 Minikontrata 1 Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 0.00 29-12-2022 REF-55321-12-28-2022 (Minikontrata 1)
8841 Punime civile për rikonstruksionin e N/Stacionit 110 kV Guri i Kuq, si dhe N/Stacionit 110 kV Kukës Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 31 370 441.00 09-12-2022 REF-52466-12-07-2022
8910 Ndërtim dhe Rehabilitm KUN-je me shkarkim në rrugen Konferenca e Mukjes, Babrru Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 2 625 026.00 28-12-2022 REF-55060-12-27-2022
9078 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 500 000.00 20-01-2023 REF-56402-01-19-2023
9073 Gaz i lengshem Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 5 982 185.00 20-01-2023 REF-56342-01-19-2023
9207 Minikontrata 1 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 13-12-2022 REF-52972-12-12-2022 (Minikontrata 1)
8934 Blerje tubo betoni te armuara Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier 17 759 100.00 05-01-2023 REF-55640-01-04-2023
9126 Blerje Internet - Intranet Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 000 000.00 01-02-2023 REF-57632-02-01-2023
8844 “Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tiranë 60 000 000.00 12-12-2022 REF-52714-12-09-2022
8946 Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit DVOR, DME, ILS prodhim Selex ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 34 000 000.00 29-12-2022 REF-55330-12-28-2022
9024 Loti I Diesel Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 197 906 500.00 16-01-2023 REF-55955-01-13-2023
9025 Loti II Benzine Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 949 500.00 16-01-2023 REF-55957-01-13-2023
9069 Strukture per funizimin e autoboteve me gazoil Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 950 000.00 19-01-2023 REF-56278-01-18-2023
8880 “Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 19 935 720.00 19-12-2022 REF-53874-12-16-2022
8881 “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 39 841 065.00 19-12-2022 REF-53868-12-16-2022
8903 Blerje pompa dhe elektromotorr Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 587 500.00 23-12-2022 REF-54841-12-22-2022
8888 Implementimi i sistemit të monitorimit të infrastrukturave IT në KESH sh.a dhe lëvrimi i licensave software Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 11 000 000.00 20-12-2022 REF-54124-12-19-2022
8902 Blerje dhe Vendosje Banakë (tezga) për Tregun Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 1 825 000.00 23-12-2022 REF-54676-12-22-2022
8854 Mirëmbajtja vjetore e aplikacionit Integrated Web Briefing dhe trajnimi i stafit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 10 000 000.00 14-12-2022 REF-53146-12-13-2022
8866 Gjenerimi i IBAN Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 000 000.00 15-12-2022 REF-53541-12-14-2022
8926 Rikonstruksion i disa shtyllave te linjës L.110-40 Fier-Selenicë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 17 092 367.00 04-01-2023 REF-55595-12-30-2022
8951 Loti 2 -Veshje ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 32 806 738.00 30-12-2022 REF-55504-12-29-2022
8806 Studimi i menaxhimit të emergjencave dhe kontrollit të sigurisë së digave Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 01-12-2022 REF-51475-11-30-2022
9171 Minikontrate 1-“Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. Qeverisja Vendore Lushnje SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë 0.00 26-08-2022 REF-39979-08-26-2022 Minikontrate 1
8687 Blerje litarë çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 6 500 273.00 07-11-2022 REF-48676-11-04-2022
8751 Blerje materiale (saraçineska, tapa. Manikota,Etj) per nevojat e Ukt sha”. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 229 400.00 18-11-2022 REF-50377-11-17-2022
8677 “Shërbim internet per nevojat e UKD-së” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 2 985 000.00 01-11-2022 REF-47911-10-31-2022
8719 Pajisje dhe pjesë rezervë për mirëmbajtjen e agregatëve e pajisjeve të centralit HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 59 000 000.00 15-11-2022 REF-49870-11-14-2022
8863 "Blerje karburanti per nevojat e UKD sha" Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujësjellës Kanalizime Durrës 130 000 000.00 15-12-2022 REF-53499-12-14-2022
8879 Furnizim, vendosje dhe Mirembajtje e elementeve te brandimit ne qendrat e kujdesit ndaj klientit dhe zyrat Administrative te OSHEE Group sh.a. per 2 vjet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 39 896 000.00 19-12-2022 REF-53935-12-16-2022
8943 Blerje tubo naftësjellësi Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 38 269 260.00 28-12-2022 REF-55082-12-27-2022
8955 Punime për demontimin e tubacioneve nëntokësore të linjave të gazit që kalojnë në territorin ku do ndërtohet Nënstacioni 400/220 kV Fier Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 2 646 956.00 27-12-2022 REF-54982-12-23-2022
8849 LOTI 1: Blerje gazoil 10 PPM Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 10 700 000.00 13-12-2022 REF-52972-12-12-2022
8978 Blerje lëndë e I-rë dhe materiale ndihmëse për fonderinë në QMN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 822 875.00 30-12-2022 REF-55394-12-29-2022
9161 Minikontrate 1-Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 10-11-2022 REF-49297-11-09-2022 Minikontrate 1
8957 Ndërtimi i sistemit të ventilimit për Qendrën e Dispeçerisë të OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 366 000.00 30-12-2022 REF-55399-12-29-2022
8163 Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 7 496 200.00 03-12-2021 REF-13845-12-02-2021
8887 Blerje program (software) për kryerjen e tarimeve, koordinimit dhe selektivitetit të mbrojtjes rele për rrjetin e transmetimit, shërbim mirëmbajtje të softuerit, si dhe trajnim të punonjësve Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 33 000 000.00 20-12-2022 REF-54054-12-19-2022
8981 Riparimi per motopompen dizel te sistemit antizjarr Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 374 330.00 27-12-2022 REF-54983-12-23-2022
9067 Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 305 750.00 16-11-2022 REF-50074-11-15-2022
8807 Loti I: Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 68 123 573.00 02-12-2022 REF-51776-12-01-2022
8819 Blerje asfalti Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Shërbimeve Publike Berat 24 999 990.00 13-09-2022 REF-41318-09-12-2022
8919 Zhvillimi dhe mirëmbajtja e sistemit Damas Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 22 454 000.00 21-12-2022 REF-54285-12-20-2022
8700 Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 78 840 000.00 10-11-2022 REF-49297-11-09-2022
8758 “Përditesimi i Programit të Faturimit , Migrim i të dhënave, Web Serviceve për Pagesat e faturave të ujit të pijshëm, Program Fiskalizimi për 1 vit dhe mirëmbajtje e serverit në Cloud për 1 vit” Qeverisja Vendore Gjirokastër Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A 9 000 000.00 21-11-2022 REF-50535-11-18-2022
8798 Blerje kancelari Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 415 628.00 01-12-2022 REF-51596-11-30-2022
8656 Blerje ndriçuesish Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 25 000 000.00 28-10-2022 REF-47615-10-27-2022
8682 Blerje prokate çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 987 388.00 04-11-2022 REF-48509-11-03-2022
8838 Furnizim vendosje peme dekorative Qeverisja Vendore Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 5 172 500.00 09-12-2022 REF-52480-12-07-2022
8846 Shërbim për riparim inverter të programuar P=75 KW Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 820 000.00 12-12-2022 REF-52669-12-09-2022
8868 Blerje Automjeti Pick-up Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 680 000.00 15-12-2022 REF-53446-12-14-2022
8733 Blerje llamarinë çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 038 800.00 17-11-2022 REF-50112-11-16-2022
8937 F.V. pistonash te kryqzimi K.Kristoforidhi Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Elbasan 2 434 410.00 30-09-2022 REF-43914-09-29-2022
8938 Blerje bojë për printerat dhe fotokopjet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 757 319.00 28-09-2022 REF-43524-09-27-2022
9653 Loti 2 “Blerje Konidicionere” Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 1 587 650.00 05-12-2022 REF-51963-12-02-2022
9654 Loti 1: “Paisje zyre” Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 758 906.00 05-12-2022 REF-51961-12-02-2022
8746 Mirembajtje e Njesive Operacionale te ITUN Cuke, perfshire pompat, pajisje, materiale etj. Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 11 200 000.00 18-11-2022 REF-50283-11-17-2022
8771 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 5 968 793.00 23-11-2022 REF-50738-11-22-2022
8802 Makina Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 8 000 000.00 01-12-2022 REF-51599-11-30-2022
8911 Blerje inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 69 131 025.00 29-12-2022 REF-55321-12-28-2022
8627 Loti 2 Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol për automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 1 030 000.00 21-10-2022 REF-46826-10-20-2022
8828 Blerje bojra murale Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 2 000 000.00 06-12-2022 REF-52013-12-05-2022
8641 Sistemet elektronike të vëzhgimit dhe alarmit ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 38 976 295.00 25-10-2022 REF-47126-10-24-2022
8648 Blerje matësa uji dhe vula për nevoja të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë 9 803 833.00 25-10-2022 REF-47147-10-24-2022
8774 Impiant i Prodhimit të Briket Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 11 666 667.00 23-11-2022 REF-50869-11-22-2022
8790 Siguracioni ndaj të tretëve Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 14 479 920.00 30-11-2022 REF-51329-11-25-2022
8797 Blerje pajisje informatike dhe elektronike Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 2 900 000.00 01-12-2022 REF-51492-11-30-2022
8804 Blerje kamioncine me vinc Qeverisja Vendore Pogradec Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A 1 583 334.00 01-12-2022 REF-51598-11-30-2022
8772 Blerje gjenerator 325 kw Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 100 000.00 23-11-2022 REF-50784-11-22-2022
8815 Blerje Sinjalistikë Qeverisja Vendore Vorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vorë 1 300 000.00 02-12-2022 REF-51744-12-01-2022
8686 Blerje purteka (16 mm, 22 mm dhe 25mm) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 17 585 000.00 07-11-2022 REF-48683-11-04-2022
8715 Mirëmbajtja e programit ArcGIS ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 6 183 333.00 14-11-2022 REF-49637-11-11-2022
8760 “Implementimi i shërbimit të fiskalizimit dhe mirëmbajtje vjetore” Qeverisja Vendore Durrës Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A 3 000 000.00 21-11-2022 REF-50530-11-18-2022
8834 “Blerje pjese kembimi dhe sherbime per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, model LR 624 Litronik, kompaktor LLC233H, kamion, eskavator me goma„. Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 1 900 000.00 09-12-2022 REF-52289-12-06-2022
8692 Rikonstruksion dhe riasfaltim i gjendjes ekzistuese të rrugëve dhe shesheve në Bashkinë Elbasan (lagj.Haxhias, lagj, Clirimi, lagj.Shënkoll, lagj. Dyli Haxhire, lagj.Partizani, Nj.Ad. Shushicë, Shirgjan, Gjergjan, Bradashesh, Labinot Mal, Labinot Fushë, P Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 151 666 667.00 08-11-2022 REF-47777-10-28-2022
8726 “Sherbim tre vjecar konsulence administrative dhe fiskale” (te ardhurat e Eco Tirana sh.a) Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 6 696 000.00 15-11-2022 REF-49739-11-14-2022
8737 Blerje Vaj Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 497 800.00 17-10-2022 REF-46041-10-14-2022
8762 RINDERTIM DEPO UJI 100M3 PER VITIN 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 172 567.00 21-11-2022 REF-50486-11-18-2022
8785 Struktura informuese në PMLAT Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 402 800.00 25-11-2022 REF-51203-11-24-2022
8708 Blerje P/N dhe kontratë mirëmbajtje e sistemit të regjistrimit VCR RICHOCHET ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 166 633.00 11-11-2022 REF-49377-11-10-2022
8709 Blerje demulgator Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 541 000.00 11-11-2022 REF-49432-11-10-2022
8939 Minikontrata 1 Loti 2: “Trajnimi dhe certifkimi i personelit për mbrojtjen ndaj zjarrit” Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 24-11-2022 REF-51047-11-23-2022 (Minikontrata 1)
8593 “Ndërtim ujësjellësi për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Brezhdan dhe Ushtelenxë ,Njësia Administrative Tomin” Qeverisja Vendore Dibër Sh.A Ujësjellës Kanalizime Dibër 79 819 235.00 11-10-2022 REF-45141-10-10-2022
8646 Mbikqyrje e punimeve për investimin me objekt: “Furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat Brezhdan dhe Ushtëlenizë Njësia Administrative Tomin Qeverisja Vendore Dibër Sh.A Ujësjellës Kanalizime Dibër 1 611 764.00 25-10-2022 REF-47195-10-24-2022
8728 Rikonstruksioni i nyjave kritike në linjat 35kV Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 50 000 000.00 16-11-2022 REF-49967-11-15-2022
8763 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Shëbimeve Komunale Durrës 20 833 000.00 22-11-2022 REF-50604-11-21-2022
8609 Blerje klori per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë 12 000 200.00 18-10-2022 REF-46238-10-17-2022
8679 Perditesim i programit te faturimit, migrimi i te dhenave dhe WEBService” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 9 500 000.00 04-11-2022 REF-48472-11-03-2022
8779 Loti 1: Trajnimi dhe certifikimi i personelit për punët në impjante elektrike dhe për punimet me enët nën presion Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 1 191 800.00 24-11-2022 REF-51044-11-23-2022
8780 Loti 2: “Trajnimi dhe certifkimi i personelit për mbrojtjen ndaj zjarrit” Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 1 317 713.00 24-11-2022 REF-51047-11-23-2022
8759 Kontrolli teknik periodik i sistemeve ngrohëse (kaldaja) të instaluara në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 476 666.00 21-11-2022 REF-50534-11-18-2022
8750 Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce (Terren sportiv ne mjediset e shkolles) Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korçë 1 072 932.00 18-11-2022 REF-50325-11-17-2022
8508 Blerje Eskavator Krahegjate Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 33 330 000.00 13-09-2022 REF-41388-09-12-2022
8665 “Motokorrëse për bar të lartë, Prerëse ferrash, Motosharrë e zakonshme, Motorsharrë për lartësi, Traktor bari” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 660 000.00 31-10-2022 REF-47833-10-28-2022
8894 (Minikontrata 1)Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 0.00 15-11-2022 REF-49379-11-10-2022(Minikontrata 1)
8636 Blerje beton, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Ndërrmarrja Rruga Durrës 4 140 000.00 24-10-2022 REF-46881-10-21-2022
8663 Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III” Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 1 993 797.00 31-10-2022 REF-47875-10-30-2022
8670 Mbikqyrje punimesh për objektin: “Ndërtimi i rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të Ujësjellësit të qytetit Laç, Faza e IV-ërt Qeverisja Vendore Kurbin Sh.A Ujësjellës Laç Kurbin 4 392 942.00 01-11-2022 REF-48036-10-31-2022
8697 “Mirëmbajtje e Sistemeve Informatike (Sporteli Elektronik për qytetarin; Sistemi Elektronik i Kërkesë/Ankesave; Sistemi i Informimit dhe Ekspozimit ndaj Qytetarit)” Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 393 600.00 02-11-2022 REF-47229-10-25-2022
8731 Auditim vjetor per sisteme te menaxhimit ,(Cilesia ,Mjedisi,Siguria ne vendin e punes) Me te ardhurat e Eco Tirana sh.a Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 086 666.00 16-11-2022 REF-49928-11-15-2022
8672 Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 000 000.00 12-10-2022 REF-45190-10-11-2022
8722 Blerje kaseta metalike Qeverisja Vendore Vorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 646 180.00 15-11-2022 REF-49867-11-14-2022
8704 Blerje profile çeliku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 357 950.00 10-11-2022 REF-49277-11-09-2022
8721 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 7 069 310.00 15-11-2022 REF-49379-11-10-2022
8744 “BOJË FOSFORESHENTE AKRILIKE” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 496 000.00 03-10-2022 REF-44142-09-30-2022
8753 Dekore per festat Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 916 580.00 15-11-2022 REF-49856-11-14-2022
8765 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 9 990 000.00 04-11-2022 REF-48454-11-03-2022
8775 “Blerje materiale fidanishte + lulishte” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike Elbasan 1 181 160.00 24-10-2022 REF-46902-10-21-2022
8408 Blerje transformatore fuqie nga 250kV-630kV me tension primar 6kV dhe 10kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 112 440 000.00 22-06-2022 REF-33686-06-21-2022
8606 Pastrimi i Akuatoriumit për 3 vite Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durrës 23 199 199.00 13-10-2022 REF-45550-10-12-2022
8716 Blerje Dekori, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 9 780 000.00 14-11-2022 REF-49582-11-11-2022
8717 Spostimi i Linjes D150 G GIZE PER VITIN 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 500 000.00 14-11-2022 REF-49679-11-11-2022
8824 "Mbrojtja e rrugës Papër - Pajun - Papër Sollak nga përroi i Paprit, Njësia Administrative Papër" Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike Elbasan 2 795 462.00 09-09-2022 REF-41032-09-08-2022
8512 “Rikonstruksion kabinash (punime teknologjike,montimi,ndertimi,transporti + kabine elektrike tip box)Durres“ Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 42 593 423.00 06-09-2022 REF-40656-09-04-2022
8633 Blerje Pompa Centrifugale dhe zhytese ( POPMPA TE UJIT TE PIJSHEM PER VITIN 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë 11 507 200.00 17-10-2022 REF-46082-10-15-2022
8817 Mbikqyrje punimesh te objektit Ndertim Sistem Kanalizimesh dhe Impjant Trajtimi te Ujrave te Ndotura ne Qytetin Bulqize Lagja e Re Qeverisja Vendore Bulqizë Bashkia Bulqize 3 116 914.00 08-11-2022 REF-48843-11-07-2022
8885 Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmentet rakorduese me rrugen gjeroven, Berat Qeverisja Vendore Berat Bashkia Berat 8 331 410.00 20-10-2022 REF-46577-10-19-2022
8674 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 953 313.00 01-11-2022 REF-47853-10-28-2022
9028 Vendosje Matësash në pallatet me kollonë të brëndëshme në qytetin e Leskovikut dhe në fshatin Mollas Qeverisja Vendore Kolonjë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Ersekë 12 166 305.00 28-09-2022 REF-43522-09-27-2022
8694 "Riparimi dhe vendosja në kushte optimale i RASH, Devijatorit, Kuzhinetave, Sistemit të frenimit dhe Çelësit 35 KV te Ag.1 dhe Ag2 në Hec Lanabregas" HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 4 945 333.00 08-11-2022 REF-48825-11-07-2022
8730 Blerje Materiale Ndertimi Qeverisja Vendore Durrës NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS 1 608 750.00 14-10-222 REF-45663-10-13-2022
8615 Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel” Qeverisja Vendore Mat Sh.A Ujesjelles Mat 4 766 015.00 19-10-2022 REF-46490-10-18-2022
8587 Blerje automjet per zbrazjen e konteniereve te teknologjise se re Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 20 336 500.00 10-10-2022 REF-44800-10-07-2022
8680 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 760 291.00 01-11-2022 REF-47967-10-31-2022
8690 Shërbim për siguracion, shërbim TPL+kasko Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 900 000.00 07-11-2022 REF-48687-11-04-2022
8713 Blerje Matesa Uji per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 12 480 250.00 27-09-2022 REF-43299-09-26-2022
8545 F.V kamera sigurie e rrugëve hyrëse dhe dalëse në qytet, shesheve, disa objekteve arsimore + fibra optike + shërbime mirëmbajtje Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 36 948 348.00 26-09-2022 REF-43138-09-23-2022
8696 “Riparim i transformatorit në Fushë Milot” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 224 319.00 01-11-2022 REF-47888-10-31-2022
8752 Akt ekspertize për sheshet dhe kalatat Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 808 000.00 02-09-2022 REF-40452-09-01-2022
8853 “Blerje materiale për mirëmbajtjen e objekteve publike (shkolla, zyra, varreza etj.)” Qeverisja Vendore Mallakastër Bashkia Mallakaster 7 716 599.00 19-08-2022 REF-39183-08-18-2022
8786 Sherbim i eventit permbylles te projektit "Permiresimi i ofertes turistike dhe rritja e sezonalitetit ne fshatrat Lepushe dhe Vermosh Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Bashkia Malesi e Madhe 1 716 667.00 28-10-2022 REF-47728-10-27-2022
8583 Pajisje rezervë dhe Aparate për Sistemin e matjes Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 28 000 000.00 07-10-2022 REF-44363-10-04-2022
8586 Trajnim refresh të emergjencave ATCO ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 66 666 000.00 10-10-2022 REF-44849-10-07-2022
8655 Riparim dhe mirembajtje e sistemit te inverterave dhe radrizatoreve. Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 3 700 000.00 27-10-2022 REF-47481-10-26-2022
8691 Dizinsektim i parqeve dhe objekteve ne parqe Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 332 800.00 17-10-2022 REF-45953-10-14-2022
8605 Mirëmbajtje e thellë e tualeteve në objektet shkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 905 637.00 13-10-2022 REF-45557-10-12-2022
8628 Shërbim interneti Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 598 800.00 21-10-2022 REF-46732-10-20-2022
8507 Blerje nafte Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 6 666 666.00 12-09-2022 REF-41112-09-09-2022
8580 Blerje Karburant Naftë D1 për nevoja të UK Sh.a Lezhë Qeverisja Vendore Lezhë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe 5 163 600.00 07-10-2022 REF-44580-10-05-2022
8782 Shërbime Për Qiramarrje Mjete Transporti (Vinç Kulle) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 250 000.00 14-10-2022 REF-45958-10-14-2022
8607 Automjete me qira operacionale leasing Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 35 500 000.00 13-10-2022 REF-45442-10-12-2022
8574 Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 204 998 830.00 05-10-2022 REF-44440-10-04-2022
8635 Vleresimi i aseteve dhe detyrimeve te OST sh.a Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 900 000.00 24-10-2022 REF-46942-10-21-2022
8544 Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objekte publike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 082 034.00 22-09-2022 REF-42827-09-21-2022
8555 Blerje Makineri dhe Pajisje per Parkimet Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 13 743 000.00 20-09-2022 REF-42309-09-19-2022
8639 Blerje vegla pune Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 2 497 960.00 29-09-2022 REF-43741-09-28-2022
8564 Rikonstruksioni i Terminalit te udhëtarëve Sarande Sh.A Porti Detar Sarande Sh.A Porti Detar Sarande 8 087 385.00 30-09-2022 REF-43505-09-27-2022
8589 Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2022 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 10-10-2022 REF-44789-10-07-2022
8729 Blerje gaz oil Qeverisja Vendore Gjirokastër Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster Sh.a 2 206 800.00 22-09-2022 REF-42842-09-21-2022
8877 “Blerje Klori” Qeverisja Vendore Kamëz Ujësjellës Kanalizime Kamëz Sh.a 2 857 680.00 07-10-2022 REF-44646-10-06-2022
8625 Blerje materiale per sinjalistike rrugore Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 081 756.00 11-10-2022 REF-45115-10-10-2022
8643 Shpenzime per Mirembajtjen e Objekteve Ndertimore Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 462 284.00 06-10-2022 REF-44451-10-05-2022
8649 Riparim Vepra Arti (Mbrojtja e ures Hekurudhore te Rrogozhines) Projektim Zbatim Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 32 977 391.00 29-08-2022 REF-39982-08-26-2022
8883 “Blerje rroba pune për ASHP-në” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Elbasan 1 124 778.00 22-09-2022 REF-42638-09-21-2022
8539 Blerje Materiale Hidraulike per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 27 921 371.00 23-09-2022 REF-42921-09-22-2022
8776 Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 699 000.00 11-10-2022 REF-45158-10-10-2022
8575 Rikonstruksion kabinash (punime teknologjike, montimi, ndertimi, transporti + kabine elektrike tip box) Shkoder Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 549 146.00 26-09-2022 REF-43184-09-24-2022
8876 “Marrje makina me qera për nevojat e UjësjellësKanalizime Vorë sha” Qeverisja Vendore Vorë Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a 1 066 672.00 22-09-2022 REF-42778-09-21-2022
8506 Ushqime Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 27 326 475.00 12-09-2022 REF-41178-09-11-2022
8504 Rikonstruksion i reparteve dhe linjave hekurudhore te NJ.SH.M.L Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 10 443 066.00 12-09-2022 REF-41087-09-09-2022
8738 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 561 887.00 05-10-2022 REF-43610-09-28-2022
8553 Pyllezim Me Akacie dhe Sherbimet Silvi-Kulturale per 3 Vite Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 28 333 333.00 22-09-2022 REF-42620-09-21-2022
8631 Blerje Karburanti per nevojat e DPPGJ Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë 9 897 500.00 29-09-2022 REF-43723-09-28-2022
8432 “Blerje dy elektropompa thellësie dhe tre elektropompa drenazhi rezervë për Hec Fierzë dhe Hec Vau Dejës, FV kompresor i presionit të lartë të ajrit për Hec Vau Dejës dhe pjesëve rezervë për dy kompresorët ekzistues”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 52 000 000.00 01-07-2022 REF-35049-06-30-2022
8669 Blerje adeziv, banner dhe leter grafike Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane 4 333 333.00 13-10-2022 REF-45503-10-12-2022
9086 “Blerje materiale gjelberimi dhe biopreparate” Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 1 666 667.00 20-09-2022 REF-42118-09-19-2022
8479 “Monitorimi i treguesve mjedisor në tre Njësitë Prodhuese KESH sh.a”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 6 350 000.00 08-08-2022 REF-37974-08-05-2022
8584 Blerje modulesh software për fillimin e implementimit të Port Community System Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 18 280 000.00 24-08-2022 REF-39544-08-23-2022
8552 “Rinovimi i suportit dhe licensave te platformes elektronike financiare, burimeve njerezore, arshives elektronike dhe sistemit te menaxhimit te dokumenteve, Fiskalizimit dhe Fatures elektronike Online dhe Migrimi ne versionin cloud” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 24 330 000.00 22-09-2022 REF-42814-09-21-2022
9166 Shërbim pastrimi të rrjetit KUSH Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 1 320 000.00 08-09-2022 REF-40846-09-07-2022
8613 Blerje pompa uji Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 4 992 535.00 19-10-2022 REF-46453-10-18-2022
8616 Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 45 243 244.00 01-09-2022 REF-40203-08-30-2022
9177 “Kalimi me tuba beton/arme ne prroin Xhaxhaj” Qeverisja Vendore Memaliaj Bashkia Memaliaj 1 665 928.00 01-09-2022 REF-40458-09-01-2022
8475 Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lart 220 kV dhe 400 kV Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 109 755 239.00 05-08-2022 REF-37859-08-04-2022
8525 “Blerje Mjet Transporti kamion Auto Vinç Vetëshkarkues (mbi 10 Ton) 4x4 (1 copë)” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 12 233 333.00 16-09-2022 REF-41823-09-15-2022
8543 Blerje Lëndë Drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 35 833 333.00 22-09-2022 REF-42833-09-21-2022
8556 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 18 428 130.00 20-09-2022 REF-42192-09-19-2022
8511 Mirëmbajtje e thellë në palestra në objekte publike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 440 195.00 06-09-2022 REF-40646-09-02-2022
8551 “Ndërtimi i Rrugëve të Brendëshme në PMLAT” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 15 832 071.00 22-08-2022 REF-39359-08-19-2022
9065 “Mirëmbajtje e Godinës së Drejtorisë së Përgjithshme, që përfshinë sistemet e kondicionimit, elektrike, hidraulike dhe ndërtimore” Sh.A Posta Shqiptare Posta Shqiptare sh.a. 2 600 000.00 02-09-2022 REF-40504-09-01-2022
9118 Rikonstruksion i banjove kopshti "Ton Alimhilli" Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 1 545 653.00 31-08-2022 REF-40158-08-30-2022
8597 Karburant Qeverisja Vendore Pogradec Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec 18 738 800.00 14-09-2022 REF-41456-09-13-2022
8527 Blerje Materiale Elektrike per vitin 2022 Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 189 400.00 14-09-2022 REF-41579-09-13-2022
8520 Suport, licenca dhe mirëmbajtje për pajisjet hardware Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 8 300 000.00 15-09-2022 REF-41695-09-14-2022
9122 Minikontrata 1 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 0.00 19-08-2022 REF-39188-08-18-2022 (Minikontrata 1)
8578 Shërbimi i Zhvillimit të Mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe e Tarifave Vendore Tirane 5 733 333.00 14-09-2022 REF-41465-09-13-2022
9060 “Blerje kabllo me vetëmbajtje TU – ABC, me aksesorë” Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 3 246 000.00 29-08-2022 REF-40045-08-26-2022
8446 Stacione monitorimi PM10&2.5 Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 310 000.00 14-07-2022 REF-36173-07-13-2022
8536 Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit për operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport-Vlorë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 280 000 000.00 29-08-2022 REF-40055-08-26-2022
8836 Loti III “ Sherbime elektrike” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 938 640.00 23-08-2022 REF-39475-08-22-2022
8560 Ndertim i rrjetit ujesjelles Bradashesh Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 18 824 299.00 31-08-2022 REF-40212-08-30-2022
8428 Blerje karburant Diesel dhe Benzine per nevojs te OSHEE GROUP sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 191 959 400.00 30-06-2022 REF-34865-06-29-2022
8470 “Blerje bojra teknologjike dhe lëndë pastrimi teknologjike për Hibrid Mail” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 701 900.00 03-08-2022 REF-37678-08-02-2022
8480 Përditësimi i sistemit ekzistues elektronik te kontrollit për pasagjerë dhe automjete ne terminalin e trageteve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 9 213 000.00 08-08-2022 REF-37996-08-05-2022
8565 Blerje të medikamenteve dhe materialeve mjekësore veterinare Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit 23 834 700.00 14-06-2022 REF-32719-06-13-2022
9064 “Auditimi i sigurisë kibernetike mbi CGM dhe PCN të ENTSO-E” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit të Transmetimit 1 489 600.00 02-09-2022 REF-40410-09-01-2022
8530 Pjese kembimi + Riparim sherbime mjeteve Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 577 200.00 13-09-2022 REF-41329-09-12-2022
8441 Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 916 666.00 12-07-2022 REF-35923-07-08-2022
9062 “Kontratë konsulence për hartimin e kostos në EUROCONTROL” ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) 3 916 667.00 29-08-2022 REF-39977-08-26-2022
8958 Loti 2: Blerje bateri, vaj etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 5 583 358.00 22-07-2022 REF-36866-07-21-2022
8960 Loti 1: Blerje goma Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 3 535 844.00 22-07-2022 REF-36863-07-21-2022
8540 Blerje materiale elektrike, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 9 943 574.00 10-08-2022 REF-38153-08-09-2022
8542 Blerje pllaka rrugesh (trani) Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 12 494 074.00 22-08-2022 REF-39326-08-19-2022
8977 Hapje dhe Rehabilitimi i rrugeve Pyjore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 17 500 000.00 09-08-2022 REF-38036-08-08-2022
9008 F.V. stola për lulishte Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 665 000.00 05-08-2022 REF-37908-08-04-2022
8201 F.V dhe Instalim te sistemit te Matjes Inteligjente ne Kabinat Elektrike te OSSH sh.a, SoftWare – t dhe integrimet e tyre ne platformen MDMS (Mater data mangement system Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 1 048 176 705.00 28-03-2022 REF-23133-03-25-2022
8427 Përditësimi i versionit të software të sistemit SCALA 250, sistemit operativ dhe hardware për DCS SCADA në HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 224 000 000.00 28-06-2022 REF-34473-06-27-2022
8860 “Zhvillim dhe mirëmbajtje e programit të faturimit dhe leximit për blerje për leximin e matësave të ujit” Qeverisja Vendore Vorë Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a 2 488 667.00 26-08-2022 REF-39983-08-26-2022
8524 Blerje mjete transporti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 18 434 333.00 01-08-2022 REF-37530-07-29-2022
9085 “Shërbim periodik për 3 autobotet tip Renault” Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 097 735.00 23-08-2022 REF-39458-08-22-2022
8481 “Sigurimi i jetës dhe shëndetit për punonjësit e mirëmbajtjes së linjave dhe punonjëseve femra” Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 13 290 728.00 09-08-2022 REF-38091-08-08-2022
8521 Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 10 723 500.00 02-08-2022 REF-37620-08-01-2022
8858 “Blerje Rroba Pune per vitin 2022 ” Qeverisja Vendore Vlorë 2 642 090.00 31-08-2022 REF-40364-08-31-2022
8430 Rikonstruksion i dy kabinave elektrike nr. 1 TMGJ, nr. 7 TK dhe zyra e lejeve tek HSH porta 3, të dëmtuara nga tërmeti Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 428 563.00 29-06-2022 REF-34617-06-28-2022
8872 Tabela sinjalistike vertikale + kufizues shpejtesie Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 2 498 348.00 09-08-2022 REF-38086-08-08-2022
8900 “Furnizim vendosje Sistemi i monitorim me kamera i objekteve me siguri te vecante” Qeverisja Vendore Sarandë Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande 2 995 000.00 23-08-2022 REF-39387-08-22-2020
9011 F.V pjese kembimi per automjete Qeverisja Vendore Vau i Dejës Bashkia Vau Dejes 3 331 700.00 29-06-2022 REF-34557-06-28-2022
8906 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 459 333.00 10-08-2022 REF-38221-08-09-2022
8522 ‘‘Blerje Pjese Kembimi dhe Riparim Sherbimi i mjeteve Motorike , per vitin 2022’’ Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 17 000 000.00 26-07-2022 REF-37088-07-25-2022
8523 Sherbime Agroteknike (Fitopatologjike e entomologjike) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 760 000.00 12-08-2022 REF-38383-08-11-2022
8898 Shërbimi i Procesionares ne Bimes Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 667.00 08-09-2022 REF-40843-09-07-2022
8455 Blerje bateri Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 168 700.00 26-07-2022 REF-37048-07-25-2022
9114 Punime të sinjalistikes rrugore segmenti “Ura e Hanit-Ura e re e Salillarit Qeverisja Vendore Berat Agjencia e Sherbimeve Publike Bashkia Berat 2 916 589.00 07-09-2022 REF-40747-09-06-2022
9047 “F.V. blerje gomash” Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 1 660 000.00 18-08-2022 REF-39128-08-17-2022
8458 "BORDI KULLIMIT, BLERJE KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 666 666.00 06-07-2022 REF-35492-07-05-2022
8859 “Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. Qeverisja Vendore Lushnje SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë 3 825 350.00 26-08-2022 REF-39979-08-26-2022
9023 Blerje Karburant Nafte Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 16 667 500.00 08-08-2022 REF-37982-08-05-2022
8429 Rikonstruksion i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit 32/6 kv N/ST Kombinat 35/6 dhe Fiderave A4U/20kv N/ST Uznove dhe A1B/20kv N/ST Burdullias Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 93 145 195.00 30-06-2022 REF-34864-06-29-2022
8452 Blerje oksigjen, acetilen Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 053 800.00 22-07-2022 REF-36809-07-21-2022
8514 Mbulim siguracion, siguracion per kontraten e sherbimit, ndertesen dhe pergjgjesine civile, siguracion TPL auto e moto Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 057 000.00 28-07-2022 REF-37238-07-27-2022
8519 (Minikontrata 1) “Riparimi i asfalteve te demtuara nga Uke ne rruget e qytetit te elbasanit” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 0.00 30-05-2022 REF-31009-05-27-2022 (Minikontrata 1)
8956 Blerje Rroba Pune Qeverisja Vendore Durrës NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS 5 000 000.00 01-09-2022 REF-40331-08-31-2022
8454 Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 541 500.00 07-07-2022 REF-35563-07-06-2022
8970 “Sherbime printimi” Qeverisja Vendore Tiranë Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve 4 000 000.00 07-06-2022 REF-31953-06-06-2022
8855 “Pajisje Rekreative dhe Element Urban” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 497 200.00 30-08-2022 REF-40180-08-30-2022
8420 Blerje MHC për APD-në Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 432 000 000.00 27-06-2022 REF-34278-06-24-2022
8861 “Shoqerimi i Vlerave Monetare” Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 1 507 888.00 29-08-2022 REF-40071-08-29-2022
8489 Shërbim Furnizim / Vendosje pjesë këmbimi për automjetet e UK Sh.a Lezhë Qeverisja Vendore Lezhë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe 1 394 400.00 28-07-2022 REF-37274-07-27-2022
8654 Minikontrata 1 Hapje Zhbllokim Pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 13-05-2022 REF-28855-05-12-2022 (Minikontrata 1)
9004 "Blerje KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 11 666 666.00 28-06-2022 REF-34548-06-27-2022
8995 Loti II “Sherbime kondicionimi” Qeverisja Vendore Tiranë Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a 5 852 643.00 23-08-2022 REF-39471-08-22-2022
8998 Blerje Matesa Mekanik Uji dhe Aksesore Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 3 999 926.00 23-08-2022 REF-39386-08-22-2022
8431 Blerje Shtylla Druri dhe Beton/Arme Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 80 000 000.00 28-06-2022 REF-34407-06-27-2022
8487 Marrje mjete me qera (Eskavator, Kamion, Pick-up) Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 000 000.00 27-07-2022 REF-37149-07-26-2022
8494 Blerje Goma, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 490 000.00 28-07-2022 REF-37261-07-27-2022
8499 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 535 265.00 19-08-2022 REF-39188-08-18-2022
8496 ““Siguracioni i Aksidenteve personale te punonjesve ,mjeteve ne Vlore 2022 ” Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 1 102 000.00 27-07-2022 REF-37188-07-26-2022
8500 ‘‘Blerje Pompa Zhytese dhe Centrifugale , per vitin 2022’ Qeverisja Vendore Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 11 507 200.00 29-07-2022 REF-37470-07-28-2022
9048 Shpenzime për Mirëmbajtjen e Rrugëve, Veprave Ujore, Rrjeteve Hidraulike, Elektrike, Telefonike, Ngrohje etj Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 017 000.00 29-07-2022 REF-37364-07-28-2022
9039 Materiale per Ndriçim Publik (Rrugor, Sheshe, Ambjente Publike) Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 681 500.00 21-07-2022 REF-36750-07-20-2022
8395 Blerje karburant Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 4 201 446.00 16-06-2022 REF-32908-06-15-2022
8437 Blerje mufte, koka kablli TU dhe TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 3 989 700.00 08-07-2022 REF-35799-07-07-2022
8488 Blerje makine Pick Up Qeverisja Vendore Elbasan Agjencia e Sherbimeve Publike Elbasan 4 294 166.00 01-08-2022 REF-37499-07-29-2022
8988 Shpenzime per riparim/sherbim automjetesh ”. Qeverisja Vendore Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 1 499 400.00 15-08-2022 REF-38461-08-12-2022
8344 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 530 500.00 23-05-2022 REF-29712-05-17-2022
9052 Sherbim-Mirembajtje per funksionimin e paisjeve kompjuterike Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 299 000.00 13-07-2022 REF-36121-07-12-2022
8283 Blerje kimikate dhe reagente Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 6 141 456.00 19-04-2022 REF-25488-04-15-2022
8419 "Sektori Pastrimit, Blerje Karburant" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 5 951 000.00 27-06-2022 REF-34305-06-24-2022
9033 Blerje Ushqime për Vitin 2022 - Loti II “Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 64 095 135.00 15-06-2022 REF-32876-06-14-2022
9042 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh dhe gomash) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 5 416 667.00 01-07-2022 REF-34996-06-30-2022
8462 Blerje paneli i pompave të dozimit të klorit dhe setit të injektimit të klorit, për Stacionin e Pompave Turan Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 283 300.00 08-07-2022 REF-35674-07-07-2022
9034 Sinjalistikë horizontale (kangjella, birila, grerëza) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 13 148 817.00 23-06-2022 REF-33854-06-22-2022
9038 Dizinsektim i parqeve dhe objekteve ne parqe Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 332 800.00 23-05-2022 REF-30235-05-20-2022
8959 Loti 2- Goma Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 1 040 000.00 05-08-2022 REF-37917-08-04-2022
8963 Blerje materiale, enë kuzhine Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 16 132 341.00 05-08-2022 REF-37946-08-04-2022
8472 Marrje me qera mjet transporti Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 916 000.00 05-07-2022 REF-34838-06-29-2022
9017 Sistem Ujitës në Parkun Rinia Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 667.00 29-06-2022 REF-34677-06-28-2022
9041 Shpenzime te tjera materiale dhe sherbime operative (mirembajtja e pemeve) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 16 000 000.00 15-07-2022 REF-36367-07-14-2022
8453 Blerje materiale për rrjetin ujësjellës Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 624 625.00 08-07-2022 REF-35807-07-07-2022
8471 Blerje cakull per rruget rurale Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 914 010.00 18-07-2022 REF-36429-07-15-2022
9019 Blerje pjese kembimi, goma bateri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 10 828 667.00 28-06-2022 REF-34512-06-27-2022
9016 Zhvilimi i Platformes per Metodat Alternative te Pagesave te Parkimit. Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 10 756 666.00 23-06-2022 REF-33741-06-22-2022
8397 Blerje Gazoil per Nevojat e Ndermarrjes se Pasurise Publike dhe pastrimin e kanaleve kulluese Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 20 090 000.00 17-06-2022 REF-33132-06-16-2022
8413 Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 20 883 330.00 23-06-2022 REF-33788-06-22-2022
8459 Marrje me qera kamioni transport dherash Qeverisja Vendore Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 1 250 000.00 13-07-2022 REF-36110-07-12-2022
8473 Blerje paisje te ndryshme per stacionin e pompimit Rromes Qeverisja Vendore Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 1 579 000.00 12-07-2022 REF-35860-07-08-2022
9013 Rehabilitimi i Shtresave të Lodrave tek Parku Rinia Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 166 667.00 21-06-2022 REF-33452-06-20-2022
9018 Blerje materiale inerte Qeverisja Vendore Berat Ndermarrja e Sherbimeve Publike Berat 5 911 753.00 01-06-2022 REF-31270-05-31-2022
9035 Blerje Karburanti (Naftë) Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 2 633 545.00 12-07-2022 REF-35945-07-08-2022
9051 Mirembajtje e objekteve ndertimore (lyerja me boje) Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 3 390 833.00 01-07-2022 REF-34954-06-30-2022
8391 Riparimi i transformatorve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 150 000 000.00 09-06-2022 REF-32241-06-08-2022
8460 Rinovimi i Suportit të Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 890 000.00 04-07-2022 REF-35139-07-01-2022
9015 Riparimi i Pompave te Puseve dhe Shatervaneve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 700 000.00 14-07-2022 REF-36270-07-13-2022
8382 Loti II: Blerje lëndë djegëse, lloji benzinë për nevojat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 7 116 667.00 10-06-2022 REF-32429-06-09-2022
8383 Loti I: Blerje lëndë djegëse, lloji naftë për nevojat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 600 000.00 10-06-2022 REF-32426-06-09-2022
9022 Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha Qeverisja Vendore Tiranë TIRANA DC SH.A 2 430 556.00 24-05-2022 REF-30382-05-23-2022
8210 Shërbim i printimit dhe zarfimit të faturave për nevoja të UKD Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 945 020.00 26-03-2022 REF-23095-03-25-2022
8218 Blerje Depozita dhe Pompa Uji Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 245 750.00 04-04-2022 REF-23736-04-01-2022
8322 Blerje hipoklorit natriumi Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 16 996 283.00 06-05-2022 REF-27596-05-05-2022
8418 Shpenzime për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 966 667.00 24-06-2022 REF-34098-06-23-2022
8340 Loti II: “Blerje materiale informatike për KESH sh.a”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 412 000.00 20-05-2022 REF-30103-05-19-2022
8341 Loti I:“Blerje materiale kancelarie për KESH sh.a”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 179 000.00 20-05-2022 REF-30101-05-19-2022
8355 Upgrade Oracle BI Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 11 944 333.00 26-05-2022 REF-30748-05-25-2022
8406 Rishikimi i procedurave të afrimit RNP dhe SID RNAV të Aeroportit të Tiranës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 20 833 333.00 21-06-2022 REF-33445-06-20-2022
8343 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 936 644.00 23-05-2022 REF-29713-05-17-2022
8394 "Mates kryesore elektronik te ujit dhe mirembajtje e sistemit te leximit ne distance SCADA" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 7 491 100.00 15-06-2022 REF-32849-06-14-2022
8425 Blerje inerte Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 4 013 670.00 03-06-2022 REF-31634-06-02-2022
8434 Shërbim transporti dhe pozicionim në vend të nënstacioneve levizëse 35/10.5-63 kV, nga Qarri në Borsh dhe 110/35/10 kV nga Himara në Zëmblak Korçë, si edhe rikthimin e tyre në destinacion fillestar pas përfundimit të qëllimit të kërkesës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 1 980 667.00 01-07-2022 REF-35025-06-30-2022
9191 “Zbulim, prodhim, ngarkim ne mjete transporti dhe transport i reres bituminoze” Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier 14 690 000.00 13-06-2022 REF-32556-06-10-2022
8357 Riparime, shërbime, pjesë këmbimi për automjetet e OST sh.a., për një periudhë 2(dy) vjeçare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 60 000 000.00 26-05-2022 REF-30626-05-24-2022
8363 Blerje Inerte, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 8 331 583.00 24-05-2022 REF-30370-05-23-2022
8380 Rehabilitim KUN në degëzimin e rrugës “Shebeniku Faza II” Laknas Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 598 721.00 10-06-2022 REF-32361-06-09-2022
9190 Blerje Minieskavator dhe Kamionçine Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 6 700 000.00 17-06-2022 REF-33124-06-16-2022
9184 Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 2 115 000.00 17-06-2022 REF-33154-06-16-2022
8338 Sigurimi i Pasurisë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 18 932 013.00 19-05-2022 REF-29903-05-18-2022
8353 “Riparimi i asfalteve te demtuara nga Uke ne rruget e qytetit te elbasanit” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 3 000 000.00 30-05-2022 REF-31009-05-27-2022
8403 Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 2 432 733.00 20-06-2022 REF-33167-06-17-2022
8518 Blerje materiale për higjenizim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 39 999 831.00 27-05-2022 REF-30945-05-26-2022
8999 Sherbime Vijezime Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 5 778 634.00 16-05-2022 REF-28900-05-13-2022
9185 Investim dhe spostim matsash dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Bilisht 4 650 382.00 31-05-2022 REF-30629-05-24-2022
8339 Marrje mjetesh motorike me qera operacionale me afat 3 vjecar Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 128 040 048.00 19-05-2022 REF-29905-05-18-2022
8377 Trajnim për ATCO AFIS Kukës ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 26 666 666.00 07-06-2022 REF-31879-06-06-2022
8399 Blerje bateri për sistemet operacionale dhe teknike dhe zëvendësimi i baterive të sistemit Skyline ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 139 803.00 17-06-2022 REF-33150-06-16-2022
9192 Ndërtim Objekte Shërbimi në PMLAT Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 000 000.00 14-06-2022 REF-32720-06-13-2022
9193 Blerje Kancelari Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 1 455 324.00 05-04-2022 REF-23997-04-04-2022
8264 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4 zona e re nën Mborje, si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjndolli etj për UKKO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 16 730 000.00 15-04-2022 REF-25377-04-14-2022
9195 Sistem vaditje automatik me pus ne Lulishten e Kryeministrise Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 050 000.00 06-06-2022 REF-31750-06-03-2022
9189 Blerje Minieskavator dhe Kamionçine Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamez 6 700 000.00 17-06-2022 REF-33124-06-16-2022
9235 Blerje asfalti Qeverisja Vendore Berat Ndermarrja e Sherbimeve Publike Berat 38 545 730.00 19-05-2022 REF-29817-05-18-2022
9352 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Finiq Bashkia Finiq 3 333 333.00 13-05-2022 REF-28820-05-12-2022
8351 “Furnizim Vendosje Pjese kembimi per automjetet e shoqerise” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 15 953 008.00 23-05-2022 REF-30222-05-20-2022
8282 Blerje goma automjetesh Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 12 815 800.00 21-04-2022 REF-25787-04-20-2022
8450 Hapje Zhbllokim Pusetash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 993 597.00 13-05-2022 REF-28855-05-12-2022
8368 Blerje Karburant HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 1 252 498.00 02-06-2022 REF-31383-06-01-2022
8361 Blerje Rimorkiator, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 6 166 000.00 24-05-2022 REF-30127-05-20-2022
8227 ISO (Auditime, trajnime + ISO 27001) Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 89 925 000.00 05-04-2022 REF-23949-04-04-2022
8346 “SHPENZIME PËR DDD” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 083 280.00 23-05-2022 REF-30190-05-20-2022
9244 Sherbimin e ujitjes se bimesis dekorative me bot dhe autobot uji Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 2 800 000.00 31-05-2022 REF-31180-05-30-2022
8211 "Blerje BETONI" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 158 489.00 28-03-2022 REF-23149-03-25-2022
8278 Loti II: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Tirana 1, N/Stacionin Tirana 2, N/Stacionin Sharrë, N/Stacionin Rrashbull, NJMT, Zyrat Qëndrore OST sh.a., N/Stacionin Elbasan 1, N/Stacionin Elbasan 2, Magazina Elbasan, N/Stacionin Zemblak, N/Stacionin Fier, N/Stacionin Babicë dhe Magazina Kuçovë. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 297 425 872.00 20-04-2022 REF-25669-04-19-2022
8294 Blerje Karburanti Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 50 000 000.00 28-04-2022 REF-26895-04-27-2022
9250 Plotesimi me Sinjalistike i Rrugeve per Tarifim Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 2 218 141.00 10-05-2022 REF-27986-05-09-2022
9251 Mirembajtje e Sistemeve te Parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 453 170.00 27-05-2022 REF-30942-05-26-2022
8367 Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 198 290.00 02-06-2022 REF-31410-06-01-2022
9252 Blerje materiale të imta Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 5 649 945.00 10-05-2022 REF-28033-05-09-2022
8279 Loti I: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman, N/Stacionin Vau Dejës, N/Stacionin Koplik, N/Stacionin Burrel dhe N/Stacioni Shumat Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 142 764 418.00 20-04-2022 REF-25667-04-19-2022
8331 Demontimi i vinçit 100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 20 000 000.00 12-05-2022 REF-28717-05-11-2022
8314 Blerje aparate reader për kryerjen e leximeve te ujëmatesave Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 773 333.00 05-05-2022 REF-27362-05-04-2022
8334 Blerje Karburanti (Gazoil D1) Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 800 000.00 18-05-2022 REF-29736-05-17-2022
8335 “Blerje siguracion TPL dhe Kasko per automjetet e shoqerise uke,viti 2022” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 618 659.00 18-05-2022 REF-29675-05-17-2022
8350 Marrje Autobot me qera për pastrimin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, për nevojat e shoqërisë. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 1 500 000.00 23-05-2022 REF-30148-05-20-2022
8345 Blerje pjese kembimi, viti 2022 Qeverisja Vendore Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 795 000.00 24-05-2022 REF-30220-05-20-2022
8359 Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha Qeverisja Vendore Tiranë TIRANA DC SH.A 2 430 556.00 24-05-2022 REF-30382-05-23-2022
8248 “Pastrim kolektoreve kryesore te ujrave te ndotura ne qytetin e Durresit ” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 20 000 000.00 12-04-2022 REF-24679-04-11-2022
8250 Sherbim i transportit te punonjesve te QPN Gorisht Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 885 667.00 12-04-2022 REF-24689-04-11-2022
8323 “RIPARIM, SHËRBIM, PJESË KËMBIMI ESKAVATORËSH” Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 000 000.00 09-05-2022 REF-27748-05-06-2022
8222 Rikonstruksioni i Seksionit 6KV HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 14 854 475.00 04-04-2022 REF-23771-04-01-2022
8265 Sistemi i inspektimit dhe regjistrave elektronikë të mirëmbajtjes teknike të mjeteve dhe mekanizmave portualë Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 100 000.00 14-04-2022 REF-24958-04-13-2022
8302 Blerje Materiale Hidraulike Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 9 955 777.00 28-04-2022 REF-26680-04-27-2022
8318 Rinovim dhe shtim postesh program Financa 5 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 980 000.00 06-05-2022 REF-27585-05-05-2022
8243 “Shërbim dhe mirëmbajtje vjetore sistemi call center” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 180 000.00 11-04-2022 REF-24507-04-08-2022
8319 Blerje Tubo me diameter me presjone te ndryshme dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 1 595 366.00 06-05-2022 REF-27591-05-05-2022
8166 Blerje beton M 250 Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier 3 900 000.00 21-02-2022 REF-20054-02-18-2022
8315 “Blerje materiale hidraulike plastike, tuba uji, rakorderi e aksesore, per nevojat e Ujesjelles Kanalizime sh.a Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 838 930.00 05-05-2022 REF-27311-05-04-2022
9262 Blerje uniforma dhe veshje speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 10 833 279.00 14-04-2022 REF-25004-04-13-2022
8221 MHC 80 TON (Blerje vinxhi) Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 385 000 000.00 04-04-2022 REF-23801-04-01-2022
8277 Krijimi i programit të menaxhimit të aktivitetit të operimit tregtar Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 198 000 000.00 19-04-2022 REF-25496-04-15-2022
8245 Rikonstruksion linjash dhe objektesh per ujesjelles kanalizime elbasan viti 2022” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 53 000 000.00 11-04-2022 REF-24496-04-08-2022
8267 Blerje guarnicione (gasket) Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 2 855 120.00 15-04-2022 REF-25368-04-14-2022
8259 “Mirëmbajtje,pastrim të puseve dhe depove të ujit në zonën e shërbimit UKD” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 5 508 882.00 13-04-2022 REF-24766-04-12-2022
8296 Blerje goma automjetesh ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 1 399 722.00 29-04-2022 REF-27071-04-28-2022
8298 Trajnim Refresh të emergjencave 10 student ATCO ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 6 250 000.00 28-04-2022 REF-26747-04-27-2022
9313 Minikontrata 1 Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 15-04-2022 REF-25351-04-14-2022 (Minikontrata 1)
8196 Shpenzime mirëmbajtje për sistemet Skyline të instaluara ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 52 083 333.00 04-03-2022 REF-21176-03-03-2022
8261 Blerje Gazoil D1 per vitin 2022 Qeverisja Vendore Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 2 599 200.00 13-04-2022 REF-24815-04-12-2022
8281 Sherbim me roje private Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 25 617 237.00 21-04-2022 REF-25700-04-20-2022
9317 Furnizim me karburant per Eco Tirana sha Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 120 000 000.00 23-03-2022 REF-22614-03-18-2022
9323 Loti 3: Blerje benzinë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 6 617 560.00 10-03-2022 REF-21554-03-09-2022
8225 Blerje veshje pune per vitin 2022 Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 1 443 660.00 04-04-2022 REF-23797-04-01-2022
8258 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 38 990 000.00 15-03-2022 REF-21889-03-11-2022
8260 Mirembajtje e automjeteve Qeverisja Vendore Sarandë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande 1 875 000.00 13-04-2022 REF-24508-04-08-2022
9312 Shërbim mirëmbajtje për sobat profesionale me gaz në objektet parashkollore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 023 332.00 15-04-2022 REF-25351-04-14-2022
8239 Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 967 525.00 08-04-2022 REF-24360-04-07-2022
8305 Blerje Karburanti Gazoil D1 dhe Benzinë Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 9 590 340.00 17-03-2022 REF-22186-03-16-2022
8190 Shërbim pastrim pusesh Qeverisja Vendore Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 3 275 000.00 03-03-2022 REF-20981-03-02-2022
9324 Loti 1:Blerje gazoil 10 ppm ULSD Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 41 184 076.00 10-03-2022 REF-21518-03-09-2022
8247 Shërbim për plotësimin e dokumentacionit për implementimin e standartit ISO 27001 në sistemet TIK të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 270 000.00 04-04-2022 REF-23756-04-01-2022
7936 Ndërtim i ambientit të monitorimit helpdesk për shërbimet e OST sh.a. Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 490 000.00 28-09-2021 REF-06427-09-27-2021
8253 F.V kamera sigurie per kopshtet Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 1 666 666.00 12-04-2022 REF-24558-04-11-2022
8096 Loti i II-të: “Blerje benzinë për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 12 631 920.00 30-12-2021 REF-16710-12-29-2021
8097 Loti i I-rë: “Blerje gazoil për automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 52 343 118.00 30-12-2021 REF-16708-12-29-2021
8230 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 3 000 000.00 06-04-2022 REF-24092-04-05-2022
8067 Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Albcontrol sha ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 84 175 068.00 10-12-2021 REF-14628-12-09-2021
8226 “Blerje karburant Nafte( D1)10 PPM Qeverisja Vendore Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 400 000.00 17-03-2022 REF-22096-03-16-2022
9301 Punime Rikonstruksioni zyrat dhe sheshi Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 66 964 620.00 22-12-2021 REF-16038-12-21-2021
8203 Rinovim i licencave IT Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 490 783.00 29-03-2022 REF-23248-03-28-2022
7712 Blerje të pajisjeve Hardware në dhomën primare të serverave, blerje licensa virtualizimi, upgrade dhe migrim Exchange Server dhe Active directory Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 86 696 817.00 12-07-2021 REF-00642-07-09-2021
9333 Mirembajtje e mjeteve te transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 8 302 987.00 17-03-2022 REF-22191-03-16-2022
8275 Ruajtja e objekteve të UKKO Sh.A me punonjës shërbimi, sistem alarmi, kamera dhe ruajtja e shoqërimi i vlerave monetare Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 20 950 000.00 16-03-2022 REF-22015-03-15-2022
8172 Karburant Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 350 542.00 23-02-2022 REF-20355-02-22-2022
8263 Shërbim siguracion makinash Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 650 000.00 24-03-2022 REF-22781-03-23-2022
8182 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 4 653 301.00 24-02-2022 REF-20519-02-23-2022
8102 Shërbime me të tretë, për automjetet e UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 914 393.00 31-12-2021 REF-16803-12-30-2021
8170 Sigurimi i kullës së kontrollit mobile në Aeroportin e Kukësit me gjithë pajisjet e nevojshme ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 61 666 666.00 23-02-2022 REF-20353-02-22-2022
8186 Menaxhimi Financiar, Testi i Zhvlerësimit dhe IFRS9 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 952 000.00 01-03-2022 REF-20860-02-28-2022
8188 Shërbim mirëmbajtje, rinovimi i licensave ekzistuese për paisjet e infrastrukturës IT të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 19 800 000.00 02-03-2022 REF-20965-03-01-2022
8234 Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 198 290.00 25-03-2022 REF-23008-03-24-2022
8229 Blerje materiale hidraulike per mirembajtjen e rrjetit te ujit te pijshem dhe te ujerave te zeza Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 16-03-2022 REF-21857-03-11-2022
9336 Shërbim për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 3 325 875.00 15-03-2022 REF-21900-03-11-2022
9337 Minikontrata 1 Shërbim për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 15-03-2022 REF-21900-03-11-2022 (Minikontrata 1)
7937 Rehabilitimi elektromekanik i vinçit 2x10 Ton në Bjefin e Poshtëm në Hec Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 27 000 000.00 28-09-2021 REF-06474-09-27-2021
8191 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 6 288 333.00 03-03-2022 REF-20971-03-01-2022
9342 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 500 000.00 23-03-2022 REF-22145-03-16-2022
8178 “Zhvillim dhe mirembajtje per sistemin e faturimit kontabilitetit dhe fiskalizimit te UKE” Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 3 919 996.00 25-02-2022 REF-20590-02-24-2022
8187 Prime sigurimi për mjetet motorrike të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 060 737.00 02-03-2022 REF-20958-03-01-2022
9340 SHERBIME SIGURIMI TE MJETEVE TE TRANSPORTIT (TPL) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 1 980 000.00 01-03-2022 REF-20856-02-28-2022
9343 Blerje Gaz i Lëngët për Gatim Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve Tirane 10 967 182.00 21-02-2022 REF-20045-02-18-2022
8095 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 198 530.00 29-12-2021 REF-16608-12-28-2021
9346 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane 20 245 143.00 22-02-2022 REF-20234-02-21-2022
9344 Blerje Sistem i mbledhjes se mbeturinave, teknologjia e re, i perbere nga kazane mbitoke dhe nentoke dhe mjete te specializuara Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 91 555 426.00 01-12-2021 REF-13336-11-26-2021
8184 Blerje materiale per pastrim Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 1 099 389.00 24-02-2022 REF-20428-02-23-2022
7884 Blerje mjet lundrues për pastrimin e biefit të siperm nga akumulimet e materialeve dhe mbetjeve urbane për Hec Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 30 000 000.00 10-09-2021 REF-04916-09-09-2021
8159 Blerje Nafte GAZOIL 10 PPM per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 5 463 024.00 17-02-2022 REF-19853-02-16-2022
9365 Sherbime mirembajtje dhe riparimi i koshave dhe stolave dekorative Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane 29 370 136.00 26-01-2022 REF-17769-01-25-2022
8147 Blerje artikuj ushqimor Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder 12 750 070.00 09-02-2022 REF-19047-02-08-2022
8142 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 6 500 000.00 07-02-2022 REF-18718-02-04-2022
8001 Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 953 982.00 01-11-2021 REF-09962-10-29-2021
8070 Riparim pjesor dhe pastrim i mbetjeve të RVM 5000/8 m3 në stacionin e shitjes së naftës Zharrëz Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 18 337 055.00 14-12-2021 REF-14879-12-13-2021
8022 Tombino betoni Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 3 815 500.00 12-11-2021 REF-11160-11-11-2021
8081 Hartimi i projekt preventivit per objektin: “Ndërtimi i rrjetit të K.U.Z dhe K.U.B në fshatin Verbas, Bashkia Patos”. Qeverisja Vendore Patos Sh.A Ujesjelles Patos 1 999 200.00 20-12-2021 REF-15667-12-17-2021
8094 Transporti i punonjesve te shoqerise Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 311 874.00 29-12-2021 REF-16595-12-28-2021
9386 “Blerje mish për kafshët e Kopshtit Zoologjik” Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 19 558 526.00 20-01-2022 REF-17408-01-19-2022
9379 Minikontrata 1 Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre për nevajat e shoqërisë. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 0.00 01-12-2021 REF-13277-11-26-2021 (Minikontrata 1)
8084 Zhvillimi i trajnimeve profesionale first aid/çertifikim Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 500 000.00 23-12-2021 REF-16100-12-22-2021
8109 Transporti i pjesës së transportueshme (trupit) të Autotransformatorit 100 MVA nga Nënstacioni Rrashbull deri në Nënstacionin Sharrë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 550 000.00 31-12-2021 REF-16731-12-30-2021
8124 Pjesë këmbimi dhe rezervë për pajisjet SDH/MPLS-TP Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 9 400 000.00 05-01-2022 REF-16855-12-31-2021
8089 “Shërbim GPS Mjetesh” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 3 299 973.00 28-12-2021 REF-16346-12-24-2021
8073 Integrimi i sistemit financiar Oracle JDE dhe BI me platformën e fiskalizimit Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 500 000.00 16-12-2021 REF-15230-12-15-2021
8077 Shërbimi i enkriptimit të komunikimit. Siguria kibernetike në infrastrukturë kritike Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 45 000 000.00 20-12-2021 REF-15606-12-17-2021
8092 Blerje Profile hekuri dhe celiku Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 016 867.00 28-12-2021 REF-16316-12-24-2021
8061 Blerje e matësave të ujit dhe rakorderive plotësuese të tyre për nevajat e shoqërisë. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje 12 477 930.00 01-12-2021 REF-13277-11-26-2021
7966 Shoqërimi dhe sigurimi i vlerave monetare të FSHU sh.a Rajoni Tirane per nje periudhe 2 vjecare; Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 55 454 452.00 12-10-2021 REF-07782-10-11-2021
8083 Blerje pajisje IT për zonën e hyrje/dalje të sigurisë Lindore Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 840 000.00 22-12-2021 REF-15946-12-21-2021
8139 Blerje Zarfa A4, Zarfa A5/B5, Etiketa Adezive dhe printim të pyetësorit dhe letrës shoqëruese Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 24 200 000.00 26-01-2022 REF-17772-01-25-2022
8125 Blerje Pajisje kompjuterike per qendrat dhe administraten Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 488 800.00 05-01-2022 REF-16833-12-31-2021
9412 Minikontrata 1 Blerje lëndë djegëse pellet dhe shpërndarje në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 0.00 02-12-2021 REF-13503-12-01-2021 (Minikontrata 1)
8120 “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë (sisteme CCTV, alarmi, GPS/GPRS, sisteme vëzhgimi auto) dhe platformës së monitorimit të Posta Shqiptare sh.a”, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 35 911 700.00 30-12-2021 REF-16643-12-29-2021
8131 Shërbim i ruajtjes së pronës Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 61 234 732.00 03-12-2021 REF-13762-12-02-2021
7771 "Strategjia dhe Plani i Biznensit të kompanisë 2021 ¬2025, përgatitja e Planit 10-vjecar të Investimeve, studim për mundësinë zhvillimit dhe përhapjes së përdorimit të gazit natyror të lëngshëm, zhvillimi i ngritjes së kapaciteteve në të gjithë sektorët". Albgaz sh.a Albgaz sh.a 137 726 400.00 10-08-2021 REF-02487-08-09-2021
8117 Karburant ILLYRIAN GUARD ILLYRIAN GUARD SH.A 8 073 450.00 30-12-2021 REF-16704-12-29-2021
7995 Blerje karburanti lloji benzinë për automjetet e flotës me automjete hibride të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 8 091 050.00 27-10-2021 REF-09553-10-26-2021
8065 “Shërbim dhe mirëmbjatje e sistemit te biletarisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 982 400.00 09-12-2021 REF-14308-12-07-2021
8080 “Blerje dhe instalim i programit i menaxhimit te integruar te aseteve" Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 2 480 000.00 21-12-2021 REF-15845-12-20-2021
8123 Pjesë këmbimi rezervë për pajisjet OTN 8800 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 9 995 000.00 09-12-2021 REF-14318-12-07-2021
8019 Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2021 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 1 250 000.00 11-11-2021 REF-11000-11-10-2021
8057 Blerje kontenierë 1.1 m3 Qeverisja Vendore Fier Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier 10 800 000.00 24-11-2021 REF-12599-11-23-2021
8071 Shërbim per kolaudimin e matesave elektrik te QFSHE Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 456 719.00 17-12-2021 REF-15478-12-16-2021
8075 F.V Pjese nderrimi per instrumenta teknologjike Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 2 500 000.00 15-12-2021 REF-15056-12-14-2021
8076 F.V Pjese nderrimi per kompresoret e ajrit Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 3 000 000.00 15-12-2021 REF-15034-12-14-2021
8055 Blerje aksesorë elektrikë dhe materiale ndihmëse Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 10 056 845.00 23-11-2021 REF-12417-11-22-2021
8028 "Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës." Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 37 159 090.00 17-11-2021 REF-11776-11-16-2021
8062 Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 20 500 000.00 06-12-2021 REF-14005-12-03-2021
8064 Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software-ve Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 6 988 000.00 08-12-2021 REF-14317-12-07-2021
8039 "Shoqerimi i vlerave monetare per Rajonin Durrea per nje periudhe 2 vjecare." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 20 468 836.00 19-11-2021 REF-12118-11-18-2021
9411 Blerje lëndë djegëse pellet dhe shpërndarje në objektet arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane 33 999 402.00 02-12-2021 REF-13503-12-01-2021
8015 Shërbimi i ruajtjes me roje fizike i objekteve të SH.A. Ujësjellës Kanalizime Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 38 601 321.00 10-11-2021 REF-10934-11-09-2021
8066 Sigucioni ndaj të tretëve Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 14 490 563.00 09-12-2021 REF-14458-12-07-2021
8014 Materiale Elektrike Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 10 905 600.00 08-11-2021 REF-10471-11-05-2021
7637 Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 1 145 354 370.00 09-06-2021 REF-97696-06-08-2021
8086 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 5 872 336.00 09-12-2021 REF-14447-12-07-2021
7933 Rikonceptimi dhe realizimi digital i sistemit të mbrojtjes kundra zjarrit për sallën qendrore të serverave të APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 926 750.00 28-09-2021 REF-06393-09-27-2021
7991 Ruajtja dhe shoqërimi i vlerave monetare të OSSH sh.a Rajoni Kukës.– Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 7 830 576.00 26-10-2021 REF-09321-10-25-2021
8056 Blerje Materiale Inerte Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 3 983 366.00 24-11-2021 REF-12506-11-23-2021
8048 Shoqerimi i vlerave monetare per Rajoni Shkoder periudhe 2 vjecare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 719 806.00 18-11-2021 REF-11885-11-17-2021
7709 Blerje matësa uji dhe vula për nevoja të UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 13 909 132.00 09-07-2021 REF-00602-07-08-2021
8036 Ndertim RVM 120 m3 me ngrohje brenda stacionit Zharrez, ne ish sektorin e VI Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 232 249.00 17-11-2021 REF-11790-11-16-2021
8026 Dekore per festat Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 910 000.00 15-11-2021 REF-11374-11-12-2021
8016 Shërbim i sigurimit të automjeteve Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 643 694.00 10-11-2021 REF-10962-11-09-2021
7957 Mirëmbajtja e pajisjeve ABB_PLS/SDH/MPLS-TP/ në Nivel 2/3 për periudhën 2021-2024 Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 97 652 000.00 07-10-2021 REF-07374-10-06-2021
8046 Shërbimi i ruajtjes me roje fizike i objekteve të SH.A. Ujësjellës Kanalizime Elbasan per 47 dite Qeverisja Vendore Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 5 286 017.00 12-11-2021 REF-11364-11-12-2021
7975 Projekti i çertifikimit me ISO sipas standarteve ndërkombëtare për Albcontrol sha ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 108 250 000.00 15-10-2021 REF-08231-10-14-2021
8000 Blerje lëndë e I-rë dhe materiale ndihmëse për fonderinë QMN Kucovë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 114 000.00 01-11-2021 REF-09856-10-29-2021
7952 "Blerje KARBURANT" Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 8 333 333.00 05-10-2021 REF-07169-10-04-2021
7970 MIRËMBAJTJE HIDROVORI(SHËRBIME DHE RIPARIME POMPAVE AKSIALE) Qeverisja Vendore Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 1 250 000.00 13-10-2021 REF-07948-10-12-2021
7980 Blerje materiale per konservimin e impiantit( kimikate dhe reagent) Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 954 500.00 18-10-2021 REF-08390-10-15-2021
8009 Bojra Printerash Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 891 677.00 28-07-202 REF-01768-07-27-2021
7967 Blerje pajisje elektronike ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 12 500 000.00 12-10-2021 REF-07768-10-11-2021
7959 “Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike” Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 7 853 400.00 08-10-2021 REF-07464-10-07-2021
7978 Riparime e mirembajtje mjetesh transporti Qeverisja Vendore Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 3 000 000.00 18-10-2021 REF-08388-10-15-2021
7938 Mirëmbajtja e pajisjeve DWDM NE NIVEL 1/2/3 per nje periudhe 2 vjecare Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 28 000 000.00 29-09-2021 REF-06514-09-28-2021
7892 Monitorimi i treguesve mjedisor në tre Njësitë Prodhuese KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 6 350 000.00 14-09-2021 REF-05139-09-13-2021
7958 Blerje Karburanti Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 7 050 000.00 08-10-2021 REF-07525-10-07-2021
7341 "Riparimi i dëmtimeve të turbinave te AGI dhe AG3 në Hec Fierzë dhe rehabilitim i dëmtimeve të turbinave të 5 (pesë) agregateve në HEC Vau i Dejës". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 49 806 888.00 10-02-2021 REF-86458-02-09-2021
7855 Shtypshkrime për komunikimin, promovimin dhe pritjet zyrtare Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 2 277 500.00 01-09-2021 REF-04233-08-31-2021
7927 Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare te KNK-ve per Rajonin e Beratit Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Berat 20 468 836.00 27-09-2021 REF-06349-09-24-2021
7932 Blerje materiale kompjuterike Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 912 900.00 23-09-2021 REF-06099-09-22-2021
7979 Blerje Shkume sintetike Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 046 000.00 18-10-2021 REF-08456-10-15-2021
7809 Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për automjete e Postës Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 51 280 388.00 20-08-2021 REF-03267-08-19-2021
7918 Blerje veshje pune Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 237 955.00 21-09-2021 REF-05749-09-20-2021
7877 Blerje materiale elektrike per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 6 783 970.00 09-09-2021 REF-04843-09-08-2021
7754 Zhvillim i rrjetit TU Mabe-Dragushe, fidri Gjader, N/Stacioni 110/10 kv, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 53 573 297.00 21-07-2021 REF-01254-07-20-2021
7868 Mirëmbajtje e sistemit kundra zjarrit përgjatë ambjenteve të Gazsjellësit TAP Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 18 624 986.00 07-09-2021 REF-04553-09-03-2021
7904 Nderhyrje per mirembajtjen e sistemeve te Co2 ne HEC Fierze dhe HEC Koman. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 60 000 000.00 16-09-2021 REF-05418-09-15-2021
7753 Zhvillim i rrjetit TU me kabell ABC, kabina Guri i Zi 7, F1, N/Stacioni 110/6 kv Rrenc Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 11 111 560.00 21-07-2021 REF-01255-07-20-2021
7779 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Zall- Sofraçan, Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 329 483.00 16-08-2021 REF-02825-08-14-2021
7849 Avolzhimi i elektromotorreve të pompave të SH.A UK Vlorë, për vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 4 080 200.00 30-08-2021 REF-04051-08-27-2021
7907 Blerje fadrome me goma per nevojat e Ujësjellës Kanalizime Kruje Sh.a Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 2 966 666.00 17-09-2021 REF-05480-09-16-2021
7854 Ndertim i Rrjetit Kryesor te Ujesjëllësit Krajke e poshtme dhe Zall-Strikçan” Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 139 256.00 30-08-2021 REF-04063-08-28-2021
7776 Sherbim Riparim Elektromotore SHA Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 100 000.00 17-08-2021 REF-03006-08-16-2021
7845 Blerje karburanti ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 16 240 000.00 30-08-2021 REF-04065-08-29-2021
7784 Rikonstruksioni i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Agim 1, Nenstacioni Libofshen 35/10 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 32 233 258.00 13-08-2021 REF-02723-08-12-2021
7816 Blerje automjete për APD-në Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 6 200 000.00 02-08-2021 REF-02038-07-30-2021
7881 Loti 1: Blerje Inverter të Programuar (Tiristor) Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 990 200.00 10-09-2021 REF-04883-09-09-2021
7554 Prodhimi i Emisioneve të Pullës për vitin 2021 Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 11 405 250.00 04-05-2021 REF-94383-04-30-2021
7783 Sigurim i aseteve SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 15 800 000.00 13-08-2021 REF-02740-08-12-2021
7860 Blerje materiale hidraulike ne kuder te projektit (CPWS/COVID-19-IPA21) te GIZ Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 2 900 404.00 02-09-2021 REF-04302-09-01-2021
7863 Blerje Vacuum Truck 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 9 750 000.00 03-09-2021 REF-04460-09-02-2021
7667 “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shkafane, Nj.Adm.Ishem, Bashkia Durres” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 20 381 870.00 19-06-2021 REF-98482-06-18-2021
7843 Loti 1 : Shërbim për punime me autosondë me kullë me kapacitet ngritës = 70 ton Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 15 400 000.00 30-08-2021 REF-04059-08-27-2021
7703 Furnizim instalim elemente bateri stacionare akumulatore acide, elemente 2VDC, 300Ah, për dy sallat 48V në ndërtesën e centralit dhe për një salle 220VDC në N/Stacionin 220kV, me aksesorët përkates të montimit dhe instalimit, për HEC Fierzë Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 500 000.00 07-07-2021 REF-00271-07-06-2021
7792 “Software për automatizimin e proceseve të leximit të konsumit” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 800 000.00 11-08-2021 REF-02056-08-02-2021
7858 Blerje Aparate Reader për leximin e Ujëmatësave SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 796 035.00 02-09-2021 REF-04290-09-01-2021
7839 “Blerje/riparim dhe mirëmbajtje ashensorësh pranë Spitalit Rajonal Shkodër” Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 5 500 000.00 27-08-2021 REF-03988-08-26-2021
7740 Blerje paisje elektrike, elektronike dhe pjesë mekanike matëse e kontrolluese për Njësinë e Prodhimit HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 120 000 000.00 19-07-2021 REF-01120-07-16-2021
7896 Blerje kompjutera, pajisje dhe licensa Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 6 152 500.00 27-08-2021 REF-03942-08-26-2021
7789 Auditim financiar dhe për projektet e Bankës Boterore për vitin ushtrimor 2020 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 11 950 000.00 12-08-2021 REF-02640-08-11-2021
7800 Shërbim i internetit Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 1 828 470.00 05-08-2021 REF-02304-08-04-2021
7831 Nderim i Rrjetit Kryesor Ujesjellesi Valikardhe, Njesia Administrative Zerqan SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 4 987 923.00 24-08-2021 REF-03541-08-23-2021
7682 Blerje demulgator Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 10 820 600.00 01-07-2021 REF-99592-06-30-2021
7757 Blerje pjesë këmbimi rezervë për O&M / Fiber Optice / Joint / Box / ODF / SFP / pjesë Rezervë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 12 400 000.00 21-07-2021 REF-01225-07-19-2021
7418 "Mbrojtja e kullave të ekuilibrit nga çarja e shkëmbinjve mbi to. Mbrojtja dhe sistemimi nga rrëshqitja e koluvioneve në HEC Koman". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 369 639 401.00 03-03-2021 REF-88823-03-02-2021
7670 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i kabinave shtyllore në zonën Maqellarë, Njësia Peshkopi Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 150 210 704.00 22-06-2021 REF-98682-06-21-2021
7671 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll ABC dhe ndërtimi i kabinave shtyllore në zonën Derjan, Agjensia Burrel Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Burrel 130 198 180.00 21-06-2021 REF-98551-06-18-2021
7760 Blerje mobilje per zyrat e APD-së Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 4 693 494.00 23-07-2021 REF-01418-07-22-2021
7777 Blerje pjesë këmbimi për automjetet Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 8 891 573.00 17-08-2021 REF-03003-08-16-2021
7850 Shërbim Transporti për Punonjësit e Filialit të Posta Shqiptare sh.a., Qendra Tranzite Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 5 985 000.00 02-08-2021 REF-02025-07-30-2021
7232 Zhvillim rrjeti TU me kabell ABC I kabines shtyllore e re Velipoje 16, Rikonstruksion I rrjetit TM/TU I kabinave Nenshate 11, O Mercaku, Nenshate 13, Dheu I Lehte 5, Ashte 6, N/Stacionet Bushat, Velipoje, Shkoder Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 909 664.00 06-01-2021 REF-83554-12-31-2020
7699 Rikostruksion rrjeti TM, kabina elektrike dhe rrjet TU me kabëll me vetëmbajtje te tipit ABC të fiderit Gorisht 5 dhe Amonic 4. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 121 893 126.00 06-07-2021 REF-00028-07-05-2021
7802 Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik, VIN namber VAUZ0997CZT014130 , motorr diesel D934 S A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale, viti i prodhimit Mars 2014 Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 2 580 240.00 05-08-2021 REF-02222-08-03-2021
7842 Blerje Nafte SHA Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.A Ujesjelles Kukes 2 520 000.00 28-07-2021 REF-01714-07-27-2021
7708 Rikonstruksion i rrjetit TM, TU dhe kabinave te Fiderit Vanaj Nr. 2 dhe Mujalli, Nenstacioni Libofshe 35/10 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 46 513 199.00 09-07-2021 REF-00544-07-08-2021
7798 "PERMIRESIM I RRJETIT FURNIZIM ME UJE LAGJIA KAMINA" Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 274 147.00 10-08-2021 REF-02442-08-09-2021
7765 Blerje vaj dhe pjese kembimi per automjete Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 990 230.00 26-07-2021 REF-01563-07-23-2021
9395 Minikontrata 1 Hapje Zhbllokim Pusetash SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 09-06-2021 REF-97706-06-08-2021 (Minikontrata 1)
7651 Rroba pune Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 33 576 000.00 14-06-2021 REF-97965-06-11-2021
7742 “Permiresim rrjeti i kanalizimeve te ujerave te ndotura, Rr. "13 Bilbilenjte", Rr. "Abedin Dino", Rr. "Vangjel Pandi", Rr. "Skenderbeu", Rr. "18", Rr."Pandeli Bocari" Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 11 044 530.00 19-07-2021 REF-01104-07-16-2021
7687 Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Suk, Nenstacioni Jagodine 110/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 52 500 000.00 01-07-2021 REF-99672-06-30-2021
7745 FV “Riparim i automjeteve te Shoqërise Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a” SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 5 750 000.00 22-07-2021 REF-01391-07-21-2021
7888 Rikonstruksioni i rrjetit TM , TU, dhe kabinave te Fiderit Klos , Nenstacioni Pocem 35/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 36 000 000.00 22-06-2021 REF-98631-06-21-2021
7694 Rinovimi i Suportit të Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 20 850 000.00 05-07-2021 REF-99961-07-02-2021
7705 “Permiresime te raporteve dhe funksionalitete te reja te sistemit te faturimit te pershtatur per procesin e fiskalizimit” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 000 000.00 07-07-2021 REF-00132-07-06-2021
7761 Rikonstruksion i linjave të ujësjellësave në apartamentet e pallateve me kollonë të brendshme qyteti Gramsh SHA Ujësjellës Kanalizime Gramsh Sh.A Ujesjelles Gramsh 7 483 457.00 22-06-2021 REF-98671-06-21-2021
7762 Kontratë konsulence për hartimin e kostos me Eurocontrol ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 3 916 666.00 23-06-2021 REF-98730-06-22-2021
7763 Riparim i Trasformatorit 3200KVA 6/35 KV, Rikostruksioni Vincit 10 Ton Dhe Blerja e Vagonit Transportues 10 Ton HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 4 696 500.00 24-06-2021 REF-98895-06-23-2021
7657 Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 4 068 750.00 17-06-2021 REF-98302-06-16-2021
7604 FURNIZIM DHE VENDOSJE SINJALASTIKE RRUGORE 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 16 500 000.00 25-05-2021 REF-96202-05-23-2021
7609 Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 200 000 000.00 28-05-2021 REF-96653-05-27-2021
7622 Shpenzime mirëmbajtje e sistemit IBL dhe shtim rinovim licensash të moduleve ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 10 333 333.00 31-05-2021 REF-96713-05-28-2021
7635 Hapje Zhbllokim Pusetash SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 19 993 590.00 09-06-2021 REF-97706-06-08-2021
7744 Printim faturash Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 3 239 998.00 09-12-2020 REF-81371-12-07-2020
7492 Rikontruksion rrjeti TU me kabella ABC njesia Elbasan 1 dhe nje kabine e re shtyllore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 179 626 163.00 29-03-2021 REF-91381-03-28-2021
7618 Shërbim i transportit të naftes brut Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 46 771 938.00 02-06-2021 REF-96994-06-01-2021
7574 Kun Rr Argjinatura SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 4 499 438.00 12-05-2021 REF-95222-05-11-2021
7641 “Zbatimi i projektit – Asfaltimi i rrugës nga Porta 2 te Terminali i Trageteve” Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 16 280 000.00 05-05-2021 REF-94486-05-04-2021
7660 Rinovimi i sistemit anti-virus për 2 (dy) vjet Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 3 800 000.00 18-06-2021 REF-98392-06-17-2021
7600 Blerje Kamion me vinxh, viti 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 3 300 000.00 21-05-2021 REF-95960-05-20-2021
7652 Blerje Autobot 10 m3 Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 5 800 000.00 16-06-2021 REF-98154-06-15-2021
7668 Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 6 193 333.00 21-06-2021 REF-98540-06-18-2021
7377 “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti II” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 115 966 838.00 22-02-2021 REF-87778-02-20-2021
7404 "Zgjerim rrjeti 20kV, me kabina dhe rrjet TU te ri,perfshire zonat e mbuluara nga fiderat 20kV ne zonen e Kavajes" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 81 015 932.00 01-03-2021 REF-88510-02-27-2021
7408 "Investim ne TU ne fiderat 6kV dhe 20kV, N/st Fushe-Kruje, zgjatimi i linjes kabllore 20kV F8 N/ST Fushe Kruje , zgjerim rrjeti 20kV dhe ndertimi i pikave shperndarese N/ST Fushe Kruje" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 149 072 083.00 02-03-2021 REF-88644-03-01-2021
7601 Blerje e sistemit të mbrojtjes antivirus, program menaxhimi software dhe sistemi për monitorim të qendërzuar të infrastrukturës IT për analizë të ngjarjeve të sistemeve software në përdorim Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 19 000 000.00 21-05-2021 REF-95943-05-20-2021
7658 Blerje Karburanti per Vitin 2021 Qeverisja Vendore Krujë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kruje 1 302 869.00 17-06-2021 REF-98251-06-16-2021
7586 Mirembajtje e ambienteve te brendshme dhe taraces per OSHEE Group sh.a dhe per Drejtorine Rajonale Tirane / OSSH sh.a Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 7 499 996.00 20-05-2021 REF-95902-05-19-2021
7484 Ndertim i linjes dhe kabinave ajrore 20 KV linje per zevendesimin e Fiderit 253 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 179 713 314.00 26-03-2021 REF-91111-03-25-2021
7607 Blerje veshje pune Ndërmarrja Komunale Plazh Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Plazh 1 200 000.00 26-05-2021 REF-96443-05-25-2021
7531 Ndertimi i Fiderit 20 kVper perdorimin dhe zhvillimin e sistemit te shperndarjes ne zonen e Bypassit ( Rotondo) Fier si dhe furnizimin me energji elektrike te perdoruesve te kesaj zone Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 81 059 935.00 19-04-2021 REF-93307-04-16-2021
7460 Ndërtim KUZ, rrjeti tercial (Lidhjet familjare) per UK Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 274 779 449.00 19-03-2021 REF-90500-03-18-2021
7640 Përditësimi i sistemit ARGIS, si dhe zhvillimi i sistemit të menaxhimit të kalatave Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 20 600 000.00 14-05-2021 REF-95383-05-12-2021
7365 "Zgjatimi i fiderit 7 me kabina dhe rrjet te ri TU, Nenstacioni i Gjirit te Lalezit" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 58 067 416.00 17-02-2021 REF-87253-02-16-2021
7570 Blerje P/N dhe shpenzime mirëmbajtje për sistemet e navigimit D'VOR, DME, ILS prodhim SELEX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 33 333 333.00 11-05-2021 REF-94977-05-10-2021
7438 “Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 79 900 000.00 12-03-2021 REF-89783-03-11-2021
7629 Blerje Aksesore Hekurudhore Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 4 166 666.00 11-05-2021 REF-94990-05-10-2021
7536 “Blerje Biznes Hub” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 25 000 000.00 21-04-2021 REF-93622-04-20-2021
7567 Permiresimi i infrastruktures se Stacionit te Shitjes se Naftes Zharrez ne Q.A.SH.N.G. Patos Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 59 970 906.00 10-05-2021 REF-94891-05-07-2021
7568 Ndertim KUN Rruga 2 Prilli, Bathore Lagja 2 SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 1 502 858.00 11-05-2021 REF-95079-05-10-2021
7516 Shoqerimi i vlerave monetare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 13 910 350.00 05-04-2021 REF-92236-04-02-2021
7457 Mirmbajtja e Sistemit te HVAC (ngrohja, ventilimi dhe kondicionimi i ajrit) pergjate ambjenteve te Gazsjellesit TAP Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 34 854 214.00 19-03-2021 REF-90494-03-18-2021
7616 “Blerje Biçikleta Elektrike” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 300 000.00 03-06-2021 REF-97103-06-02-2021
7584 “Blerje Gazoil (Naftë) 10 ppm” SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 29 272 744.00 19-05-2021 REF-95798-05-18-2021
7510 Rikonstruksion i N/Stacionit Plasmasi 110/35/20/6 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 59 999 192.00 30-03-2021 REF-91625-03-29-2021
7511 Fuqizimi i N/Stacionit Himara e Re 110/35/20 kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 129 999 079.00 30-03-2021 REF-91617-03-29-2021
7512 Rikonstruksion linja Korçë-Maliq Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 49 926 343.00 30-03-2021 REF-91605-03-29-2021
7529 Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 60 628 200.00 16-04-2021 REF-93184-04-15-2021
7303 Blerje Klori SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 3 700 000.00 29-01-2021 REF-85132-01-28-2021
7557 Ndertim i stacionit te pompave Bishqem SHA Ujësjellës Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 10 259 884.00 06-05-2021 REF-94659-05-05-2021
7545 Blerje veshje dhe paisje sigurie për punonjësit, materiale mbrojtëse për punime elektrike dhe materiale për punime speciale Albanian Gas Service Company Sh.a Albanian Gas Service Company Sh.a 10 487 370.00 29-04-2021 REF-94122-04-28-2021
7491 "Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem per Fshatin Shelq" (vazhdim me ujesjellesin e fshatit Rodenj dhe fshatit te ri) SHA Ujësjelles Kanalizime Këlcyrë SH.A Ujesjelles Kanalizime Kelcyre 2 192 519.00 29-03-2021 REF-91355-03-26-2021
7509 Blerje materiale të llojeve të ndryshme për Kun dhe Ujesjellës SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 50 855 489.00 30-03-202 REF-91476-03-29-2021
7571 Sigurim shendeti dhe jete ne rast aksidenti per punonjesit e UKSH Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 1 600 000.00 12-05-2021 REF-95139-05-11-2021
7480 Elemente për mirëmbajtje të qarqeve sekondare për N/stacioneve Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 961 000.00 26-03-2021 REF-91197-03-25-2021
7481 Elemente të qarqeve primare për mirëmbajtje të N/stacioneve elektrike të shpërndarjes Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 149 999 025.00 26-03-2021 REF-91193-03-25-2021
7503 Blerje makineri pajisje per UK SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan 150 000 000.00 31-03-2021 REF-91772-03-30-2021
7533 Blerje bateri Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 239 500.00 20-04-2021 REF-93510-04-19-2021
7472 Mirembajtje 2-vjecare e automjeteve ne pronesi te OSHEE Group sh.a Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 180 000 000.00 25-03-2021 REF-90983-03-24-2021
7580 Furnizim vendosje + testim i çekiç hidraulik per mjetin Volvo BL61 Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 1 365 333.00 14-05-2021 REF-95250-05-12-2021
7406 “Zgjatim i fiderit 12 me kabina dhe rrjet te ri TU, nenstacioni 110/20 kV Sallmone, Loti I” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 131 260 000.00 22-02-2021 REF-87777-02-20-2021
7464 Rikonstruksion i rrjetit TU Kabina Shaljane 1 si dhe ndertim i dy kabinave shtyllore Shaljane 4 dhe 5, Fidri 7, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 22 629 212.00 16-03-2021 REF-89873-03-12-2021
9389 Minikontrata 1 “Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqërimi I Vlerave Monetare për UKT sh.a. SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 0.00 16-03-2021 REF-89947-03-12-2021 (Minikontrata 1)
7458 Sherbimi i Pastrimit te Njesise Administrative Ishem Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 55 790 092.00 19-03-2021 REF-90357-03-18-2021
7555 Blerje karburant Sh.A Posta Shqiptare HEC LANABREGAS sh.a 1 207 148.00 04-05-2021 REF-94351-04-30-2021
7514 “KONTRATË MONITORIMI” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 1 980 000.00 31-03-2021 REF-91797-03-30-2021
7361 Mirëmbajtja 3 vjecare e sistemit ekzistues hidrometeorologjik, zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara me të reja, komisionimi dhe kolaudimi i tyre në vend Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 18 000 000.00 17-02-2021 REF-87297-02-16-2021
7382 Rehabilitimi i ndërtesës së Centrali HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 127 000 000.00 24-02-2021 REF-88094-02-23-2021
7324 Rikostruksion i rrjetit TU dhe kabinave te Fiderit Nr. 8 (Funar) NST Cimento Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 86 266 263.00 02-02-2021 REF-85497-02-01-2021
7446 “Furnizim vendosje te pjeseve te kembimit dhe riparim sherbimi te mjeteve motorike”, viti 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 17 008 036.00 16-03-2021 REF-89964-03-12-2021
7447 “Ruajtja dhe Siguria Fizike me Roje Private dhe Shoqërimi I Vlerave Monetare për UKT sh.a. SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 45 701 035.00 16-03-2021 REF-89947-03-12-2021
7448 “Blerje materiale hidraulike”, për vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 48 568 832.00 16-03-2021 REF-89962-03-12-2021
7527 Marrje mjete pune me qera SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 3 590 000.00 15-04-2021 REF-93027-04-14-2021
7402 Blerje, furnizimi dhe vendosje e karikuesve elektrikë për karikimin e automjeteve me teknologji elektrike, hybride në pikat e KESH sh.a. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 29 961 000.00 26-02-2021 REF-88359-02-25-2021
7465 BLERJE PEME DEKORATIVE Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 4 960 000.00 23-03-2021 REF-90628-03-19-2021
7441 Zgjërimi i sistemit të lokalizimit të defekteve në Linjat e Tensionit të Lartë Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 116 126 669.00 04-03-2021 REF-88949-03-03-2021
7499 Shpenzim për Flight Check ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 11 800 000.00 31-03-2021 REF-91712-03-30-2021
7521 Sherbim me roje sigurie Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 23 204 803.00 12-04-2021 REF-92673-04-09-2021
7434 Rikonstruksion i kabinave Nenstacioni Kashar dhe Selite dhe dalja e pare nga Nenstacioni Selite Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 75 725 455.00 23-12-2020 REF-82914-12-22-2020
7507 RIPARIM AUTOMJETE Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore 2 916 660.00 30-03-2021 REF-91566-03-29-2021
7483 Blerje gazoil 10 ppm Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 113 176 400.00 26-03-2021 REF-91014-03-25-2021
7059 Implementimi i aplikimeve dhe funksioneve ERP në KESH sh.a - moduli i menaxhimit financiar dhe moduli i menaxhimit të burimeve njerëzore Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 115 000 000.00 10-11-2020 REF-78015-11-09-2020
7374 Blerje kimikate dhe reagente Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder 6 214 775.00 22-02-2021 REF-87635-02-19-2021
7543 Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë” Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 7 166 667.00 24-03-2021 REF-90747-03-23-2021
7343 "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina,dhe rrjet TU me percjellesa Al me vetembajtje te tipit ABC ne Rrogozhine , dhe Zgjatimi i fiderit J08,F2 Kavaje 20KV dhe berja e tij unaze me fiderin F8 Golem,rikonstruksion dhe ndertimi i kabinave." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 96 158 878.00 10-02-2021 REF-86178-02-07-2021
7432 Garantimi i qëndrueshmërisë së sistemit SAP ERP 6.0 EHP6 përmes suportit të licensave (SAP Enterprise Support) dhe mirëmbajtja teknike e sistemit financiar menaxherial SAP.” per nje periudhe 3 (tre) vjeçare. Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 58 850 000.00 10-03-2021 REF-89500-03-09-2021
7466 Blerje karburant Gazoil D1 dhe Benzinë SHA Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier 5 247 775.00 23-03-2021 REF-90619-03-19-2021
7219 Fiderat e rinj 20 KV te Nenstacionit Vore Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 198 830 262.00 31-12-2020 REF-83508-12-30-2020
7388 “Blerje kimikate për UKT sh.a” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 165 787 500.00 23-02-2021 REF-87905-02-22-2021
7449 Blerja PDA dhe Tablet si dhe monitorimi i punonjesve Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 157 200 000.00 16-03-2021 REF-89940-03-12-2021
7451 Ndertimi i Datacenterit Sekondar Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 89 815 966.00 16-03-2021 REF-89920-03-12-2021
7474 Furnizim Vendosje Elektropompa për Ujësjellës Kanalizime Selenicë SHA Ujësjellës Kanalizime Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 4 040 000.00 26-03-2021 REF-91158-03-25-2021
7477 Pllaka varrezash(kostume varresh). Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit e Treg Kamëz Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit e Treg Kamez 2 120 400.00 26-03-2021 REF-91235-03-25-2021
7482 Permiresimi i sistemit (AWOS) ne KIA ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 31 250 000.00 26-03-2021 REF-91089-03-25-2021
7523 Rikonstruksion i Filialeve të Postës Berat, Lushnje dhe Fier (shtese kontrate) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 8 608 048.00 25-03-2021 REF-90957-03-24-2021
7463 Blerje gazoil per Ndermarrjen e Pasurise Publike dhe bordit te kullimit Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje 20 090 000.00 16-03-2021 REF-89901-03-12-2021
7468 Blerje Materiale te ndryshme Hidraulike SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vore 2 697 086.00 23-03-2021 REF-90547-03-19-2021
7401 “Furnizim pjesë rezervë për sistemet e rregullimit AVR, transformator fuqie 5600 KVA dhe instalim i tij, riparim i defekteve dhe kthimi në gjendje normale pune për 5 (pesë) setet DGA të monitorimit on-line të gazeve ne HEC Vau Dejës, HEC Fierzë”. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 199 126 000.00 26-02-2021 REF-88376-02-25-2021
7450 STUDIM- PROJEKTIM I UJESJELLESIT,FSHATI GOLEMË , GJIROKASTER SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster 4 505 616.00 16-03-2021 REF-89957-03-12-2021
7389 Rikonstruksion i rrjetit TM dhe TU Lagje 4, 5 dhe 6 Bashkia Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 48 871 361.00 25-02-2021 REF-88114-02-24-2021
7453 Blerje ''Hipoklorit Kalciumi'' per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 3 105 000.00 18-03-2021 REF-90130-03-17-2021
7357 Blerje materiale hidraulike SHA Ujësjellës Peqin Sh.A Ujesjelles Peqin 20 189 000.00 16-02-2021 REF-87141-02-15-2021
7379 Ndertim i rrjetit kryesor KUZ ne fshatin Lapardha si vazhdim i projektit te realizuar ne vitin 2019 ” Ndertim i rrjetit KUZ ne fshatin Lapardha( Lapardha 1 dhe Lapardha 2 ) Njesia Administrative Otllak. SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 16 998 955.00 23-02-202 REF-87877-02-22-2021
7381 Furnizim Vendosje Depozita Paskuqan Kamez SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 14 000 000.00 22-02-2021 REF-87753-02-19-2021
7476 Fadrome Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 5 416 667.00 26-03-2021 REF-91090-03-25-2021
7393 Shërbim i sigurimit të jetës së punonjësve, sigurim shëndeti nga aksidentet në punë Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 22 330 000.00 25-02-2021 REF-88204-02-24-2021
7235 Punime civile për trakte dhe linja 110 kV në Njësitë Operative Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 19 877 474.00 30-12-2020 REF-83396-12-29-2020
7354 Shërbim Siguracion Makinash SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 4 500 000.00 08-02-2021 REF-86150-02-05-2021
7522 Shoqerimi i vlerave monetare Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 1 391 034.00 09-04-2021 REF-92682-04-09-2021
7164 Aksesore per mirembajtje te rrjeteve TM, Kabinave TM/TU dhe rrjeteve TU Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 64 929 720.00 11-12-2020 REF-81668-12-10-2020
7181 Blerje karburant Diesel D1 dhe Benzine per vitin 2021 Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 184 500 000.00 18-12-2020 REF-82467-12-17-2020
7281 Rikonstruksion i fiderit Bujan Tropojë Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 23 975 704.00 27-01-2021 REF-84771-01-26-2021
7295 Loti 2: “Blerje Naftë(Eurodiesel) SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 68 750 720.00 29-01-2021 REF-85081-01-28-2021
7296 Loti 1: ”Blerje Benzinë pa plumb” SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 6 187 000.00 29-01-2021 REF-85079-01-28-2021
7316 Blerje asfalt per rruge urbane dhe rurale 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 34 999 000.00 01-02-2021 REF-85225-01-29-2021
7391 Blerje nafte për nevoja te SH.A Ujësjelles Kanalizime Bulqize SHA Ujësjellës Bulqizë Sh.A Ujesjelles Bulqize 1 200 000.00 26-02-2021 REF-88173-02-24-2021
7397 Mbikqyrje punimesh per objektin "Ndërtim linjë e re në tubacionin d=700mm të Bovillës së vjetër, L=6.0 km (Zëvëndesimi i tubacionit ekzistues-hekuri nga ligjeni i Zall-Herr deri tek "Kafja e Remës") SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 4 977 579.00 26-02-2021 REF-88328-02-25-2021
7318 Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Erseke Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 14 140 649.00 01-02-2021 REF-85207-01-29-2021
7517 “Shtese kontrate per prokurimin me objekt Printim Zarfim te faturave per nevojat e UKD” SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres 1 154 386.00 19-03-2021 REF-90376-03-18-2021
7328 “Rikonstruksion i rrjetit TU me kabëll me vetëmbajtje ABC në lagjen Dukat - Kapdet". Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore 2 678 629.00 03-02-2021 REF-85514-02-02-2021
7378 RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TE UJESJELLESIT NE FSHATIN ZGOSHT, BASHKIA LIBRAZHD SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 26 996 121.00 23-02-2021 REF-87895-02-22-2021
7417 Blerje pjese nderrimi dhe kontrate mirëmbajtje VCS - INDRA, GAREX ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 38 400 000.00 03-03-2021 REF-88761-03-02-2021
7433 “Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik, viti i prodhimit Mars 2014, motorr diesel D934 S A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale„ Bajkaj Land Sh.a Bajkaj Land Sh.a 2 114 800.00 09-03-2021 REF-89314-03-08-2021
7360 Siguracion TPL dhe nderkombetar per Automjetet Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 4 635 558.00 17-02-2021 REF-87260-02-16-2021
7415 Mbikëqyrje punimesh për objektin: “Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë” SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 2 611 786.00 03-03-2021 REF-88843-03-02-2021
7442 Blerje “GAZOIL D1” per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Mallakastër SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster 2 841 740.00 04-03-2021 REF-88893-03-03-2021
7280 "Zgjerim rrjeti 20kV,ndertim kabine elektrike dhe ndertim rrjeti TU per zonen e Borcit, Investim ne rrejtin TM/TU per zonen Rrushkull-Jube , si dhe ndertim kabine dhe rrejti TU per zonen e Perlatit." Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 78 102 084.00 27-01-2021 REF-84863-01-26-2021
7367 Loti II Benzine Premium Unl 10 ppm Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 156 833.00 17-02-2021 REF-87296-02-16-2021
7395 Blerje lule dekorative Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit Fier 2 000 000.00 26-02-2021 REF-88381-02-25-2021
7368 Loti I Nafte 10 ppm ULSD Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 109 199 733.00 17-02-2021 REF-87293-02-16-2021
7410 Studim - Projektim i Ujësjellësit të Fshatrave Vajzë, Ramicë, Velcë, Treblovë Sh.A Ujësjellës Selenicë Sh.A Ujesjelles Selenice 7 938 842.00 01-03-2021 REF-88413-02-26-2021
7366 Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKKO Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale SHA Ujësjellës Kanalizme Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce 1 563 200.00 17-02-2021 REF-87233-02-16-2021
7236 Rikonstruksion kabinash dhe rrjeti TU Tropojë Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 46 394 821.00 30-12-2020 REF-83317-12-29-2020
7256 Mobilje druri (Karige per femije) Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 833 333.00 15-01-2021 REF-84023-01-14-2021
7333 Ushqime Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes, Korce 18 333 333.00 05-02-2021 REF-85889-02-04-2021
7739 "Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s. Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 1 762 045 692.00 07-12-2020 REF-81097-12-04-2020
7184 Kalimi ne 20 Kv i rrjetit TM, TM/TU dhe rrjetit TU me ABC linja ne zonen e Berdice Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 117 546 667.00 17-12-2020 REF-82422-12-16-2020
7327 “Blerje materiale hidraulike per mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike” Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 6 000 000.00 03-02-2021 REF-85521-02-02-2021
7384 Hekur dhe llamarine Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 2 000 000.00 23-02-2021 REF-87893-02-22-2021
7385 Blerje karburanti per vitin 2021 SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove 2 875 575.00 23-02-2021 REF-87878-02-22-2021
7120 Rikonstruksion i i kabinave 6/0.4 kV dhe linjave TU, 0.4 kV, te Fiderit 26, 6 kV, Nenstacioni Kafaraj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 92 006 796.00 27-11-2020 REF-80060-11-26-2020
7185 Rikonstruksion i kabinave rrjeti TU me ABC ne fidrin 1 Trush, N/Stacioni 35/6 kv Trush Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 67 825 890.00 17-12-2020 REF-82303-12-16-2020
7192 Rikonstruksion linje kabllore nga kabina Kadija 1 deri tek kabina Kullota, zhvillim rrjetit TM/TU Postribe, Rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina murore Qender Drisht dhe shtyllore e re Kalaja e Drishtit, Rikonstruksion I rrjetit TU dhe kabines Qender Shtoj Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 46 157 811.00 22-12-2020 REF-82744-12-21-2020
7267 Riparimi i kushinetës drejtuese të poshtme dhe boshtit të turbinës së AG 4 në proces rehabilitimi Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 39 409 989.00 22-01-2021 REF-84529-01-21-2021
7189 Rikonstruksion i Kabinave Elektrike Nenstacioni Rajonal Qender Farke dhe Traktora Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane 104 707 199.00 21-12-2020 REF-82615-12-18-2020
7204 Punime për mbrojtjen e shpatullës së djathtë mes veprës së marrjes dhe kreshtës së digës në HEC Koman Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 540 959 527.00 24-12-2020 REF-83030-12-23-2020
7252 Zhvillim i rrjetit TM/TU kabina KLM 2, Ndertim i rrjetit Ajror TM 10 dhe i kabines shtyllore Ullishta F8. Rikonstruksion rrjetit kabllor TM 10 Kv dhe kabina Skorje, Rikonstruksion rrjetit TU kabine shtyllore Kthesa e Balldrenit, Lezhe Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 33 369 636.00 14-01-2021 REF-83885-01-13-2021
7268 Auditimi i pasqyrave financiare për vitet 2020, 2021,2022 Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 22 890 000.00 25-01-2021 REF-84570-01-22-2021
7275 Rrjeti TU me kabell ABC, Fideri 14+15 N/St Korce, qytet Korce Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 6 263 864.00 27-01-2021 REF-84858-01-26-2021
7276 Ndertim kabine e re me murature kabina Vidhkuq 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 850 519.00 27-01-2021 REF-84855-01-26-2021
7277 Rikonstruksion linje ajrore fideri 6M, N/Stacioni Mollas Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 7 942 063.00 27-01-2021 REF-84850-01-26-2021
7278 Rikonstruksion dhe ndertim linje TM 10kV, per furnizimin e fshatit turistik Lin nga N/St Guri Kuq, Pogradec Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 9 679 392.00 27-01-2021 REF-84841-01-26-2021
7279 Rikonstruksion rrjeti TM fideri 14 N/Stacioni Petrushe, ndertimi kabine shtyllore e re fshati Dardhas dhe rrjeti TU me Kabllo ABC kabina fshati Dardhas Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 2 987 805.00 27-01-2021 REF-84784-01-26-2021
7292 Rikonstruksion kabinash murature ne agjensine Pogradec Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 6 366 630.00 28-01-2021 REF-84914-01-27-2021
7355 Ndërtim Kun Laknas (Rruga Çekejve) SHA Ujësjellës Kanalizime Kamëz Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a 9 685 729.00 16-02-2021 REF-87124-02-15-2021
7085 Inspektimi i sistemit te mbrojtjes nga zjarri Termocentrali Vlore sh.a Termocentrali Vlore sh.a 1 300 000.00 17-11-2020 REF-78797-11-16-2020
7330 Mbeshtetje Operacionale per fillimin e Operimeve ne Aeroportin e Kukesit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 25 000 000.00 04-02-2021 REF-85750-02-03-2021
7137 Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 500 000.00 03-12-2020 REF-80732-12-02-2020
7338 Sherbim transporti (marrje me qira automjet) Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 1 833 000.00 09-02-2021 REF-86275-02-08-2021
7340 Blerje Pesticide Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 1 580 000.00 10-02-2021 REF-86432-02-09-2021
7730 Brandim i 6 pikave te reja te UKT sh.a» Qeverisja Vendore Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 10 686 329.00 26-08-2020 REF-69729-08-25-2020
7439 Paisja me kartela te sigurimit teknik per punonjesit e OSSH sh.a", për një periudhë tre vjeçare Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 44 985 000.00 11-03-2021 REF-89661-03-10-2021
7144 Upgrade, mirembajtje dhe trajnim per sistemin qendror SCADA/EMS Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 350 000 000.00 07-12-2020 REF-81166-12-04-2020
7193 Rikonstruksion i linjës 35kV Korçë - Bilisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 249 996 339.00 23-12-2020 REF-82920-12-22-2020
7224 Loti I – “Pergaditja dhe implementimi i dokumenteve sipas standarti t Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 6 000 000.00 30-12-2020 REF-83400-12-29-2020
7244 Rikonstruksion dhe ndertim kabinash murature ne Korce. Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 36 853 343.00 12-01-2021 REF-83808-01-11-2021
7245 Rikonstruksione te rrjetit TM,TU ne zonat e pergjegjesise ne agjensine Bilisht. Rikonstruksion kabinash tip murature ne agjensine Bilisht. Spostim i fiderit Nr 5,N/Stacioni Bilisht tek Fideri Nr 6 N/Stacioni Bilisht.Rikonstruksion rrjeti TM 10kV fideri 8 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Korce 43 668 240.00 12-01-2021 REF-83778-01-11-2021
7359 Rikonstruksion i N/Stacionit Tirana 1, Seksioni II nga 35/6 kV në 35/20kV Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 129 965 878.00 28-12-2020 REF-83135-12-24-2020
7345 Blerje materiale hidraulike dhe Corrogete per nevojat e Shoqerise” SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec 2 997 220.00 12-02-2021 REF-86692-02-11-2021
6187 Blerje Internet –Intranet,Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat per 2 vite, Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 85 824 000.00 14-11-2019 REF-43323-11-13-2019
7060 Loti i II-të “Blerje benzinë për automjete Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 10 561 415.00 10-11-2020 REF-78054-11-09-2020
7142 Rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 6 N/Stacioni Gramsh dhe rikostruksion i rrjetit TM te Fiderit Nr. 4 N/Stacioni Cerruje-Porocan Gramsh Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 152 018 557.00 04-12-2020 REF-81059-12-03-2020
7262 Riparim të transformatorëve TL/TM Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 155 000 000.00 19-01-2021 REF-84200-01-18-2021
7300 Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin :Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat e thellë të kolonjës (Taç Qëndër,Taç Poshtë,Kabash,Kodras,Gjonç,Prodan,Shelegur,Vrëpckë,Radanj,Radat,Kolanj,Priftas,Barmash,Mesare,Sanjollas,Blush dhe Boshanj). ShA Ujësjellës Kanalizime Kolonjë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Erseke 2 993 333.00 29-01-2021 REF-85108-01-28-2021
7337 Blerje tubo me diameter me presione te ndryshme dhe materiale hidraulike. SHA Ujësjellës Kanalizime Belsh Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh 2 487 460.00 01-02-2021 REF-85252-01-29-2021
7272 Blerje materiale inerte per mirembajtje rruge urbane dhe rurale 2021 Ndërmarrja Rruga Durrës Nderrmarrja Rruga Durres 8 330 000.00 26-01-2021 REF-84686-01-25-2021
7289 Blerje Karburanti SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje 5 890 000.00 28-01-2021 REF-84867-01-26-2021
7274 Prime për sigurimin e automjeteve të KESH sh.a Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 2 400 000.00 27-01-2021 REF-84861-01-26-2021
7403 Zhvillim i rrjetit TM/TU në zonën turistrike Shishtavec, rikonstruksion kabina elektrike në Agjencinë Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 77 545 129.00 29-12-2020 REF-83218-12-28-2020
7194 Ndertim i N/Stacionit 110/35/20 kV Hoxhare 1x40/50MVA Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 404 975 000.00 23-12-2020 REF-82916-12-22-2020
7229 Loti i Dytë “Blerje Goma per automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 931 000.00 05-01-2021 REF-83560-12-31-2020
7230 Loti I Parë “Blerje Vaj Antifrize, Graso Dhe Alkol për Automjete” Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 510 000.00 05-01-2021 REF-83558-12-31-2020
7240 "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti II " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 191 692 220.00 30-12-2020 REF-83409-12-29-2020
7241 "Ndertim i linjes 20kV te F9,N/Stacioni Sallmone,ndertimi i kabinave 20kV dhe i rrjetit TU me kabell ABC , Loti I " Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 222 289 271.00 30-12-2020 REF-83408-12-29-2020
7326 Blerje Rroba Pune Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres 2 296 000.00 03-02-2021 REF-85556-02-02-2021
7208 Rikonstruksion i kabinave Cika, Gostil, Gjinaj, Gjinaj 2 dhe Pakisht Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 18 572 486.00 28-12-2020 REF-83081-12-24-2020
7247 Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash, dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babicë të vogël, njësia administrative Qëndër Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore 207 270 868.00 06-01-2021 REF-83629-01-05-2021
7205 Ndërtimi i linjës së re 110 kV, me një qark, Lushnje – Fier Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 250 250 000.00 24-12-2020 REF-82972-12-23-2020
7302 Blerje materiale per linjat e ujesjellesit e kanalizimeve”. SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd 3 600 000.00 29-01-2021 REF-85145-01-28-2021
7390 Shpenzime sigurimi për automjetet ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) 2 900 000.00 04-02-2021 REF-85767-02-03-2021
7159 Blerje pjesë këmbimi Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 941 400.00 10-12-2020 REF-81566-12-09-2020
7225 Blerje rripa trapezoidale Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 2 758 065.00 30-12-2020 REF-83361-12-29-2020
7190 Rikonstruksion tokëzimi kabinash Kukës Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes 31 117 637.00 21-12-2020 REF-82602-12-18-2020
7228 Shërbim periodik i autoboteve tip renault Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 952 240.00 05-01-2021 REF-83548-12-31-2020
7299 Siguracion mjetesh Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce 946 504.00 29-01-2021 REF-85112-01-28-2021
7234 Rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Cerrik, ndertim i kabines se re shtyllore Shtemaj 1 dhe rikostruksion i rrjetit TU me kabull ABC Shtemaj 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan 86 465 754.00 30-12-2020 REF-83404-12-29-2020
7249 NDERTIM LINJA UJESJELLESI,PUSETA KONTROLLI DHE SISTEMIM KOLEKTORI KRYESOR SHPERNDARES, BERDENESH Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande 2 502 500.00 05-01-2021 REF-83433-12-30-2020
7217 Blerje 8 (tetë) automjetesh per nevojat e Njesive Prodhuese dhe KESH Qender Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 40 000 000.00 31-12-2020 REF-83481-12-30-2020
7156 Linje TM/TU me kabell XLPE, kabine Box Gjuraj 1 dhe kalim ne 20 kv kabina Koplik i Siperm 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder 42 906 382.00 09-12-2020 REF-81302-12-07-2020
7163 Punime primare, furnizim dhe vendosje Transformator TR 63 MVA, 220/20 kV, në N/Stacionin Tirana 1, punime sekondare për përshtatjen e tij me sistemet ekzistuese Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 160 000 000.00 11-12-2020 REF-81761-12-10-2020
7048 RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE: NR.19, VAQARR, KRRABË, NDROQ, KASHAR, TË FILIALIT TË POSTËS SH.A. TIRANË. Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Tirane 7 150 354.00 09-11-2020 REF-77899-11-06-2020
7199 LOTI II : BLERJE GAZOIL 10 PPM DIEZEL PËR AUTOMJETET E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 23 699 216.00 24-12-2020 REF-83056-12-23-2020
7200 LOTI I: BLERJE BENZINE UNL 10PPM PËR AUTOMJETET E KESH SH.A Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 1 013 004.00 24-12-2020 REF-83053-12-23-2020
7237 Upgrade në infrastrukturën aktuale dhe mirembajtje te Data Center ne Primacy Site dhe DR Site Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 184 775 000.00 30-12-2020 REF-83366-12-29-2020
7251 Blerje Mjet Transporti HEC LANABREGAS sh.a HEC LANABREGAS sh.a 2 916 666.00 14-01-2021 REF-83959-01-13-2021
7113 Rikonstruksion i rrjteit TU me kabllo me vetembajtje tip ABC ne kabinat e fiderit 20 kV nr. 12 perkatesisht ne kabinat 16, 17, 18,19,20 dhe 21 n/ST Fieri i ri ” Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 17 338 741.00 25-11-2020 REF-79659-11-24-2020
7172 Mirembajtja e videowalleve dhe pajisjeve multimediale te sallave per 3 vite Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a 38 612 381.00 16-12-2020 REF-82269-12-15-2020
7191 "Rimobilimi i laboratorit elektrik në HEC Vau Dejës me orendi dhe pajisje". Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 10 000 000.00 22-12-2020 REF-82740-12-21-2020
7112 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabllo me vetembajte tip ABC ne kabinat e fiderit Krapes 6 kV, n/ST Fieri 1 Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Fier 25 904 071.00 25-11-2020 REF-79700-11-24-2020
7211 Realizimi i zhvendosjes së Makinerisë së Automatizimi i Zyrës së Kembimit, nga ambjenti ekzistues në ambjentin e ri të Filialit Qendra Tranzite, Shark, Vorë Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 2 600 000.00 31-12-2020 REF-83492-12-30-2020
7325 Pjesë këmbimi për kamionat dhe kokat tërheqëse në Terminalin e Konteinerëve Autoriteti Portual Durrës Autoriteti Portual Durres 3 169 615.00 31-12-2020 REF-83503-12-30-2020
7162 "Rikonstruksion rrjeti TM,kabina dhe rrjet TU me percjelles me vetembajtje te tipit ABC N/ST Sallmone" Operatori I Sistemit te Shperndarjes (OSSH) Drejtoria Rajonale e OSSH Durres 85 795 433.00 11-12-2020 REF-81506-12-09-2020
7186 Blerje kushineta Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 3 727 750.00 21-12-2020 REF-82604-12-18-2020
6952 Sherbimi i pastrimit dhe gjelberimit per godinen qendrore te OST sh.a Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 14 000 000.00 23-10-2020 REF-76470-10-22-2020
7049 Blerje pajisje dhe programe informatike Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 9 980 000.00 09-11-2020 REF-77874-11-06-2020
7073 Furnizim ajërftohësa për gjeneratorët e agregateve në Hec Fierzë dhe Hec Vau i Dejës Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 91 847 000.00 12-11-2020 REF-78342-11-11-2020
7109 RIKONSTRUKSION I ZYRAVE POSTARE NE FILIALIN E POSTES SHQIPTARE SH.A KORCE (QENDER ERSEKE, ADMINISTRATE ERSEKE, ADMINISTRATE KORCE, NR.1 KORCE, DEVOLL) Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Korce 9 999 513.00 25-11-2020 REF-79698-11-24-2020
7179 Blerje goma automjetesh Sh.A Albpetrol Sh.A Albpetrol 4 759 000.00 18-12-2020 REF-82481-12-17-2020
6971 “Rikonstruksioni i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit N/Stacionit të Pallatit të Kongreseve” Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a 139 920 799.00 16-09-2020 REF-71910-09-15-2020
7023 Ndërtimi i linjës 110 kV dopjo qark N/Stacioni Elbasan – N/Stacioni Fibër Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 193 900 900.00 04-11-2020 REF-77465-11-03-2020
7260 Rikonstruksion Zyrat Postare Qender Kukes dhe Qender Has Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare Filiali Kukes 5 797 438.00 16-12-2020 REF-82280-12-15-2020
7096 BLERJE SHIRITA PLASTIKË ME NUMURATOR PËR THASË Sh.A Posta Shqiptare Sh.A Posta Shqiptare 4 005 000.00 20-11-2020 REF-79292-11-19-2020
7114 Menaxhimi financiar (Testi i zhvlerësimit dhe IFRS9) për vitin 2020. Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 3 200 000.00 25-11-2020 REF-79739-11-24-2020
7282 Studimin e Biodiversitetit,Kryqezimet me lumenjte dhe emetimet e Gazit Sere dhe CO2 per projektin“Rehabilitimi i Linjes Hekurudhore Durres –Tirane TTP dhe ndertimi i linjes Hekurudhore ne Aeroportin Nene Tereza Hekurudha Shqiptare sh.a Hekurudha Shqiptare sh.a 2 395 000.00 25-11-2020 REF-79702-11-24-2020
7090 Zgjerimi dhe rritja e kapaciteteve të transmetimit mbi rrjetin OPGW Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Operatori i Sistemit te Transmetimit OST 37 500 000.00 18-11-2020 REF-79030-11-17-2020
7132 SIGURIM ASETESH Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane 198 988 769.00 01-12-2020 REF-80288-11-27-2020
7261 Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane 8 999 573.00 20-11