Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Autoritet Prokurues Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
Qeverisja Vendore Kolonjë 193 483 2,560,765,652 377 2,511,847,111 2,484,772,786

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Kolonjë Furnizim vendosje pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e automjeteve të Bashkisë Kolonjë viti 2024 9,230,000 Njoftuar Fituesi HAMET ILJAZI 9,100,390.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Furnizim vendosje sistem sigurie dhe sistem survejimi, ndërtimi i rrjetit të brëndshëm kompjuterik për zyrat e Qendrës multifunksionale të qytetit Ersekë ,Bashkia Kolonjë viti 2024 2,997,927 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Blerje Makine me Kosh Bashkia Kolonjë ,viti 2024. 4,000,000 Njoftuar Fituesi ALMETA GMBH SHPK 3,800,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 7 Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, ne zonen kadastrale 3066, nr.pasurie 565, nr. i parceles pyjore 25/a, siperfaqe 0.2 ha për qëllime pushimi, argëtimi, për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, shëndetësore, shoqërore dhe mjedise sportive, shplodhëse,kulturore etj (Njesite administrative Qëndër Ersekë,Pranë fshatit Psar,Ekonomia Pyjore Qëndër Gramoz) 110,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr.1 Blerje karburant GAZOIL (10 ppm ULSD) diferencë për vitin 2024 ,vitin 2025 dhe vitin 2026. 58,000,000 Lidhur Kontrata O L S I SHPK 57,751,896.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr.2 Blerje karburant Benzine (Premium Unl 10 ppm) diferencë për vitin 2024 ,vitin 2025 dhe vitin 2026. 333,333 Lidhur Kontrata O L S I SHPK 332,562.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr.7 Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,Njësia Administrative Qëndër Ersekë,Pranë fshatit Psar,Ekonomia Pyjore Qëndër Gramoz.Zona kadastrale 3066, Nr. Pasurisë 565, Nr. Parcelës Pyjore 25/a, 0.2 ha.
Për qëllime pushimi, argëtimi, për veprimtari turistike kampingje (kënde lodrash, shëndetësore, shoqërore dhe mjedise sportive, shplodhëse,kulturore etj
110,000 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr. 8 Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,Qëndër Ersekë,Pranë fshatit Borovë e Kagjinas,Ekonomia Qëndër.Zona kadastrale 1251 dhe 2025, Nr. Pasurisë 731 dhe 553, Nr. Parcelës Pyjore 28 dhe 34/c, 37 ha.
Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme
176,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 1-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Mollas, Pranë fshatit Qinam,Ekonomi a Qëndër Novoselë, Zona kadastrale 3117, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 40 ha 176,000 Njoftuar Fituesi Gramozi Green Energy Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 5-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Qëndër Ersekë, Pranë rrugës së fshatrave Lëngëz Gostivisht,Ek onomia Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 1594 dhe 2412, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 50 ha 176,000 Njoftuar Fituesi GET Solar Solution 1 Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 6-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Qëndër Ersekë, Pranë fshatrave Bejkovë Vodicë, Ekonomia Qëndër Novoselë dhe Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 3284, 3807 dhe 1823, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 33.7 6 ha 176,000 Njoftuar Fituesi Erseka Solar Park 3 Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 2-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Mollas, Mollas,Pranë fshatit Helmës, Ekonomia Çlirim, Zona kadastrale 1948 dhe 2906, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 40 ha 176,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 3-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Mollas, Mollas,Pranë fshatit Helmës, Ekonomia Çlirim, Zona kadastrale 3083 dhe 3083, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 7 ha 19,800 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti 4-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Leskovik, Pranë fshatit Cerckë, Ekonomia Leskovik, Zona kadastrale 2430, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 2.6 ha 19,800 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Rikualifikimi i qëndrës fshati Mollas,viti 2023,Faza I. 10,991,667 Lidhur Kontrata SPARTAK S.A 9,711,266.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Rikonstruksion i digës së Rezervuarit të Gjonçit dhe ndërtim prita Malore në fshatrat e Bashkisë Kolonjë viti 2023. 20,259,829 Lidhur Kontrata REHOVARI SHPK & B93 II SHPK 19,247,727.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Ndërtim palestre për kompleksin “Shkolla Qëndër Komunitare” për shkollën 9 vjeçare Petro Nini Luarasi dhe Papa Kristo Negovani,Ersekë. 56,323,750 Lidhur Kontrata “ZEQILLARI Shpk 53,998,391.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Loti nr.1 Shërbim Mbikqyrje punimesh Rikonstruksion i digës së Rezervuarit të Gjonçit dhe ndërtim prita Malore në fshatrat e Bashkisë Kolonjë viti 2023 . Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Kolonjë Transporti I ekipit te Grmaozit dhe ekipeve zinxhir per kategorin e tretë faza e pare 2023-2024 Njoftuar Fituesi ER-TRANS   317,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Blerje autoveture viti 2023,Bashkia Kolonjë 2,600,000 Lidhur Kontrata ALMETA GMBH SHPK 2,550,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Minikontrata 1-Blerje materiale ASFALTIKE, Bashkia Kolonjë,viti 2023. Lidhur Kontrata DURO
Qeverisja Vendore Kolonjë Blerje materiale ASFALTIKE, Bashkia Kolonjë,viti 2023. 10,000,000 Njoftuar Fituesi DURO 9,880,500.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Minikontrate 1-Blerje materiale për rikonstruksionin e tortuareve Bashkia Kolonjë, viti 2023. Lidhur Kontrata Argert Cenko 6,522,050.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë, Zona Kadastrale 3117,me nr,pasurie 3 në parcelën nr.24 Ekonomia pyjore/kullosore Qëndër Novoselë me vendndodhje në Njësinë Administrative Qëndër Mollas,Fshati Qinam,Bashkia Kolonjë, lloji kullote me sipërfaqe 100 ha.Qëllimi i dhënies me qira të fondit pyjor dhe kullosor,me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,është dhënia në përdorim për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 176,000 Njoftuar Fituesi KAIL ENERGY Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Mbrojtje Lumore, Përenj, Erozion, Rëshqitje toke në fshatin Gostivisht,në Njësia Administrative Qëndër Ersekë dhe Lera dheu me plasmas në malin e Radomit. Ek. Pyjore Piskal, Njësia Administrative Novoselë, Bashkië Kolonjë, viti 2023. Njoftuar Fituesi UNIVERSAL SHPK 980,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë, Zona Kadastrale 3164,me nr,pasurie 416/3 dhe 416 në parcelën nr.97 dhe 98 Ekonomia Pyjore Qëndër Gramoz me vendndodhje në Njësinë Administrative Qëndër Ersekë,Fshati Rehovë,Bashkia Kolonjë, lloji kullote me sipërfaqe 30 ha, në përdorim për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme Njoftuar Fituesi MET INVEST Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë KolonjëQendër Erseke Pranë fshatit Taç-Agalli dhe Rehovë,Ekonomia Qëndër Gramoz. Zona kadastrale 3164, Nr. Pasurisë1839, Nr. Parcelës Pyjore 27, 27.6 ha. Qëllimi i dhënies me qira të fondit pyjor dhe kullosor,me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,është dhënia në përdorim për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme Njoftuar Fituesi GET Solar Solution Shpk 210,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë Qendër Erseke Pranë fshatit Selenicë. Zona kadastrale 3284, Nr. Pasurisë337/1 , Nr. Parcelës Pyjore 77, 69.7 ha. Qëllimi i dhënies me qira të fondit pyjor dhe kullosor,me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë,është dhënia në përdorim për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme Njoftuar Fituesi KAIL ENERGY Shpk 176,000.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Hartimi i Planit të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave (PMPK), Bashkia Kolonjë (EKONOMIA PYJORE Qëndër Novosele),viti 2023. 6,158,250 Lidhur Kontrata ETTA CONS shpk & ARABEL – STUDIO shpk & JOKLEN & CO shpk 5,774,650.00
Qeverisja Vendore Kolonjë Blerje materiale për rikonstruksionin e tortuareve Bashkia Kolonjë, viti 2023. 6,666,565 Njoftuar Fituesi Argert Cenko 6,522,050.00

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data